Lista Publikacji Grzegorza Michalskiego (stan na 31 maja 2012): |PDF| |DOC| |DOCX| |ODT||PDF| |DOC| |DOCX| |ODT| * |CV||H|H|H|H|

====

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH

przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

[poprzednia wersja pliku: http://michalskig.com/michalskigrzegorz_publikacje30MAJ2012.pdf ]

***

Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze rozdziały w monografiach:

[1]2012 Poziom zaangażowania kapitału w zapasach w organizacjach non-profit, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, ZESZYTY NAUKOWE NR 690, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51,  ISSN: ISSN 1640-6818, Szczecin 2012, s. 203-210

[2]Polish firms current assets management and risk sensitivity, MICHALSKI, Grzegorz, [w:] Vývojové trendy v poisťovníctve 2012, Trends of development in the insurance 2012, Anna MAJTÁNOVÁ (red.); Vydavateľstvo EKONÓM 2012; Bratislava; ISBN 978-80-225-3428-4; s.  [oraz: wydanie drugie poprawione:] Financial liquidity management in relation to risk sensitivity: Polish firms case, (Grzegorz Michalski), Quantitative Methods in Economics, Vydavatelstvo EKONOM, ISBN978-80-225-3426-0, Bratislava 2012, s. 141-160.

[3]2012 Optimalization of liquidity strategy, Grzegorz Michalski, GLOBAL CONFERENCE ON BUSINESS AND FINANCE PROCEEDINGS, vol 7, nr 1, 2012, The Institute for Business and Finance Research, Honolulu, USA, January 3-6, 2012, ISSN 1931-0285 CD, ISSN 1941-9589 online ( http://www.theibfr.com/proceedings.htm ), pp. 136-141.

[4]2011 Liquid assets strategies in Silesian non-profit organizations, Grzegorz Michalski, Aleksander Mercik, w: Dana Dluhosova [red.], Financial Management of Firms and Financial Institutions, Vysoka Skola Banska, Ostrava, 2011, ISBN: 978-80-248-2494-9, s. 258-270, (Grzegorz Michalski udział około 60%).

[5]2011 Cash and operating cycle influence on nonprofit organizations efficiency, Grzegorz Michalski, Dilemmas of Corporate Management, ISSN 1640-6818, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 688, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 49, Szczecin 2011, ss. 87-104.

[6]2011 Efektywność inwestycji w zapasy w opodatkowanych i nie opodatkowanych organizacjach (Efficiency of investments in inventories in taxed and nontaxed organizations in Polish), /in:/ D. Zarzecki /ed./, Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA 37; ISSN 1733-2842; Szczecin 2011

[7]2011 Efektywność inwestycji w aktywa bieżące w instytucjach nie nastawionych na zysk, (Efficiency of investments in current assets in not-for-profit organizations in Polish), PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁWIU NR 172, Wrocław 2011, p. 172-183. in: Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki: finanse przedsiębiorstw / red. nauk. Stefan Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, ISBN:978-83-7695-160-7.

[8]2011 Influence of the Post-Crisis Situation on Cost of Capital and Intrinsic Liquidity Value in Non-Profit Organizations, Grzegorz Michalski, International Journal of Management and Social Sciences (IJMSS), 2011, ISSN 2249-0191, p. 67-78. [wznowienie, z uwzględnieniem poprawek] Post-Crisis Influence On Cost Of Money And Intrinsic Liquidity Value In Non-Profit Organizations, Grzegorz Michalski, FACTA UNIVERSITATIS, Economics and Organization Vol. 8, No 1, 2011, pp. 41 – 56.

[9]2011 Intrinsic liquidity value for non-profit organizations, Grzegorz Michalski, ECONOMICS, MANAGEMENT, AND FINANCIAL MARKETS, Volume 6(1), 2011, pp. 1012–1019, ISSN 1842-3191.

[10]2011 Optimal strategy of liquidity financing for non-profit organizations, Grzegorz Michalski, ECONOMICS, MANAGEMENT, AND FINANCIAL MARKETS, Volume 6(1), 2011, pp. 1002–1011, ISSN 1842-3191.

[11]2011 Operating Cycle and Nonprofit Organizations Efficiency, [G. Michalski, autorstwo 100%], JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN ECONOMICS, 2011, vol. 3, nr 3, issn 2066-0855, ss. 584-599.

[12]2011 Polish and Silesian Non-Profit Organizations Liquidity Strategies, Grzegorz Michalski, Aleksander Mercik, STATISTIKA – STATISTICS AND ECONOMY JOURNAL, 4/2011, ISSN 1804-8765, ss. 45-61. {Grzegorz Marek Michalski jest autorem 60% tej publikacji}

[13]2011 Wpływ wyboru strategii inwestowania w aktywa bieżące na koszt kapitału i na wartość przedsiębiorstwa [G. Michalski, autorstwo 100%], [w:] J. Dziechciarz [red.], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wroclaw University of Economics) nr 163 (Ekonometria 30, J. Dziechciarz (red.)), Wrocław 2011, ISSN: 1899-3192, ISSN: 1507-3866, s. 130-142.

