Analiza finansowa przedsiębiorstwa (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Finanse dla niefinansistów (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Zarządzanie płynnością finansową (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||

Analiza finansowa przedsiębiorstwa (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||
Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: grzegorz.michalski [w domenie] gmail.com, http://michalskig.com/

Program szkolenia:

 1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa
  • jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej
  • maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw
  • podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa
  • przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne
  • wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa
 2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?
  • sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności
  • informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności – i wstępne omówienie – co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy
 3. Źródła analizy finansowej przedsiębiorstwa. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?
  • metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych
  • metody i zasady stosowane w rachunkowości
  • elementy sprawozdania finansowego
  • podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych
 4. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych
  • ogólna analiza bilansu
  • ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu
  • metoda Wilcoxa
  • salda strukturalne bilansu
  • ogólna analiza rachunku zysków i strat
  • prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności
  • sygnały ostrzegawcze
  • analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} – metoda pośrednia
 5. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej
  • zasady interpretacji wskaźników
  • analiza struktury bilansu
  • analiza rentowności
  • analiza płynności
  • cykl konwersji gotówki
  • strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto
  • analiza efektywności
  • analiza poziomu zadłużenia
  • 5c klienta
  • metody punktowe
  • analiza dyskryminacyjna

W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||

Finanse dla niefinansistów (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||
Finanse dla niefinansistów

Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: grzegorz.michalski [w domenie] gmail.com, http://michalskig.com/

Finanse dla niefinansistów

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Program szkolenia

 1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
  • jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe
  • jak mierzyć realizację tych celów
  • jakie elementy kształtują wartość firmy
 2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
  • podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych
  • elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych
  • jakich błędów i uproszczeń unikać
 3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej
  • prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej
  • dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja
  • jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych
 4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę
  • siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
  • czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
  • różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać
 5. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)
  • jak interpretować kryteria decyzyjne
  • kiedy nie stosować IRR
  • jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy
 6. Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje
  • jak kształtuje się koszt kapitału obcego
  • co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego
  • dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego
 7. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami)
  • jak zarządzać zapasami
  • jakie poziomy należności utrzymywać
  • ile gotówki powinna mieć firma
  • strategie zarządzania kapitałem pracującym netto
 8. Elementy oceny przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców
  • jak inni na nas patrzą
 9. Elementy planowania finansowego
  • zarys metody procentu od sprzedaży

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.

Finanse dla niefinansistów (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||

Zarządzanie płynnością finansową (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||EMAIL||

Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: grzegorz.michalski [w domenie] gmail.com, http://michalskig.com/

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący.

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Program szkolenia

 1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową
  • Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
  • Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową.
  • Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej.
  • Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.
 2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową
  • Definicje płynności finansowej. Relacje między nimi.
  • Definicja poziomu płynności finansowej.
 3. Pomiar poziomu płynności finansowej
  • Statyczne miary płynności.
  • Korekty miar płynności.
  • Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej.
  • Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.
 4. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC)
  • Zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie.
  • Poziom NWC.
  • Cykl konwersji gotówki.
  • Określanie strategii zarządzania NWC.
 5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
  • Potrzeba utrzymywania zapasów.
  • Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.
 6. Zarządzanie należnościami
  • Ocena należności przedsiębiorstw.
  • Metody ustalania okresu spływu należności.
  • Prognozowanie należności.
  • Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie.
  • Faktoring należności.
  • Sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.
 7. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego
  • Metody analizy ryzyka kredytowego.
  • Metoda punktowa.
  • Metoda standardu kredytowego.
  • Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.
 8. Zarządzanie środkami pieniężnymi
  • Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.
  • Modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a).
  • Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).
 9. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa
  • Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych.
  • Kredyt kupiecki.
  • Krótkoterminowe papiery dłużne.
 10. Wartość płynności finansowej
  • Wartość płynności finansowej.
  • Definicja i znaczenie.
  • Relacja wartości płynności do jej poziomu.
  • Jakie czynniki wpływają na wartość płynności.
  • Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami.
  • Konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.

Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.|

Zarządzanie płynnością finansową (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| EMAIL

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||

Ocena opłacalności inwestycji rzeczowych

Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: grzegorz.michalski [w domenie] gmail.com, http://michalskig.com/

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Program szkolenia

 1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem
  • cel podejmowania inwestycji rzeczowych
 2. Rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe
 3. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie okresu zwrotu
 4. Elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie
  • wartość przyszła
  • kapitalizacja przepływów pieniężnych
  • wartość obecna
  • dyskontowanie przepływów pieniężnych
  • wartość obecna renty
 5. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:
  • zdyskontowanego okresu zwrotu
  • zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV
  • wewnętrznej stopy zwrotu projektu – IRR
  • zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu projektu – MIRR
  • indeksu zyskowności projektu – PI
 6. Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje
  • różnice w szacowaniu:
   1. NCF – przepływów pieniężnych netto
   2. szacowanie OCF – operacyjnych przepływów pieniężnych netto
   3. szacowanie FCF – wolnych przepływów pieniężnych netto
  • zasady szacowania przepływów generowanych przez inwestycje rzeczowe
   1. zasada dotycząca zysku w sensie księgowym
   2. zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych
   3. zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych
   4. zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych
   5. zasada dotycząca efektów zewnętrznymi
   6. zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego
 7. Stopa kosztu kapitału
  • koszt kapitału własnego
  • koszt kapitału obcego
  • zasady szacowania
  • średni wazony koszt kapitału – WACC
  • ryzyko projektu a koszt kapitału
  • marginalny koszt kapitału – MCC
  • relacja struktury kapitału i kosztu kapitału
  • teorie struktury kapitału i praktyczne wnioski z nich płynące w warunkach polskich
 8. Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa
  • krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS
  • krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC
 9. Uwzględnianie ryzyka przy ocenie projektów inwestycyjnych
  • metody pośrednie uwzględniania ryzyka
   1. analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej
   2. analiza scenariuszy
   3. analiza drzew decyzyjnych
   4. analiza symulacyjna
  • metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka
   1. równoważnik pewności
   2. stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko – RADR
 10. Ocena rzeczowych projektów inwestycyjnych o różnym czasie trwania
 11. Optymalny czas trwania projektu
  Metoda tradycyjna i metoda oparta na cyklu życia przedsiębiorstwa
 12. Elementy teorii portfela
  Rzeczowe projekty inwestycyjne firmy jako portfel projektów
 13. Wartość opcji rzeczowych
  Rzeczowy projekt inwestycyjny jako opcja

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie procesu analizy i oceny przedsięwzięć, inwestycji rzeczowych oraz strategii podejmowanych przez firmy z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia lub rezygnacji z podjęcia przedsięwzięć inwestycyjnych w zależności od ich finansowej rentowności. Inwestycje rzeczowe zamrażają kapitał przedsiębiorstwa. Kapitał ten kosztuje. Stąd konieczność sensownego budżetowania kapitału. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.|

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|||

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||EMAIL||

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: grzegorz.michalski [w domenie] gmail.com, http://michalskig.com/

Program szkolenia:

 1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa i formy działalności gospodarczej
  • jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej
  • maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw
  • podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa
  • przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne
  • wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa
 2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?
  • sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności
  • informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności – i wstępne omówienie – co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy
 3. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?
  • metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych
  • metody i zasady stosowane w rachunkowości
  • elementy sprawozdania finansowego
  • podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych
 4. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych
  • ogólna analiza bilansu
  • ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu
  • metoda Wilcoxa
  • salda strukturalne bilansu
  • ogólna analiza rachunku zysków i strat
  • prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności
  • sygnały ostrzegawcze
  • analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} – metoda pośrednia
 5. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej
  • zasady interpretacji wskaźników
  • analiza struktury bilansu
  • analiza rentowności
  • analiza płynności
  • cykl konwersji gotówki
  • strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto
  • analiza efektywności
  • analiza poziomu zadłużenia
  • 5c klienta
  • metody punktowe
  • analiza dyskryminacyjna

