materialy-dla-studentow


ŻYCIORYS ZAWODOWY

1. Nazwisko i imiona: MICHALSKI, GRZEGORZ, MAREK,

2. Data i miejsce urodzenia: 13 sierpnia 1972 r., Brzeg

3. Wykształcenie: WYŻSZE – DOKTOR NAUK EKONOMICZNYCH w zakresie ekonomii

Instytucja Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław.
Data uzyskania: 20/12/2002
Uzyskane stopnie lub dyplomy: Doktor nauk ekonomicznych, w zakresie ekonomii, praca pt.: Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami
Instytucja Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław.
Data uzyskania: 25/06/1998
Uzyskane stopnie lub dyplomy: Magister (kierunek: finanse i bankowość w zakresie finansów i bankowości)
Instytucja Technikum Przemysłu Drzewnego w Jeleniej Górze.
Data uzyskania: 05/06/1992
Uzyskane stopnie lub dyplomy: Technik technologii drewna (o specjalności: tartacznictwo i wyroby drzewne)

5. Doświadczenie: Ekspert, doradca i trener od 2005 doradzający, szkolący i współpracujący w zakresie finansów z licznymi klientami z praktyki gospodarczej z różnych sektorów gospodarki, w tym również z udziałem Skarbu Państwa. Usługi doradczo szkoleniowe (przygotowane z wyłącznością jako projekty zamknięte i dedykowane tylko dla tych klientów) między innymi dla: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. (08/2006), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Warszawa: 01/2011), Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (Katowice: 12/2009), NBP – Narodowy Bank Polski (Poznań: 12/2008), Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa (Kielce: 09/2007), Adamed Sp. z o.o. (07/2008), Polbank EFG (Poznań, Konin, Kalisz, Leszno 11/2008), PGD – Polska Grupa Dealerów (Kraków: 06/2005), Puratos Polska sp. z o.o. (Kostrzyn: 09.2006), NOVOL sp. z o.o. (Mierzęcin: 2006), TPSA (Paszkówka: 2006; Kraków: 2007), BIMs PLUS sp. z o. o. sp. k. (07/2006), Pragma Inkaso SA (Tarnowskie Góry: 08/2010), EFL Europejski Fundusz Leasingowy SA (Wrocław: 10/2011), McDonald’s Polska Sp. z o.o. (09/2011), Cargill Polska (Warszawa: 03/2008), Valeo Autosystemy sp. z o.o. (Skawina: 03/2011), Hilton Foods Ltd. Sp. z o.o. (Tychy: 10/2009), HDS Polska Sp. z o.o. (Warszawa: 08/2009), Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni, "Samopomoc Chłopska" w Warszawie (Warszawa: 02/2011), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (Płock: 12/2011), GDDiA (Świdnica 05/2011), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (06/2008), poza wymienionymi, inni na zasadach niewyłączności (projekty otwarte).

Okres:: Zatrudniający / Doświadczenie Stanowisko / Obowiązki
2004 i nadal Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (d. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu),

ul. Komandorska 118/120;

53-345 Wrocław; tel. 713680646.

Stanowisko pracy związane z działalnością finansową, prowadzenie badań naukowych i zajęć z wykorzystaniem wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania spółek handlowych, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz znajomości zasad funkcjonowania rynku kapitałowego oraz nadzoru właścicielskiego: Adiunkt, Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością
2002 do 2004 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,

ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław

Asystent, Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa
2005 i nadal Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu; ul. Niedziałkowskiego 18; 45-085 Opole, tel. 774021900. Stanowisko pracy związane z działalnością finansową, prowadzenie badań naukowych i zajęć z wykorzystaniem wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania spółek handlowych, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz znajomości zasad funkcjonowania rynku kapitałowego oraz nadzoru właścicielskiego: Adiunkt, Zakład Rachunkowości i Finansów
2010 i nadal Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (a następnie Narodowe Centrum Nauki). Kierowałem i nadal kieruję realizowanym od 2010 projektem NN113 021139, własny, Polska. Kierowanie projektem badawczym, ekwiwalent stażu pracy na stanowisku kierowniczym w jednostce sektora finansów publicznych w obszarze finansów publicznych. Projekt: Zarządzanie płynnością finansową w instytucjach non-profit (2010-2013).
2011 i nadal Instytucja zamawiająca: Narodowe Centrum Nauki. Projekt: UMO-2011/01/B/HS4/04744, własny, Polska, Kierowałem i nadal kieruję realizowanym od 2011 projektem: Efektywność inwestycji w płynność finansową przedsiębiorstwa (2010-2013).
2009-2011 Kierowałem: Grantem uczelnianym "Badania własne", Polska, Planowanie i ocena efektywności inwestycji – wybrane zagadnienia, kierownik: Grzegorz Michalski, zespołowy (wraz z dr Magdaleną Ligus jako współwykonawcą). Kierowanie projektem badawczym, ekwiwalent stażu pracy na stanowisku kierowniczym w jednostce sektora finansów publicznych w obszarze finansów publicznych.
2008 Kierowałem: Grantem uczelnianym "Badania własne", Polska, Relacja krótkoterminowych decyzji finansowych do maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa, indywidualny, kierownik/wykonawca: Grzegorz Michalski, rok 2008. Kierowanie projektem badawczym, ekwiwalent stażu pracy na stanowisku kierowniczym w jednostce sektora finansów publicznych w obszarze finansów publicznych.
2005 Kierowałem: Grantem uczelnianym "Badania własne", Polska, Zarządzanie płynnością finansową w małym i średnim przedsiębiorstwie, indywidualny, kierownik/wykonawca: Grzegorz Michalski, rok 2005. Kierowanie projektem badawczym, ekwiwalent stażu pracy na stanowisku kierowniczym w jednostce sektora finansów publicznych w obszarze finansów publicznych.
od 2005 do chwili obecnej Firmy szkoleniowe i doradcze: Ekspert z zakresu finansowej analizy i oceny projektów inwestycyjnych w tym krótko i długoterminowych procesów przebiegających w trakcie inwestycji. Doradztwo i szkolenia w zakresie oceny i analizy opłacalności i ryzyka inwestycji, zarządzania finansami, oceny finansowej podmiotów gospodarczych, zarządzania płynnością finansową. BOMIS Progres, Poznań (Zarządzanie płynnością finansową 2005 i 2006), Univers Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski, Zielona Góra (Analiza finansowa przedsiębiorstwa: 11/2005), BERNDSON Sp. z o.o., Kraków (Zarządzanie finansami, Zarządzanie płynnością finansową, Ocena finansowa przedsiębiorstwa, Ocena opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych, Controlling finansowy w przedsiębiorstwie: od 2005 do 2012), IIR – Institute for International Research (Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa: 05/2009), Informedia Polska (Finansowe skutki wojny cen: 2005), ABC Wolters Kluwer business (Zarządzanie finansami, Ocena finansowa przedsiębiorstwa, Zarządzanie płynnością finansową, Finanse w praktyce prawnika, Ocena finansowa projektów inwestycyjnych: od 2006 do 2012), AVENHANSEN Sp. z o.o. (Finanse przedsiębiorstwa, Zarządzanie płynnością finansową, Analiza finansowa kondycji przedsiębiorstwa, Analiza opłacalności i ryzyka inwestycji: od 2008 do 2011), HIGH5 Training Group (Finanse: 10/2010), Inter-Framax (Finanse i analiza finansowa wydajności przedsiębiorstwa: od 2008), A Vista Group Sp. z o.o. (11/2008), Zakład Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego „Peteks” Sp. z o.o. (Zarządzanie finansami: 2011), Instytut Konsultantów Europejskich (Pomiar i zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych: 01/2011), Centrum Edukacji Grupa ORLEN (Finansowa ocena ryzyka i opłacalności inwestycji: 12/2012)
od 1999 do chwili obecnej Wydawnictwa takie jak: Wydawnictw Naukowe PWN Warszawa, C.H.Beck Warszawa, CeDeWu Warszawa, oddk Gdańsk. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu finansów, finansów przedsiębiorstw, zarządzania finansami, finansowej oceny i analizy inwestycji.

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2005,

Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa 2004,

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, CeDeWu, Warszawa 2010,

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (wraz z W. Plutą), CHBeck, Warszawa 2004,

Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004,

Strategie finansowe przedsiębiorstw, oddk, Gdańsk 2009,

Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, CHBeck, Warszawa 2010, ISBN,

Podstawy finansów przedsiębiorstw, WSZ Edukacja, Wrocław 2004,

Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (wraz z K. Prędkiewicz), CHBeck, Warszawa 2007, pozycja nominowana do nagrody Złote Skrzydła Gazety Prawnej,

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, oddk, Warszawa 2008.

W pracach tych wykorzystywana i prezentowana jest wiedza związana z działalnością finansową, prowadzeniem badań naukowych i ekspertyz z wykorzystaniem wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania spółek handlowych, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz znajomości zasad funkcjonowania rynku kapitałowego oraz nadzoru właścicielskiego.

od 2009 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów w dziedzinie przedsiębiorstwa i innowacje / odnawialne instrumenty finansowe
Nagrody:

Czterokrotnie otrzymałem nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za działalność naukową stopnia pierwszego, za lata 2010, 2009, 2008 i 2007

Czterokrotnie otrzymałem nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za działalność naukową stopnia drugiego, za lata 2006, 2005, 2004, 2003.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami)

Grzegorz Michalski, Brzeg, 12 kwietnia 2012

michalskig-CV-[2012KWI12].doc

ŻYCIORYS ZAWODOWY

1. Nazwisko i imiona: MICHALSKI, GRZEGORZ, MAREK,

2. Data i miejsce urodzenia: 13 sierpnia 1972 r., Brzeg

3. Wykształcenie: WYŻSZE – DOKTOR NAUK EKONOMICZNYCH w zakresie ekonomii

Instytucja Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław.
Data uzyskania: 20/12/2002
Uzyskane stopnie lub dyplomy: Doktor nauk ekonomicznych, w zakresie ekonomii, praca pt.: Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami
Instytucja Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław.
Data uzyskania: 25/06/1998
Uzyskane stopnie lub dyplomy: Magister (kierunek: finanse i bankowość w zakresie finansów i bankowości)
Instytucja Technikum Przemysłu Drzewnego w Jeleniej Górze.
Data uzyskania: 05/06/1992
Uzyskane stopnie lub dyplomy: Technik technologii drewna (o specjalności: tartacznictwo i wyroby drzewne)