[14]2011 Efektywność inwestycji w zapasy w opodatkowanych i nie opodatkowanych organizacjach [G. Michalski, autorstwo 100%], [w:] D. Zarzecki [red.], Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 639, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 37; Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 639. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 37; ISSN 1733-2842; Szczecin 2011

[15]2010 Wpływ ekspozycji na ryzyko wynikające z doboru strategii finansowania aktywów bieżących na stopę kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo (Influence of net workong capital strategy risk exposition on the cost of capital financing the firm – in Polish) [G. Michalski, autorstwo 100%], [w:] Przediębiorczość i zarządzanie, XI, (10)/2010, Wroclaw – Lodz, Efektywność, wymiary, uwarunkowania, wyzwania, T.Dudycz, G.Osbert-Pociecha (red.), Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, ISSN:1733-2486, p. 195-212.

[16]2010 Intrinsic Liquidity Value for Non-Profit Organizations, [G. Michalski, autorstwo 100%], Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy – Constanza, vol. 2, H.Ridley, M.Farber, S.Hull (eds.) , Contemporary Science Association, Addleton Academic Publishers, New York 2010, ISBN: 978-1-935494-18-8, s. 235-242.

[17]2010 Optimal Strategy of Liquidity Financing for Non-Profit Organizations, [G. Michalski, autorstwo 100%], Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy – Constanza, vol. 2, H.Ridley, M.Farber, S.Hull (eds.) , Contemporary Science Association, Addleton Academic Publishers, New York 2010, ISBN: 978-1-935494-18-8, s. 225-234.

[18]2010 Operating Cash Balance and its Effectiveness, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 99, Wrocław 2010, ISSN: 1899-3192, s. 250-266.

[19]2010 Planning Optimal from the Firm Value Creation Perspective. Levels of Operating Cash Investments, [G. Michalski, autorstwo 100%], Romanian Journal of Economic Forecasting , 13(1)/2010, ISSN: 1582-6163, Institute of Economic Forecasting, Bucharest 2010, s. 198-214.

[20]2009 Risk-Cost of Capital Relation: How JEREMIE and similar funds decrease cost of capital rate for SME, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 65 (Ekonometria 25, J. Dziechciarz (red.)), Wrocław 2009, ISSN: 1899-3192, ISSN: 1507-3866, s. 187-198.

[21]2009 Financial effectiveness of investments in operating cash, [G. Michalski, autorstwo 100%], Ekonometria, nr 23, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 37, Wrocław 2009, ISSN: 1899-3192, s. 120-137.

[22]2009 Decyzje w zakresie zarządzania i finansowania uruchamianego biznesu, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Jak wykorzystać potencjał uczelni i założyć firmę, W.Potwora, J.Żurawska [red.], ISBN: 978-83-88980-86-6, WSZiA Opole 2009, s. 82-101.

[23]2009 A Value-oriented Framework for Inventory Management, [G. Michalski, autorstwo 100%], SOUTH EAST EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS, vol. 4 / no. 2, Sarajevo, November 2009, ISSN: 1840-118X, s. 97-102.

[24]2009 Inventory Management Optimization as Part of Operational Risk Management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Journal of Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research , ISSN: 0424-267X, vol 43 nr 4/2009, p. 213-223.

[25]2009 Effectiveness of investments in operating Cash, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Journal of Corporate Treasury Management, ISSN: 1753-2574, vol. 3, iss. 1, December 2009, p. 43-54.

[26]2009 Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Kreowanie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych, W.Potwora [red.], ISBN: 978-83-88980-74-95, WSZiA Opole 2009, s. 213-233.

[27]2009 Value Based Management Approach in Inventory Management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], INTERNATIONAL PROBLEMS (“Medunarodni problemi”) vol. LXI, no. 1-2/2009, ISSN: 0025-8555, Institute of International Politics and Economics, Beograd, s. 36-47.

[28]2009 Balances of Cash and the Firm Value, [G. Michalski, autorstwo = 100%], ECONOMIC REVIEW. QUARTERLY JOURNAL OF THE UNIVERSITY OF ECONOMICS BRATISLAVA, ISSN: 0323-262X, vol. XXXVIII, no. 1/2009, Bratislava 2009, s. 40-48.

[29]2009 Target Liquid Balances and Value of the Firm, [G. Michalski, autorstwo 100%], Zagreb International Review of Economics & Business no. 1, vol. XII, May 2009, ISSN: 1331-5609, s. 1-18.

[30]2009 Influence of the Accounts Receivable Factoring on the Firm Value, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48, (Zarządzanie Finansami Firm – Teoria i Praktyka, B. Bernaś (red.)), Wrocław 2009, ISBN: 978-83-7011-960-7, s. 566-574.

[31]2009 Decreasing Negative Delivery Risk Influence on the Recipients’Firm Value: Porfolio Approach, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48, (Zarządzanie Finansami Firm – Teoria i Praktyka, B. Bernaś (red.)), Wrocław 2009, ISBN: 978-83-7011-960-7, s. 557-565.