W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.|

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| EMAIL
Informacja o trenerze za Bio: http://michalskig.ue.wroc.pl/michalskigCVen.pdf ||
|Grzegorz Michalski| doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów przedsiębiorstw oraz zarządzania płynnością finansową.
Swoją karierę naukową rozpoczął w 1998 roku uzyskując tytuł zawodowy magistra na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Następnie kontynuował swoją działalność naukową na tej uczelni uzyskując w 2002 roku stopień naukowy doktora.
Grzegorz Michalski jest autorem licznych publikacji. Wśród nich znajduje się ponad 80 artykułów (w tym 6 indeksowanych w Journal Citation Reports |http://www.researcherid.com/rid/A-4771-2010|) oraz 10 książek. Jest współredaktorem i członkiem rad naukowych międzynarodowych czasopism, między innymi:
Journal of Corporate Treasury Management (JCTM) ISSN 1753-2574 |http://www.henrystewart.com/jctm/editors.aspx|,
Business and Economics Journal (BEJ) ISSN 2151-6219 |http://astonjournals.com/bejpeople.html|,
Journal of Problems and Perspectives in Management (PPM) ISSN 1727-7051 (print), ISSN 1810-5467 (online) |http://www.businessperspectives.org/content/view/30|,
International Review of Applied Financial Issues and Economics (IRAFIE) ISSN: 9210 – 1737 |http://www.irafie.com/editorial.php|,
International Journal of Information Processing and Management (IJIPM), ISSN: 2093-4009 |http://www.humanpub.org/ijipm/edit_board.html|,
International Journal of Economics and Business Research (IJEBR) ISSN (Print): 1756-9850, ISSN (Online): 1756-9869 |http://www.inderscience.com/ijebr|.
Grzegorz Michalski jest specjalistą z zakresu Finansów Przedsiębiorstw pracującym w Instytucie Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie wykłada finanse przedsiębiorstw oraz zarządzanie płynnością finansową. Jest rozpoznawalnym autorem wielu naukowych i praktycznych publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstwa, oraz zarządzania płynnością finansową.
Wybrane publikacje książkowe:
Zarządzanie płynnością finansową
Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2005,

ISBN 83-01-14346-0 |bn|gb| |http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/4351/plynnosc-finansowa-w-malych-i-srednich-przedsiebiorstwach.html|,
Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa 2004,

ISBN 83-87885-53-3 |bn|gb| |http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/33364/wartosc-plynnosci-w-biezacym-zarzadzaniu-finansami.html|
Strategiczne zarządzanie płynnością finansową
, CeDeWu, Warszawa 2010,

ISBN 978-83-7556-167-8 |bn|gb| |http://www.4books.pl/produkty/profilProduktu/id/5645/|
Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (wraz z W. Plutą), CHBeck, Warszawa 2004,

ISBN 83-7387-406-2 |bn|gb| |http://www.ksiegarnia.beck.pl/ekonomia-dla-praktykow/id2582,Krotkoterminowe-zarzadzanie-kapitalem.-Jak-zachowac-plynnosc-finansowa.html|,

Finanse przedsiębiorstw
Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004,

ISBN 83-7387-276-0 |bn|gb| |http://www.ksiegarnia.beck.pl/szukaj/autor:Grzegorz%20Michalski__886.html|,
Strategie finansowe przedsiębiorstw
, oddk, Gdańsk 2009,

ISBN 978-83-7426-567-6 |bn|gb| |http://oddk.pl/ksiazki/index.php?mode=details&id=1053|

Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, CHBeck, Warszawa 2010,

ISBN 978-83-255-1509-6 |bn|gb| |http://www.ksiegarnia.beck.pl/ekonomia-podreczniki/id5556,Wprowadzenie-do-zarzadzania-finansami-przedsiebiorstw.html|
Podstawy finansów przedsiębiorstw, Edukacja, Wrocław 2004,

ISBN 83-87708-66-6 |bn|gb| |http://wroclaw.edukacja.wroc.pl/_cache/_thumbs/68/68b1a641f15503881c9fccec5a3d77eb.jpg|,
Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (wraz z K. Prędkiewicz), CHBeck, Warszawa 2007,

ISBN 978-83-7483-885-6, |bn|gb| pozycja nominowana do nagrody Złote Skrzydła Gazety Prawnej |http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/14141,zlote_skrzydla_gazety_prawnej.html|http://www.ksiegarnia.beck.pl/ekonomia-dla-praktykow/id3191,Tajniki-finansowego-sukcesu-dla-mikrofirm.-Od-uruchomienia-do-stabilnego-wzrostu.html|,

Analiza sprawozdań finansowych
Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, oddk, Warszawa 2008,

ISBN 978-83-7426-509-6 |bn|gb| |http://www.oddk.pl/ksiazki/index.php?mode=details&id=1008|,|