5. Doświadczenie: Ekspert, doradca i trener od 2005 doradzający, szkolący i współpracujący w zakresie finansów z licznymi klientami z praktyki gospodarczej z różnych sektorów gospodarki, w tym również z udziałem Skarbu Państwa. Usługi doradczo szkoleniowe (przygotowane z wyłącznością jako projekty zamknięte i dedykowane tylko dla tych klientów) między innymi dla: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. (08/2006), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Warszawa: 01/2011), Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (Katowice: 12/2009), NBP – Narodowy Bank Polski (Poznań: 12/2008), Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa (Kielce: 09/2007), Adamed Sp. z o.o. (07/2008), Polbank EFG (Poznań, Konin, Kalisz, Leszno 11/2008), PGD – Polska Grupa Dealerów (Kraków: 06/2005), Puratos Polska sp. z o.o. (Kostrzyn: 09.2006), NOVOL sp. z o.o. (Mierzęcin: 2006), TPSA (Paszkówka: 2006; Kraków: 2007), BIMs PLUS sp. z o. o. sp. k. (07/2006), Pragma Inkaso SA (Tarnowskie Góry: 08/2010), EFL Europejski Fundusz Leasingowy SA (Wrocław: 10/2011), McDonald’s Polska Sp. z o.o. (09/2011), Cargill Polska (Warszawa: 03/2008), Valeo Autosystemy sp. z o.o. (Skawina: 03/2011), Hilton Foods Ltd. Sp. z o.o. (Tychy: 10/2009), HDS Polska Sp. z o.o. (Warszawa: 08/2009), Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni, "Samopomoc Chłopska" w Warszawie (Warszawa: 02/2011), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (Płock: 12/2011), GDDiA (Świdnica 05/2011), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (06/2008), poza wymienionymi, inni na zasadach niewyłączności (projekty otwarte).

Okres:: Zatrudniający / Doświadczenie Stanowisko
2004 i nadal Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (d. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu),

ul. Komandorska 118/120;

53-345 Wrocław; tel. 713680646.

Stanowisko pracy związane z działalnością finansową, prowadzenie badań naukowych i zajęć z wykorzystaniem wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania spółek handlowych, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz znajomości zasad funkcjonowania rynku kapitałowego oraz nadzoru właścicielskiego: Adiunkt, Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością
2002 do 2004 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,

ul. Komandorska 118/120;

53-345 Wrocław; tel. 0713680646.

Asystent, Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa
2005 i nadal Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu; ul. Niedziałkowskiego 18; 45-085 Opole, tel. 774021900. Stanowisko pracy związane z działalnością finansową, prowadzenie badań naukowych i zajęć z wykorzystaniem wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania spółek handlowych, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz znajomości zasad funkcjonowania rynku kapitałowego oraz nadzoru właścicielskiego: Adiunkt, Zakład Rachunkowości i Finansów
2010 i nadal Kierowałem i nadal kieruję realizowanym od 2010 projektem NN113 021139, własny, Polska, Zarządzanie płynnością finansową w instytucjach non-profit (2010-2013). Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (a następnie Narodowe Centrum Nauki). Kierowanie projektem badawczym, ekwiwalent stażu pracy na stanowisku kierowniczym w jednostce sektora finansów publicznych w obszarze finansów publicznych.
2009-2011 Kierowałem: Grantem uczelnianym "Badania własne", Polska, Planowanie i ocena efektywności inwestycji – wybrane zagadnienia, kierownik: Grzegorz Michalski, zespołowy (wraz z dr Magdaleną Ligus jako współwykonawcą). Kierowanie projektem badawczym, ekwiwalent stażu pracy na stanowisku kierowniczym w jednostce sektora finansów publicznych w obszarze finansów publicznych.
2008 Kierowałem: Grantem uczelnianym "Badania własne", Polska, Relacja krótkoterminowych decyzji finansowych do maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa, indywidualny, kierownik/wykonawca: Grzegorz Michalski, rok 2008. Kierowanie projektem badawczym, ekwiwalent stażu pracy na stanowisku kierowniczym w jednostce sektora finansów publicznych w obszarze finansów publicznych.
2005 Kierowałem: Grantem uczelnianym "Badania własne", Polska, Zarządzanie płynnością finansową w małym i średnim przedsiębiorstwie, indywidualny, kierownik/wykonawca: Grzegorz Michalski, rok 2005. Kierowanie projektem badawczym, ekwiwalent stażu pracy na stanowisku kierowniczym w jednostce sektora finansów publicznych w obszarze finansów publicznych.
od 2005 do chwili obecnej Firmy szkoleniowe i doradcze: Ekspert z zakresu finansowej analizy i oceny projektów inwestycyjnych w tym krótko i długoterminowych procesów przebiegających w trakcie inwestycji. Doradztwo i szkolenia w zakresie oceny i analizy opłacalności i ryzyka inwestycji, zarządzania finansami, oceny finansowej podmiotów gospodarczych, zarządzania płynnością finansową. BOMIS Progres, Poznań (Zarządzanie płynnością finansową 2005 i 2006), Univers Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski, Zielona Góra (Analiza finansowa przedsiębiorstwa: 11/2005), BERNDSON Sp. z o.o., Kraków (Zarządzanie finansami, Zarządzanie płynnością finansową, Ocena finansowa przedsiębiorstwa, Ocena opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych, Controlling finansowy w przedsiębiorstwie: od 2005 do 2012), IIR – Institute for International Research (Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa: 05/2009), Informedia Polska (Finansowe skutki wojny cen: 2005), ABC Wolters Kluwer business (Zarządzanie finansami, Ocena finansowa przedsiębiorstwa, Zarządzanie płynnością finansową, Finanse w praktyce prawnika, Ocena finansowa projektów inwestycyjnych: od 2006 do 2012), AVENHANSEN Sp. z o.o. (Finanse przedsiębiorstwa, Zarządzanie płynnością finansową, Analiza finansowa kondycji przedsiębiorstwa, Analiza opłacalności i ryzyka inwestycji: od 2008 do 2011), HIGH5 Training Group (Finanse: 10/2010), Inter-Framax (Finanse i analiza finansowa wydajności przedsiębiorstwa: od 2008), A Vista Group Sp. z o.o. (11/2008), Zakład Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego „Peteks” Sp. z o.o. (Zarządzanie finansami: 2011), Instytut Konsultantów Europejskich (Pomiar i zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych: 01/2011)
od 1999 do chwili obecnej Wydawnictwa takie jak: Wydawnictw Naukowe PWN Warszawa, C.H.Beck Warszawa, CeDeWu Warszawa, oddk Gdańsk. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu finansów, finansów przedsiębiorstw, zarządzania finansami, finansowej oceny i analizy inwestycji.