[32]2009 Риски и капитальные затраты: влияние Джереми-фонда на создание капитала малых предприятий, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Регион: экономика и социология 2009; 292(1):238-250, (Risks and capital costs: how JEREMIE fund initiative helps to create SME capital, Journal Region: Economics and Sociology), ISSN: 0868-5169.

[33]2008 Value Based Inventory Management, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 27 (Ekonometria 22, J. Dziechciarz (red.)), Wrocław 2008, ISSN: 1899-3192, ISSN: 1507-3866, s. 86-94.

[34]2008 Wpływ ryzyka dostawców na wartość przedsiębiorstwa odbiorcy. Propozycja zastosowania podstaw teorii portfela do doboru dostawców, [G. Michalski, autorstwo 100%], [w] ZARZĄDZANIE FINANSAMI, D.Zarzecki (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 520, seria: Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 14, ISSN: 1640-6818, 1733-2842, s. 365-374.

[35]2008 A portfolio management approach in accounts receivable management, [G. Michalski, autorstwo 100%], SOUTH EAST EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS, vol. 3 / no. 2, Sarajevo November 2008, ISSN: 1840-118X, s. 89-95.

[36]2008 Inventory and risk management: decreasing delivery risk of purchasers, [G. Michalski, autorstwo 100%], ROMANIAN JOURNAL OF ECONOMICS, ISSN: 1220-5567, 2008, vol. 27, no. 2(36), s. 95-103.

[37]2008 Factoring and the firm value, [G. Michalski, autorstwo 100%], FACTA UNIVERSITATIS, Series: Economics and Organization ISSN: 0354-4699, 2008; 5(1), s. 31-38.

[38]2008 Cash management models In firm with seasonal production, [G. Michalski, autorstwo 100%], PROCEEDINGS 12th International Scientific Conference, AIESA, Building of society based on knowledge, Bratislava 2008, ISBN: 978-80-8078-233-7.

[39]2008 Value Based Working Capital Level, [G. Michalski, autorstwo = 100%], MANAGEMENT ISSN: 1820-0222, 2008; 13(49), s. 13-22.

[40]2008 Managing risk: factoring influence on the enterprise value, [G. Michalski, autorstwo = 100%], MANAGEMENT ISSN: 1820-0222, 2008; 13(50), s. 93-100.

[41]2008 Determinants of accounts receivable level, [G. Michalski, autorstwo = 100%], ACTA OECONOMICA PRAGENSIA, ISSN: 0572-3043, 2008; 16(5), s. 47-56.

[42]2008 Corporate inventory management with value maximization in view. [G. Michalski, autorstwo = 100%], Agricultural Economics , 54/2008(5), ISSN: 0139-570X, 2008, s.187-192.

[43]2008 Decreasing negative delivery risk influence on the recipents firm value: portfolio approach, [G. Michalski, autorstwo 100%], ICBE 2008, Management & Marketing, C. Chiru i inni (red.), Constanza 2008, ISBN: 978-973-692-233-6, s. 50-56.

[44]2008 Decreasing operating risk in accounts receivable management: influence of the factoring on the firm value, [G. Michalski, autorstwo 100%], MANAGING AND MODELING OF FINANCIAL RISK, D. Dluhosova (red.), VSB – Technical University of Ostrava, Ostrava 2008, ISBN: 978-80-248-1846-7, s. 130-137.

[45]2008 Faktoring i jego wpływ na wzrost wartości przedsiębiorstwa faktoranta, [G. Michalski, autorstwo 100%], RYNEK FINANSOWY. INSPIRACJE Z INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ., P.Karpuś, J.Węcławski (red.), UMCS Lublin 2008, ISBN: 978-83-227-2885-7, s. 611-616.

[46]2008 Finansowa efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo 100%], WARTOŚĆ JAKO KRYTERIUM EFEKTYWNOŚCI, T. Dudycz (red.), Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008, ISBN: 978-83-926902-1-4, s. 97-100.

[47]2008 Firm value and net current assets investments, [G. Michalski, autorstwo 100%], ICBE 2008, Management & Marketing, C. Chiru i inni (red.), Constanza 2008, ISBN: 978-973-692-233-6, s. 57-66.

[48]2008 Liquidity or profitability: financial effectiveness of investments in working capital, [G. Michalski, autorstwo 100%], EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS, P. Cervinek (red.), Masarykova Univerzita, Brno 2008, ISBN: 978-80-210-4628-3, s. 129-138.

[49]2008 Managing operational risk In the firm: portfolio approach In trade credit decissions, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 6 (1206) (Ekonometria 21, J. Dziechciarz (red.)), Wrocław 2008, ISSN: 1899-3192, ISSN: 1507-3866, s. 107-119.

[50]2008 Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Agricultural Economics , 54/2008(1), ISSN: 0139-570X, 2008, s.12-19.

[51]2008 Operational risk of purchasers. Portfolio management approach in accounts receivable management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], ECONOMIC REVIEW. QUARTERLY JOURNAL OF THE UNIVERSITY OF ECONOMICS BRATISLAVA, ISSN: 0323-262X, vol. XXXVII, no. 1/2008, Bratislava 2008, s. 22-34.