(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz ciekawych usług finansowych? ||

|| EMAIL <= Link do kontaktu ze mną

Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | oddk | oddk2 | Aukro | Bio | Bio ||Bio|wp3||| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | JCTM | BEJ | PPM | IRAFiE | IJEBR | R | pubdoc | pubpdf | wkppdf | dyplp | dyplj |
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || ue || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IC || SP || CV
Kontakt: EMAIL: Grzegorz.Michalski[at]ue.wroc.pl „[at]” zami na: „@” | | GG: 10800054
||||||||

—-

Finanse dla niefinansistów (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||

Zarządzanie płynnością finansową (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||

Analiza finansowa przedsiębiorstwa (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||

—-

| * materiały podpowiedzi i wyniki zaliczeń dla moich studentów i seminarzystów * |

| * materiały dla studentów studiów podyplomowych * |

| szacowanie wolnych przepływów pieniężnych – slajdy |

| szacowanie wolnych przepływów pieniężnych – mp3 do slajdów cz1/5 |

| szacowanie wolnych przepływów pieniężnych – mp3 do slajdów cz2/5 |

| szacowanie wolnych przepływów pieniężnych – mp3 do slajdów cz3/5 |

| szacowanie wolnych przepływów pieniężnych – mp3 do slajdów cz4/5 |

| szacowanie wolnych przepływów pieniężnych – mp3 do slajdów cz5/5 |

| uwagi dodatkowe do szacowania FCF mp3 |

| artykuł1 || kpl_artykułów || artykuł2 || artykuł3 || artykuł4 |

| artykuł5 || artykuł6 || artykuł7 || artykuł8 || artykuł9 |

| artykuł10 || art11 || art12 || art13 || art14 || art15 || art16 || art17 |

| art18 || art19 || art20 || art21 || art22 || art23 || art24 || art25 || art26 |

| art27 || art28 || art29 || art30 || art31 || art32 || art33 || art34 || art35 |

| art36 || art37 || art38 || art39 || art40 || art41 || art42 || art43 || art44 |

| art45 || art46 || art47 || art48 || art49 || art50 || art51 || art52 || art53 |

| art54 || * || * ||

| polecam: http://ue-wroc.academia.edu/michalskig/Teaching |

(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz usług finansowych?
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | Aukro |Bio||Bio|wp3|Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (szkolenie): ||WPS||XPS||XML||TXT||RTF||PDF||PDF2||ODT||ODT2||DOCX||DOC|| Finanse dla niefinansistów (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|||
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów ||bio|| Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || ue || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IC |||bio|wp3||| SP || CV |
Kontakt: EMAIL: Grzegorz.Michalski[at]ue.wroc.pl „[at]” zami na: „@” | | GG: 10800054

Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami || Zarządzanie płynnością w mikro i małych przedsiębiorstwach || Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa z p.w. interesów właścicielskich || Efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto


Ostanio realizowane:Artykuły na SSRN.COM: View my research on my SSRN Author page: http://ssrn.com/author=746922
SSRN.com RePEc: http://ideas.repec.org/f/pmi217.html; View my research on my RePEc Author page: http://ideas.repec.org/f/pmi217.html

RePEc page

PPM editorial board: http://www.businessperspectives.org/; Editorial Board of Journal “Problems and Perspectives in Management” page: http://www.businessperspectives.org/

PPM page

Współredaktor i członek rad naukowych w międzynarodowych czasopismach:

Journal of Corporate Treasury Management (JCTM) [http://www.henrystewart.com/jctm/editors.aspx],

International Journal of Economics and Business Research (IJEBR) [http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=310#board]

Business and Economics Journal (BEJ) [http://astonjournals.com/bejpeople.html],

International Review of Applied Financial Issues and Economics (IRAFIE) [http://www.irafie.com/editorial.php],

Journal of Problems and Perspectives in Management (PPM) [http://www.businessperspectives.org/content/view/30],

Bloki WSZiA Opole:

8-9.30

9.40-11.10

11.20-12.50

13.20-14.50

15.00-16.30

16.40-18.10

18.20-19.50

=-==

pobierz moje CV (w wersji *.pdf)

wydrukuj CV (na swojej drukarce)

WYŚLIJ DO MNIE WIADOMOŚĆ E-MAIL

Zarządzanie płynnością finansową (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|
Reklama