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2005,

Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa 2004,

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, CeDeWu, Warszawa 2010,

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (wraz z W. Plutą), CHBeck, Warszawa 2004,

Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004,

Strategie finansowe przedsiębiorstw, oddk, Gdańsk 2009,

Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, CHBeck, Warszawa 2010, ISBN,

Podstawy finansów przedsiębiorstw, WSZ Edukacja, Wrocław 2004,

Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (wraz z K. Prędkiewicz), CHBeck, Warszawa 2007, pozycja nominowana do nagrody Złote Skrzydła Gazety Prawnej,

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, oddk, Warszawa 2008.

W pracach tych wykorzystywana i prezentowana jest wiedza związana z działalnością finansową, prowadzeniem badań naukowych i ekspertyz z wykorzystaniem wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania spółek handlowych, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz znajomości zasad funkcjonowania rynku kapitałowego oraz nadzoru właścicielskiego.

od 2009 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów w dziedzinie przedsiębiorstwa i innowacje / odnawialne instrumenty finansowe
Nagrody:

Czterokrotnie otrzymałem nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za działalność naukową stopnia pierwszego, za lata 2010, 2009, 2008 i 2007

Czterokrotnie otrzymałem nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za działalność naukową stopnia drugiego, za lata 2006, 2005, 2004, 2003.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami)

Grzegorz Michalski, Brzeg, 11 kwietnia 2012

Dane kontaktowe:

Grzegorz Michalski

Tel.: 503452860

Email: michalskig [w domenie] onet [kropka] pl

michalskig_CV[2012KWI11].pdf

ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI W OPARCIU O INFORMACJĘ O WARTOŚCI PŁYNNOŚCI

1. Wstęp
Głównym celem działania przedsiębiorstw produkcyjnych, jest pomnażanie bogactwa ich właścicieli. Utrzymywanie określonego poziomu płynności, a w tym zapasów środków pieniężnych w przedsiębiorstwie jest skutkiem przekonania, że wartość utraconych jawnych dochodów z tytułu oprocentowania, będzie zrekompensowana przez wartość korzyści wynikających z posiadania zdolności do regulowania bieżących zobowiązań.
Wyznaczenie optymalnego poziomu płynności, i konsekwentne bieżące zarządzanie finansami oparte na informacji o nim, przyczynia się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa, a przez to do zwiększania bogactwa jego właścicieli. Wzrost wartości przedsiębiorstwa wynika tutaj z co najmniej trzech powodów:
. Zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia zakłóceń w regularnej spłacie zobowiązań.
. Zwiększenie przepływów pieniężnych .
. Obniżenie ryzyka upadłości .
Aby jakieś działanie przyczyniało się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa, musi powodować wzrost wartości oczekiwanych przepływów pieniężnych netto :