[52]2008 Risk reduction in SME financing: JEREMIE fund influence on financial situation of small and middle enterprises, [G. Michalski, autorstwo 100%], MANAGING AND MODELING OF FINANCIAL RISK, D. Dluhosova (red.), VSB – Technical University of Ostrava, Ostrava 2008, ISBN: 978-80-248-1846-7, s. 138-147.

[53]2008 The firm value creation role of risk based cash balances, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1195 (Ekonometria 20, J. Dziechciarz (red.)), Wrocław 2008, ISSN: 0324-8445, ISSN: 1507-3866, s. 175-184.

[54]2008 Ukierunkowana na wzrost wartości przedsiębiorstwa efektywność inwestycji w operacyjne zasoby gotówki, [G. Michalski, autorstwo 100%], Ekonomia Menedżerska (Managerial Economics), 4/2008, ISSN: 1898-1143, s. 93-113.

[55]2008 Value-Based Inventory Management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Romanian Journal of Economic Forecasting  9(1)/2008, ISSN: 1582-6163, Institute of Economic Forecasting, Bucharest 2008, s. 82-90.

[56]2008 Wartość płynności przedsiębiorstwa – zarys zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] Problemy zarządzania we współczesnych organizacjach. Teoria i praktyka, W. Polak, T. Noch (red.), GWSA, Gdańsk 2008, ISBN 978-83-89762-14-6, s. 85-99.

[57]2008 Wpływ długości cyklu operacyjnego na wzrost wartości przedsiębiorstwa,  [G. Michalski, autorstwo 100%], w: Finanse wobec sfery realnej gospodarki, K. Znaniecka, T. Zieliński (red.), Katowice 2008, ISBN: 978-83-7246-593-1, t.2, s. 89-95.

[58]2008 Wpływ funduszu JEREMIE na finansową sytuację mikro i małych przedsiębiorstw, [G. Michalski, autorstwo 100%], INSTYTUCJONALNE I RYNKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE, E.Michalski, S.Piocha (red.), PTE Koszalin 2008, ISBN: 83-920684-3-2, s. 389-401.

[59]2008 Wpływ ryzyka pogodowego na finansową efektywność przedsiębiorstwa, [J. Kupczyk = autorstwo 50%, G. Michalski = autorstwo 50%], WARTOŚĆ JAKO KRYTERIUM EFEKTYWNOŚCI, T. Dudycz (red.), Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008, ISBN: 978-83-926902-1-4, s. 101-110.

[60]2007 Elementy teorii portfela w zarządzaniu należnościami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] B. Bernaś, W. Pluta [red.], „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1159, Wrocław 2007, ISSN: 0324-8445, s. 273-283.

[61]2007 Portfolio management approach in trade credit decision making, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Romanian Journal of Economic Forecasting  3/2007, ISSN: 1582-6163, Institute of Economic Forecasting, Bucharest 2007, ss. 42-53.

(oraz: Portfolio management approach in trade credit decision making, INTERNATIONAL PROBLEMS (“Medunarodni problemi”), ISSN: 0025-8555, Institute of International Politics and Economics, Beograd 2007, s. 546-559;

oraz: Portfolio management approach in trade credit decision making, ACTA ACADEMICA KARVINIENSIA 2/2007, ISSN: 1212-415X, Slezska Univerzita v Opave, Karvina 2007, s. 77-87).

[62]2007 Portfolio theory approach in the value based accounts receivable management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: J. Krajicek [red.], „European financial systems 2007”, Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of Finance, Brno 2007, ISBN: 978-80-210-4319-0, s. 255-263.

[63]2007 Powody utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie i ich  relacja do ryzyka, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: W. Pluta [red.], „Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw – Teoria i  Praktyka”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1152, Wrocław 2007, ISSN: 0324-8445, s. 365-375.

[64]2007 Trade credit decision making based on portfolio management approach, [G. Michalski, autorstwo = 100%], EKONOMIKA 2007/80, ISSN: 1392-1258, Vilnius University Publishing House 2007, s. 40-50.

[65]2007 Value Based Trade Credit Decision Making, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] E. Urbańczyk [red.], “The problems of Company Value Management”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, ISBN: 9788360903384, s. 173-180.

[66]2007 Value-based Inventory Management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] D. Dluhošová [red.], “Financial Management of Firms and Financial Institutions”, VSB, Ostrava 2007, ISBN: 9788024815510, s. 163-171.

[67]2007 VBEOQ – optymalna z punktu widzenia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa wielkość zamówienia zapasów, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: E. Urbańczyk [red.], „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ISBN: 978-83-60585-04-7, s. 523-531.

[68]2007 Wpływ decyzji w zakresie strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] P. Karpuś, J. Węcławski [red.], „Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego”, UMCS Lublin 2007, ISBN: 9788322727409, s. 564 – 570.

[69]2007 Wskaźniki poziomu płynności w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] A. Bielawska [red.], „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne problemy usług nr 10, Szczecin 2007, ISSN: 1640-6818, s. 277-285.

[70]2006 Czynniki kształtujące koszt kapitału obcego w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, A. Bielawska [red.], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 427, „Ekonomiczne problemy usług”, Szczecin 2006, nr 2, ISBN: 978-83-7241-543-1, s. 465-471.

[71]2006 Optymalna ze względu na wartość przedsiębiorstwa  wielkość produkcji (VBPOQ), [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] P. Karpuś, „Finanse przedsiębiorstwa”, UMCS Lublin 2006, ISBN: 83-227-2558-2, s. 245 – 250.

[72]2006 Risk-Based Cash Demand in a Firm, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] D. Dluhošová [red.], “Managing and  modeling of financial risk”, Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava, Ostrava 2006, ISBN: 80-248-1159-6, s. 179-185.

[73]2006 Wpływ czynników kształtujących poziom ostrożnościowych zasobów gotówki na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka”, E. Urbańczyk [red.], ZN US nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, ISSN: 1640-6818, t.1, s. 453-458.

[74]2006 Zarządzanie finansami mikro- i małych przedsiębiorstw w warunkach ryzyka wynikającego z globalizacji, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] „Dylematy teorii i praktyki zarządzania”, M. Duczmal, T. Pokusa (red.), „Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali”, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2006, ISBN: 83-88980-38-6, t.2, s. 46-64.

[75]2005 Krótkoterminowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Przekształcenia rynku finansowego w Polsce”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, ISBN: 83-227-2473-X, t. 2, s. 171-184.

[76]2005 Metody kontrolowania prawidłowości spływu należności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 3, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1062, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, s. 33-42.

[77]2005 Optymalny poziom płynności finansowej w MŚP, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Rozprawy i studia”, pod red. A. Bielawska, US, Szczecin 2005, t. 571, ISSN: 0860-2751, s. 185-194.

[78]2005 Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MŚP, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 55, SGH, Warszawa 2005, ISSN: 1234-8872, s. 90-102.

[79]2005 Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1059, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, s. 190-197.

[80]2005 Zarządzanie zapasami z uwzględnieniem ryzyka czasu dostaw i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] J. Dziechciarz [red.], „Zastosowania metod ilościowych”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, Ekonometria nr 15, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, ISSN: 1507-3866, s. 285 – 296.

[81]2005 Zastosowanie modeli zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Rynek Finansowy. Szanse i Zagrożenia Rozwoju”, T. 2: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. II, ISBN: 9788322723661, s. 39-53.

[82]2004 Czynniki obniżające wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1012, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, ISSN: 0324-8445, s. 80-88.

[83]2004 Definicja i znaczenie krótkoterminowej płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie finansami firm – Teoria i praktyka, red. W. Pluta, PN 1042, AE, Wrocław 2004, 2 tom, ISSN: 0324-8445, s. 65-72.

[84]2004 Metody pośrednio uwzględniające ryzyko operacyjne w zarządzaniu finansami małego przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 14, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1021, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, ISSN: 0324-8445, s. 335-350.

[85]2004 Optymalna wielkość zamówienia zapasów a wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie Finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, red. D. Zarzecki, US WNEiZ, Szczecin 2004, ISBN: 83-89-142-25-2, s. 291-300.

[86]2004 Relacja C/WK jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, ISBN: 83-227-2246-X, s. 409-419.

[87]2003 Bieżące zarządzanie finansami oparte na informacji o wartości płynności i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie nr 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 998, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, ISSN: 0324-8445, s. 75-84.

[88]2003 Dynamiczny pomiar płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 12, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1002, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, ISSN: 0324-8445, s. 185-199.

[89]2003 Informacyjna przydatność statycznych miar poziomu płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 981, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, ISSN: 0324-8445, s. 214-226.

[90]2003 Korzyści firmy z utrzymywania płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 972, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, ISSN: 0324-8445, s. 115-124.

[91]2003 Optymalny poziom płynności finansowej – propozycja wyznaczania, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 970, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, ISSN: 0324-8445, s. 30-39.

[92]2003 Powody utrzymywania płynności w przedsiębiorstwie produkcyjnym, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie Finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw”, D. Zarzecki (red.), Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2003, ISBN: 83-89142-11-2, t.II, s 91-99.

[93]2003 Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach z punktu widzenia wartości płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”, E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczyk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, ISBN: 83-87256-56-0, s. 357-369.

Monografie:

[94]2010 Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, [G. Michalski, autorstwo = 100%], CHBeck, Warszawa 2010, ISBN: 9788325515096.

[95]2010 Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%],  CeDeWu, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-7556-167-8.

[96]2009 Strategie finansowe przedsiębiorstw. Budżetowanie kapitałów i ocena finansowej opłacalności i ryzyka strategicznych decyzji przedsiębiorstw, [G. Michalski, autorstwo = 100%],  ODDK, Gdańsk 2009, ISBN: 83-74265-67-6.

[97]2008 Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, [G. Michalski, autorstwo = 100%],  ODDK, Gdańsk 2008, ISBN: 83-74265-09-6.