(1)
gdzie: E(NCFjt) – wartość oczekiwanych przepływów pieniężnych, rjt – stopa dyskontowa.
Optymalne zarządzanie płynnością , wpływa na wzrost wartości przedsiębiorstwa, ponieważ wraz ze wzrostem ryzyka związanego z danym przedsiębiorstwem, dostawcy kapitału, domagają się wyższej stopy procentowej. Podmiotów o niższym ryzyku, wynikającym z optymalnego zarządzania płynnością finansową, dotyczy możliwość preferencyjnego traktowania przez ich dostawców kapitału – co wpłynie na obniżenie kosztu kapitału przedsiębiorstwa (obniżenie stopy dyskontowej – rjt), a przez to na wzrost wartości przedsiębiorstwa, ponieważ zmniejszeniu mianownika prawej strony, towarzyszy wzrost lewej strony równania (1).
Zwiększenie przepływów pieniężnych, jest skutkiem optymalnego zarządzania płynnością dlatego, że przedsiębiorstwo unika „przepłacania” za brakujące mu środki pieniężne. Zjawisko „przepłacania” ma miejsce wtedy gdy, przedsiębiorstwo z powodu niewłaściwego zarządzania płynnością, w krótkim okresie, nie ma środków pieniężnych na pokrycie bieżących zobowiązań. Mogą wtedy zajść trzy możliwe sytuacje: (a) Przedsiębiorstwo zaciągnie kredyt, jednakże będzie to kredyt drogi, po wyższej niż zazwyczaj stopie. (b) Przedsiębiorstwo sprzeda posiadane bieżące aktywa, często spowoduje to dokonanie niekorzystnej transakcji. (c) Przedsiębiorstwo nie będzie w stanie terminowo uregulować swoich bieżących zobowiązań. Przyczyni się to do wzrostu kosztów działalności wynikający z utraty dobrej opinii u dostawców przedsiębiorstwa.
Bez względu na to czy zaistnieje sytuacja (a), (b), czy (c), brak optymalnego zarządzania płynnością finansową grozi spadkiem przepływów pieniężnych, wynikającym ze wzrostu kosztów. Natomiast optymalne zarządzanie płynnością finansową, w efekcie da większe przepływy pieniężne. Jak wynika z formuły (1), wzrost licznika prawej strony tego równania korzystnie wpływa na wzrost wartości przedsiębiorstwa.
W wielu przedsiębiorstwach przemysłowych , zwłaszcza niemieckich – zaobserwowano utrzymywanie bardzo wysokiego poziomu płynności finansowej. Może on służyć jako bufor łagodzący, negatywne skutki ryzyka, na jakie narażone jest przedsiębiorstwo. W artykule tym stoimy na stanowisku, że wystarczające zabezpieczenie daje optymalny poziom płynności wynikający z informacji o jej wartości.
Zarządzanie płynnością finansową zmniejsza ryzyko upadłości
przedsiębiorstwa. Jest to ważny czynnik powodujący wzrost wartości przedsiębiorstwa. Wzór (1) pokazuje nam, że wartość przedsiębiorstwa zależy od sumy zdyskontowanych oczekiwanych przepływów pieniężnych. Spadek ryzyka upadłości, jest równocześnie informacją że prawdopodobnie przepływów takich w przyszłości będzie więcej. Im więcej spodziewanych przepływów, tym suma prawej strony równania jest wyższa. Widzimy stąd, że spadkowi prawdopodobieństwa upadłości wynikającego z zarządzania płynnością finansową, towarzyszy wzrost wartości przedsiębiorstwa.
Rozważania tego artykułu, dotyczą wewnętrznej wartości płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Wartość płynności jest przedmiotem naszego zainteresowania dlatego, że odpowiedź na pytanie jaką wartość ma płynność finansowa w przedsiębiorstwie jest obecnie jednym z 10 problemów badawczych w dziedzinie finansów oczekujących na rozwiązanie . Odpowiedź na pytanie: „jaką wartość ma płynność finansowa” pozwala na wyznaczenie optymalnego poziomu płynności w przedsiębiorstwie, a przez to umożliwia optymalne zarządzanie kapitałem obrotowym, a w szczególności zarządzanie środkami pieniężnymi.
Problemy związane z zarządzaniem płynnością finansową to odpowiedź na dwa rodzaje pytań:
. jaki poziom powinny mieć poszczególne pozycje aktywów bieżących . jaka powinna być ich struktura.
Oba rodzaje pytań, dotyczą wszystkich aktywów mających istotny wpływ na kształtowanie się poziomu płynności w przedsiębiorstwie.
Celem tego artykułu jest zdefiniowanie i przedstawienie wartości płynności, i jej znaczenia w wyznaczaniu optymalnego poziomu płynności, i optymalnego poziomu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.