[98]2004 Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], CeDeWu, Warszawa 2004.

[99]2004 Finansowe strategie przedsiębiorstwa. Podstawy teorii i przykłady, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Monografie i Opracowania Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydawnictwo WSZiA, Opole 2004.

[100]2003 Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Monografie WSZ Edukacja, Wrocław [Wydanie 1 w r. 2003; wydanie 2 w r. 2004].

Podręczniki akademickie, poradniki i leksykony:

[101]2007 Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu, K. Prędkiewicz, G. Michalski [G. Michalski, autorstwo = 50%], CHBeck, Warszawa, 2007 [książka nominowana do nagrody „Złote Skrzydła 2007” Gazety Prawnej, w zakresie „Zarządzania”].

[102]2005 Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, [G. Michalski, autorstwo = 100%], WN PWN, Warszawa 2005.

[103]2005 W. Pluta, G. Michalski, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak utrzymać płynność?, [G. Michalski, autorstwo = 80%, W. Pluta, autorstwo = 20%], CHBeck, Warszawa 2005.

[104]2004 Analiza i ocena sytuacji finansowej MŚP, [G. Michalski, autorstwo rozdziału 3], w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE Warszawa 2004, s. 100-130; Załącznik 2, [G. Michalski, autorstwo załącznika 2], w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE Warszawa 2004, s. 347-356; Załącznik 3, [G. Michalski, autorstwo załącznika 3], w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE Warszawa 2004, s. 357-366.

[105]2004 Leksykon zarządzania finansami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], CH Beck, Warszawa 2004.

Referat naukowy wygłoszony na konferencji

[1]2012 Financial liquidity management in relation to risk sensitivity: Polish firms case, International Scientific Conference 30V-1VI 2012, Bratislava, Slovakia, Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVI).

[2]2012 ACCOUNTS RECEIVABLE LEVELS AS PART LIQUIDITY MANAGEMENT STRATEGY IN POLISH NONPROFIT ORGANIZATIONS, 17th International Scientific Conference „Economics and Management-2012 (ICEM-2012: Challenges and Opportunities of Financial Economics)”, 28th to 30th March, 2012, Tallinn, Estonia.

[3]2012 Poziom zaangażowania kapitału w zapasach w organizacjach non-profit, XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „ZARZĄDZANIE FINANSAMI – Upowszechnianie i transfer wyników badań”, 18-20 kwietnia 2012 r., Kołobrzeg

[4]2012 Optimalization of liquidity strategy, Grzegorz Michalski, GLOBAL CONFERENCE ON BUSINESS AND FINANCE, The Institute for Business and Finance Research, Honolulu, USA, January 3-6, 2012 ( http://www.theibfr.com/proceedings.htm ).

[5]2011 Efektywność inwestycji w zapasy w opodatkowanych i nie opodatkowanych organizacjach, Grzegorz Michalski, Międzynarodowa Konferencja “Zarządzanie Finansami”, Kołobrzeg, 13-15.04.2011

[6]2011 Nonprofit organizations liquid assets strategies in Poland, Grzegorz Michalski, 72nd International Atlantic Economic Conference, IAEC2011, Washington DC, USA, 20-23 October 2011.

[7]2011 Liquid Assets Financing, Grzegorz Michalski, Conference Proceedings of the Fall 2011 Academy of Business Research Conference, September 13-15, 2011, Atlantic City, NJ, USA, ISBN:1463694407, p. 147.

[8]2011 Liquid assets strategies in Silesian non-profit organizations, Grzegorz Michalski, Aleksander Mercik, w: Dana Dluhosova, Financial Management of Firms and Financial Institutions, Vysoka Skola Banska, Ostrava, 6-7 września 2011 (udział w około 25% w czasie prezentacji, 75% udziału w prezentacji stanowił udział współautora: Aleksandra Mercika).

[9]2011 Investments in liquid assets as factor shaping value of the firm, Grzegorz Michalski, in: P. Rama Ramalingam, GBDI, Competitive Success in the Digital Age Through Business and Economics, Fifteenth International Conference, Hilo, USA, 28-30 December 2011, PROCEEDINGS Global Business Development Institute, s. 40-55.

[10]2011 Liquid Assets Financing – Working Capital Financing, MISAF2011: The Macao International Symposium on Accounting and Finance 2011, Macao, China, 21-24 November 2011. Online proceedings: [ http://www.macaoafa.org/proceedings/index.php/mafa/article/view/28 ]

Recenzje, raporty, skrypty i inne publikacje:

[11]2012 Recenzja artykułu dla czasopisma: Journal of Information and Organizational Sciences, tytuł artykułu: „An Integrated DEA-AHP Methodology for Measuring Bank Efficiency,” Journal of Information and Organizational Sciences; http://jios.foi.hr

[12]2012 Recenzja artykułu dla czasopisma Academic Journal “Ekonomika” (ISSN: 1392-1258), Vilnius University Publishing House: THE INVESTMENT INTERMEDIARIES INFLUENCE ON THE CORPORATE SECTOR DEVELOPMENT OF UKRAINE

[13]2012 Recenzja artykułu dla czasopisma International Journal of Information Processing and Management (IJIPM) (ISSN: 2093-4009), artykuł IJIPM1-224 pt.: Twenty-two Years of Accounting Disclosure Research: Themes, concepts and relationships, (https://michalskig.files.wordpress.com/2012/05/3375063701136review_certificate.pdf )

[14]2011 Recenzja artykułu konferencyjnego na konferencję Eastern Finance Association: EASTERN FINANCE ASSOCIATION 2012 ANNUAL MEETING, Boston, Massachusetts, USA, April 11 – 14, 2012, data wykonania recenzji PRZED 19 września 2011 (September 19, 2011), jako: Program Committee Member:  Eastern Finance Association. Tytuł artykułu:  The Impact of Investor Heterogeneity: Evidence from Venture Capital Syndication

[15]2011 Recenzja artykułu konferencyjnego na konferencję Eastern Finance Association: EASTERN FINANCE ASSOCIATION 2012 ANNUAL MEETING, Boston, Massachusetts, USA, April 11 – 14, 2012, data wykonania recenzji PRZED 19 września 2011 (September 19, 2011), jako: Program Committee Member:  Eastern Finance Association. Tytuł artykułu:  Patenting Performance in SMEs with Endogenous Venture Capital Financing

[16]2011 Recenzja artykułu konferencyjnego na konferencję Eastern Finance Association: EASTERN FINANCE ASSOCIATION 2012 ANNUAL MEETING, Boston, Massachusetts, USA, April 11 – 14, 2012, data wykonania recenzji PRZED 19 września 2011 (September 19, 2011), jako: Program Committee Member:  Eastern Finance Association. Tytuł artykułu:  Factors Affecting Survival, Closure and M&A Exit for Small Businesses

[17]2011 Recenzja artykułu konferencyjnego na konferencję Eastern Finance Association: EASTERN FINANCE ASSOCIATION 2012 ANNUAL MEETING, Boston, Massachusetts, USA, April 11 – 14, 2012, data wykonania recenzji PRZED 19 września 2011 (September 19, 2011), jako: Program Committee Member:  Eastern Finance Association. Tytuł artykułu:  Entrepreneurial Litigation and Venture Capital Finance

[18]2011 Recenzja artykułu konferencyjnego na konferencję Eastern Finance Association: EASTERN FINANCE ASSOCIATION 2012 ANNUAL MEETING, Boston, Massachusetts, USA, April 11 – 14, 2012, data wykonania recenzji PRZED 19 września 2011 (September 19, 2011), jako: Program Committee Member:  Eastern Finance Association. Tytuł artykułu: „Capital Budgeting and Spectrum of Financing for Small Businesses from the Pepperdine Private Capital Market Project”, Maretno Agus Harjoto, John Paglia

[19]2011 Recenzja artykułu konferencyjnego na konferencję Eastern Finance Association: EASTERN FINANCE ASSOCIATION 2012 ANNUAL MEETING, Boston, Massachusetts, USA, April 11 – 14, 2012, data wykonania recenzji PRZED 19 września 2011 (September 19, 2011), jako: Program Committee Member:  Eastern Finance Association. Tytuł artykułu:  The Impact of Market Concentration on the Availability of Credit to Small Businesses in the Aftermath of the Financial Crisis of 2007–2008.

[20]2011 Recenzja artykułu konferencyjnego na konferencję Eastern Finance Association: EASTERN FINANCE ASSOCIATION 2012 ANNUAL MEETING, Boston, Massachusetts, USA, April 11 – 14, 2012, data wykonania recenzji PRZED 19 września 2011 (September 19, 2011), jako: Program Committee Member:  Eastern Finance Association. Tytuł artykułu: Hedge or Speculation? Evidence of the Use of Derivatives by Brazilian Firms during the Financial Crisis” Jose Luiz Rossi

[21]2011 Recenzja artykułu dla czasopisma Ekonomika (ISSN: 1392-1258), Vilnius University Publishing House: Definition of influence of general macroeconomic factors on changes of tax culture of the country

[22]2011 Recenzja artykułu dla czasopisma Journal of Information and Organizational Sciences, tytuł artykułu:  „Analysis of Top 500 Central and East European Companies Net Income Using Benford’s Law,” Journal of Information and Organizational Sciences; http://jios.foi.hr

[23]2011 Recenzja artykułu do czasopisma Australasian Accounting Business & Finance Journal (ISSN 1834-2000): The Impact of Market Maker Competition on Market Quality: Evidence from an Options Exchange,

[24]2011 Recenzja publikacji dla czasopisma: Problems and Perspectives in Management, (ISSN 1727-7051): From traditional operational research to multiple criteria decision analysis: basic ideas on an evolving field.

[25]2011 Recenzja dla Global Business & Economics Anthology (GBEA), 2011 by the Business & Economics Society International, ISSN: 1553-1392, artykułu: Analysing the Return Distributions of Australian Stocks: A two factor model and a Quantile Regression Approach (Allen, D. E., Gerrans, P., Singh, A. K., & Powell, R.)