2. Definicje

Literatura finansowa proponuje wiele różnych definicji płynności finansowej – dlatego przedstawimy teraz tę, która najlepiej oddaje płynność której wartość jest przedmiotem naszych rozważań.
Płynność finansowa – to zdolność rozpatrywanej jednostki gospodarczej (przedsiębiorstwa) do dokonywania zakupów wszelkiego rodzaju towarów i usług wtedy, gdy są one potrzebne do zaspokojenia potrzeb produkcyjnych tej jednostki, jak też zdolność do regulowania jej wszelkiego rodzaju zobowiązań finansowych w pełnej wysokości i w obowiązujących terminach” . Płynność dla przedsiębiorstwa ma tym większą wartość im jej poziom w przedsiębiorstwie jest niższy, i odwrotnie tym mniejszą wartość im jej poziom w przedsiębiorstwie jest wyższy.
Poziom płynności – to potencjalnie możliwa do uzyskania w krótkim okresie siła nabywcza. Są to, zasoby takich aktywów przedsiębiorstwa, które bez większych strat czasowych, jak i finansowych można uruchomić w celu dokonania transakcji. Poziom płynności może być wyrażony w złotówkach lub punktach.
Wartość płynności – to cena za 1 złoty środków pieniężnych wyrażona w procentach lub w złotówkach. Wartość płynności może być oceniana z punktu widzenia przedsiębiorstwa jako wewnętrzna wartość płynności (i jako taka jest zależna od działań zarządu), lub jako rynkowa wartość płynności (zasadniczo niezależna od działań zarządu – wyznaczana przez mechanizm rynkowy). Rynkowa wartość płynności ( ) jest wyrażoną w procentach lub złotówkach ceną, za jaką zarząd przedsiębiorstwa może nabyć kolejną złotówkę brakujących w przedsiębiorstwie środków pieniężnych na rynku, lub po jakiej może zbyć jednostkę zbędnych środków pieniężnych na tym rynku. Wewnętrzna wartość płynności ( ) jest ceną, jaką zarząd przedsiębiorstwa, jest gotów zapłacić za kolejną złotówkę środków pieniężnych.
Kształtowanie się wewnętrznej wartości płynności w zależności od poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie ilustrowane jest przez krzywą wewnętrznej wartości płynności.

3. Krzywa wewnętrznej wartości płynności finansowej

Dla przedsiębiorstwa będącego w posiadaniu określonego poziomu płynności, wewnętrzna wartość płynności zmienia się wraz ze zmianą poziomu płynności. Rysunek 1, przedstawia krzywą wewnętrznej wartości płynności. Kształt krzywej wewnętrznej wartości płynności wynika z prawa malejącej użyteczności marginalnej. Mówi ono, że ze wzrostem ilości posiadanego dobra A, użyteczność osiągana z każdej kolejnej jednostki dobra A, jest coraz mniejsza.
Jak to pokazuje rysunek 1, wraz ze wzrostem poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie ceteris paribus wewnętrzna wartość płynności jest coraz mniejsza.

Rysunek 1. Krzywa wewnętrznej wartości płynności [vi].

Poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie jest czynnikiem najmocniej wpływającym na wewnętrzną wartość płynności. Ale nie jest to jedyny czynnik. Oprócz niego wyodrębnić można osiem czynników mających wpływ na wewnętrzną wartość płynności.
Do czynników dodatnio wpływających na wewnętrzną wartość płynności można zaliczyć :
. niepewność dopływu środków pieniężnych (a w tym: zmienność cyklu konwersji środków pieniężnych),
. nieprzewidywalność przyszłych warunków ekonomicznych,
. stosunek wartości rynkowej aktywów przedsiębiorstwa, do jej wartości księgowej (a w tym: możliwość podjęcia korzystnych inwestycji) , . prawdopodobieństwo upadłości,
. koszty transakcyjne związane z pozyskaniem źródeł zewnętrznych. Wśród czynników ujemnie wpływających na wewnętrzną wartość płynności można wymienić:
. atrakcyjność inwestycji w majątek trwały,
. rozmiar przedsiębiorstwa,
. wielkość przepływów środków pieniężnych.

4. Wyznaczenie optymalnego poziomu płynności

Wraz ze wzrostem poziomu płynności w przedsiębiorstwie, wewnętrzna wartość płynności finansowej maleje, i odwrotnie wraz ze spadkiem poziomu płynności w przedsiębiorstwie – jej wartość rośnie.
Z drugiej strony, rynek wyznacza stopę oprocentowania depozytów i kredytów. Taka stopa jest to rynkowa wartość płynności.
Jeżeli wewnętrzną wartość płynności porównamy z rynkową wartością płynności, to zauważymy, że opłaca się ustalić poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie na poziomie wynikającym ze zrównania rynkowej wartości płynności finansowej i wewnętrznej wartości płynności finansowej. Istnieje zatem punkt optymalny.
Rysunek 2. przedstawia krzywą wewnętrznej wartości płynności finansowej vi, oraz odpowiadający rynkowej stopie procentowej poziom rynkowej wartości płynności vm. Poziom płynności C*, odpowiada punktowi krzywej wewnętrznej wartości płynności z półprostą odpowiadającą rynkowej wartości płynności, czyli punktowi w którym wewnętrzna wartość płynności równa jest rynkowej wartości płynności, albo innymi słowy jest to rozwiązanie równości: (2)
gdzie: – wewnętrzna wartość płynności odpowiadająca optymalnemu poziomowi płynności .
Rysunek 2. pokazuje, że istnieje optymalny poziom płynności. Jeśli przedsiębiorstwo zwiększa swój poziom płynności, wtedy po przekroczeniu tego optymalnego poziomu płynności, zaniechanie deponowania środków (i/lub likwidacja istniejących depozytów), lub zaciąganie krótkoterminowego długu, jest dla przedsiębiorstwa nieopłacalne.

Rysunek 2. Optymalny poziom płynności C*.

Używając języka teorii użyteczności powiedzielibyśmy, że marginalna korzyść z większego poziomu płynności aktywów jest niższa od kosztu utraconych korzyści z tytułu odsetek.
Optymalny poziom płynności C*, wynika z porównania stopy procentowej dostępnej dla danego przedsiębiorstwa czyli rynkowej wartości płynności – vm z wewnętrzną wartością płynności – vi .
Z tego podejścia wynikają trzy warunki: dokonania inwestycji (3), zaciągania finansowania (4), i równowagi (5):
warunek dokonania inwestycji:
(3)
warunek zaciągnięcia pożyczki:
(4)
warunek równowagi (optymalny poziom płynności): (5) gdzie: – wewnętrzna wartość płynności finansowej w danym przedsiębiorstwie, – rynkowa wartość płynności (dostępna dla danego przedsiębiorstwa).

5. Zastosowanie modelu Millera-Orra przy posiadaniu informacji o wewnętrznej wartości płynności finansowej

Podstawowym założeniem modelu Millera-Orra jest to, że zmiany poziomu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie mają charakter losowy. Reakcja zarządu przedsiębiorstwa ma miejsce w momencie w którym poziom środków pieniężnych przekroczy górną, lub dolną granicę . Rysunek 3 przedstawia działanie tego modelu.
Reagując na przekroczenie górnej lub dolnej granicy, zarząd zarząd przedsiębiorstwa kupuje, lub sprzedaje krótkoterminowe papiery wartościowe, albo spłaca lub zaciąga krótkoterminowy kredyt – w celu powrócenia do poziomu docelowego środków pieniężnych .
Poziom Csp*, wynika z optymalnej struktury płynnych aktywów [która nie jest przedmiotem naszych rozważań] i z zastosowania warunku optymalizującego zarządzanie płynnością opierającym się na dobraniu takiego poziomu płynności aby doszło do zrównania wewnętrznej wartości płynności i rynkowej wartości płynności: .

Rysunek 3. Działanie modelu Millera-Orra.
Źródło: M. H. Miller, Mathematical …, op. cit., s. 239.

Posiadając optymalny poziom płynności w przedsiębiorstwie C*, możemy wyznaczyć optymalny poziom środków pieniężnych w oparciu o wzór: (6)
gdzie: – to optymalny udział gotówki w aktywach bieżących. Jeżeli np. z optymalnej struktury aktywów bieżących określonej przez zarząd, wynika, że środki pieniężne i ich ekwiwalenty powinny stanowić 30% optymalnego poziomu płynności – wówczas .
Jak widzimy w tabeli 1., podejścia te różnią się „punktem wyjścia”. W tradycyjnym podejściu jako pierwsze proponuje się wyznaczenie minimalnego poziomu środków pieniężnych, a jako następny krok, proponuje się wyznaczenie optymalnego poziomu środków pieniężnych, którego należy się trzymać wierząc, że da to dobre skutki.
Tabela 1. Dwa sposoby podejścia do zastosowania modelu Millera-Orra.

Tradycyjne Przy uwzględnieniu wartości płynności
[1] zarząd przedsiębiorstwa określa najpierw dolną granicę środków pieniężnych jaką jest w stanie zaakceptować (L)
[2] wyznaczenie poziomu optymalnego Csp* na podstawie wzoru : [3] wyznaczenie „górnego” poziomu U* na podstawie wzoru:
.
[1] wyznaczenie optymalnego poziomu płynności C* na podstawie wzoru: . A następnie optymalnego poziomu środków pieniężnych Csp* na podstawie wzoru: .
[2] wyznaczenie dolnej granicy środków pieniężnych L, na podstawie wzoru: .
[3] wyznaczenie „górnego” poziomu U* na podstawie wzoru:
.

W podejściu uwzględniającym informację o wartości płynności, wpierw znany jest optymalny poziom płynności, a dopiero potem pozostałe elementy.

6. Zakończenie

W artykule tym zajmowaliśmy się optymalnym poziomem płynności finansowej w przedsiębiorstwie wyznaczanym w oparciu o informację o wartości płynności. Posiadanie informacji o optymalnym poziomie płynności i znajomość optymalnej struktury aktywów bieżących umożliwia dokładne określenie czy poziom płynności w przedsiębiorstwie jest wystarczający i czy nie jest niepotrzebnym źródłem obniżania jego rentowności.
Przyszłe badania dotyczące tego obszaru powinny się skupić na metodyce wyznaczania przebiegu krzywej wewnętrznej wartości płynności dla każdego indywidualnego przedsiębiorstwa. Gdy uda się to osiągnąć, będzie można mówić o tym, że odpowiedź na pytanie: „W jaki sposób optymalnie zarządzać środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie?” jest znana nie tylko teoretycznie ale także praktycznie.

Literatura

[1] Barclay M. J., C. W. Smith Jr., The maturity structure of corporate debt, Journal of Finance 50, 1995.
[2] Brealey R. A., S. C. Myers, Podstawy finansów przedsiębiorstw, WN PWN Warszawa 1999.
[3] Jung K., Y. Kim, R. Stulz, Timing, investment opportunities, managerial discretion, and the security issue decision, Journal of Financial Economics 42, 1996.
[4] Kim C – S., D. C. Mauer, A. E. Sherman, The Determinants of Corporate Liquidity: Theory and Evidence, Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 33, nr 3, Wrzesień 1998.
[5] Miller M. H., D. Orr, Mathematical Models for Financial Management, w: Frontiers of Financial Management, South – Western Publishing Co., Cincinati, 1984.
[6] Mulligan C. B., Scale economies, the value of time, and demand for money: longitudinal evidence from firms, Journal of Political Economy 105, 1997.
[7] Opler T., R. Stulz, R. Williamson, The determinants and implications of corporate cash holdings, Journal of Financial Economisc 52, 1999. [8] Rawls S. W., C. W. Smithson, Strategic Risk Management, Journal of Applied Corporate Finance”, vol. 2, nr 4, zima 1990.
[9] Rinne H., R. A. Wood, N. C. Hill, Reducing Cash Concentration Costs by Anticipatory Forecasting, Journal of Cash Management, marzec-kwiecień 1986. [10] Smithson C. W., C. W. Smith, D. S. Wilford, Zarządzanie ryzykiem finansowym, instrumenty pochodne, inżynieria finansowa i maksymalizacja wartości, DW ABC, Kraków 2000.
[11] Wojciechowska U., Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Aspekty mikroekonomiczne i makroekonomiczne, SGH, Warszawa 2001.

mgr Grzegorz Michalski
Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
michal@ae.wroc.pl
STRESZCZENIE

Wyznaczenie wartości płynności jest jednym z nierozwiązanych problemów w finansach. Posiadając informację o wartości płynności można poprawniej rozwiązać problem zarządzania kapitałem obrotowym i płynnością finansową.

SUMMARY
Actually determining the value of liquidity is one of the unsolved problems in finance. Having information about value of liquidity we can better tackle the problems of working-capital management and financial liquidity management can be resolved.
GMichalskiAEWroclaw3konfMiedzyzdroje2002.doc

michalskig_ICEM_29III(MAR)2012.ppt

detailed_program_-ICEM12_03_27.doc

michalski POZIOM ZAANGAOWANIA KAPITAU W ZAPASACH W ORGANIZACJACH NONPROFIT INVENTORY INVESTMENT LEVEL IN NONPR OFIT ORGANIZATIONS.doc

słowa kluczowe: Finanse dla niefinansistów, Tworzenie biznesplan, Rozliczanie POIG, innowacyjna gospodarka

Opis szkolenia

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

W trakcie szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą nabierać umiejętności:

analizowania zdarzeń pod kątem ich opłacalności,

podstawowego szacowania przepływów pieniężnych,

elementarnego uwzględniania w decyzjach ryzyka i niepewności.

Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa.

Program szkolenia

Różnica między rachunkowością a finansami

jakie finansowe cele może mieć przedsiębiorstwo

jak mierzyć realizację tych celów

jak powstaje bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów

jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa

Ćwiczenia:

Rozpoznawanie finansowej natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na finansowe rezultaty przedsiębiorstwa.

Wpływ zmiany wartości pieniądza w czasie na postrzeganie i ocenę przyszłości

elementy matematyki finansowej (prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej)

dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest deflacja czy inflacja

jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych

Ćwiczenia:

Przeliczanie kwot z przyszłości na mierzalne w pieniądzu na dzień dzisiejszy.

Ocena przyszłych działań przedsiębiorstwa oparta o kryteria decyzyjne

jak stosować okres zwrotu, poprawiony (zdyskontowany) okres zwrotu, NPV, IRR

jak interpretować kryteria decyzyjne

kiedy nie stosować IRR

Ćwiczenia:

Wyznaczanie i interpretacja kryteriów decyzyjnych na podstawie danych liczbowych

Podstawowe informacje o wolnych przepływach pieniężnych wypracowywanych przez przedsiębiorstwo

zasady prawidłowego szacowania wolnych przepływów pieniężnych

jakich parametrów nie bierzemy pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych

różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i do jakich celów właściwe wybrać

Ćwiczenia:

Podstawowe przykłady pokazujące sposób szacowania przepływów pieniężnych.

Elementy biznesplanu.

Niefinansowe składniki biznesplanu.

Finansowe elementy biznesplanu.

Najistotniejsze informacje jakie biznesplan musi przekazać.

Finansowy cel tworzenia biznesplanu.

Ćwiczenia:

10 kroków sporządzania finansowej części biznesplanu

Aktywa bieżące (aktywa płynne)

przegląd podstawowych elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami

jak zarządzać zapasami

jakie poziomy należności utrzymywać

ile gotówki powinna mieć firma

Ćwiczenia:

Dyskusja nad elementami wchodzącymi w skład aktywów bieżących.

Zarys rozliczania projektu w ramach PO IG

Wolne przepływy pieniężne i system przepływow finansowych

Wnioskowanie o płatność i kwalifikowalność wydatkow

Wskaźniki osiągnięcia celow projektu i podstawy oceny wskaźnikowej.

Kontrola projektu w ramach PO IG

Ćwiczenia:

szacowanie wskaźników finansowych na potrzeby rozliczania projektu w ramach PO IG

Zakończenie szkolenia

Informacje dodatkowe

Agenda:

Dzień 1 – Godziny: 10:00 ÷ 15:00 (z możliwością dostosowania do życzeń szkolonych)

Dzień 2 – Godziny: 09:00 ÷ 14:00

Następna strona »