[26]2011 Recenzja dla czasopisma Journal of Corporate Treasury Management: Can the government de-leveraging deliver: Investigating for the presence of “non-Keynesian effects”, Abhishek Upadhyay, Kamalika Das, Upasna Bhardwaj

[27]2011 Recenzja artykułu do czasopisma BEJ dla wydawnictwa AstonJournals: Financial literacy: the approach of banks in India; dr. Suresh Chandra Bihari, Business and Economics Journal, ISSN: 2151-6219.

[28]2011 Recenja dla Journal of Accounting and Taxation (JAT), http://www.academicjournals.org/JAT, ISSN 2141–6656 ©Academic Journals, artykułu: JAT-11-006: The Factors influencing Credit Bank Risk: the case of Tunisia

[29]2011 Recenzja artykułu do czasopisma Australasian Accounting Business & Finance Journal (ISSN 1834-2000): Pre Managed Earnings Benchmarks and Earnings Management of Australian Firms

[30]2010 Recenzja artykułu do czasopisma Australasian Accounting Business & Finance Journal (ISSN 1834-2000): Ownership structure and earnings management: Evidence from Portugal

[31]2010 Recenzja artykułu do czasopisma Australasian Accounting Business & Finance Journal (ISSN 1834-2000): Managerial ownership, capital structure and firm value: Evidence from China’s civilian-run firms, Wenjuan Ruan.

[32]2010 Recenzja artykułu do czasopisma BEJ dla wydawnictwa AstonJournals: The Relationship between Working Capital Management and  Profitability: Evidence from the United States; Amarjit Gill; Nahum Biger; Neil Mathur, Business and Economics Journal, ISSN: 2151-6219.

[33]2010 Recenzja artykułu dla wydawnictwa Emerald: An Analysis of the Effects of the Severance Payment Reform on Credit to Italian SMEs, Journal of Financial Economic Policy ISSN 1757-6385.

[34]2010 Recenzja artykułu dla S.E.I.F at Paris: Relevance or irrelevance of  retention for dividend policy irrelevance, Carlo Alberto Magni, International Review of Applied Financial Issues and Economics, ISSN: 9210 – 1737.

[35]2010 Recenzja artykułu do czasopisma BEJ dla wydawnictwa AstonJournals: Application of Economic Order Quantity (EOQ) Models for Inventories of Raw Materials at Urafiki Textile Mills Co Ltd in Dar es salaam – Tanzania, Business and Economics Journal, ISSN: 2151-6219.

[36]2010 Recenzja dla czasopisma Journal of Corporate Treasury Management: OPTIMISING CASH AND EFFECTIVE LIQUIDITY, Leslie Regino.

[37]2010 Recenzja dla czasopisma Ekonomika: GROWTH AND OPENNESS RELATIONSHIP IN THE EU15: PANEL DATA APPROACH, Academic Journal “Ekonomika”,

[38]2010 Recenzja książki dla Wydawnictwa Wiley: MANAGERIAL ACCOUNTING, BALAKRISHNAN, SIVARAMAKRISHNAN AND SPRINKLE, Wiley, s.704, ISBN-10: 0471467855, ISBN-13: 978-0471467854.

[39]2010 Recenzja książki dla Wydawnictwa Wiley: THE ANALYSIS AND USE OF FINANCIAL STATEMENTS, 3RD EDITION, Gerald I. White, Ashwinpaul C. Sondhi, Dov Fried, s. 912, Wiley, ISBN-10: 0471375942, ISBN-13: 978-0471375944.

[40]2010 Recenzja książki dla Wydawnictwa Wiley: MANAGERIAL ACCOUNTING: TOOLS FOR BUSINESS DECISION MAKING, WEYGANDT, KIMMEL AND KIESO, Wiley, s.728, ISBN-10: 0471661783, ISBN-13: 978-0471661788.

[41]2010 Recenzja artykułu:  STOCK OPTIONS UNDER NON-EXPECTED UTILITY THEORY, autorstwa: b.n., Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol., iss. , 2010, s., (Recenzja publikacji dla czasopisma: Problems and Perspectives in Management, w ramach zadań powierzonych mi jako członkowi komitetu redakcyjnego tego czasopisma).

[42]2010 Błąd przeinwestowania – jak wykorzystywać wiedzę o optymalnym budżecie inwestycyjnym, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Controlling 1/2009, Listopad 2009, ISSN: 2080-962X

Jak mierzyć płynność finansową? Statyczne i dynamiczne miary płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Controlling 3/2010, Luty 2010, ISSN: 2080-962X

Strategie finansowania płynności a koszt kapitału, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Controlling 3/2010, Luty 2010, ISSN: 2080-962X

Wpływ relacji źródeł finansowania przedsiębiorstwa na wartość projektów inwestycyjnych, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Controlling 7/2010, Czerwiec 2010, ISSN: 2080-962X

[43]2009 Błąd przeinwestowania, [G. Michalski, autorstwo = 100%], CONTROLLING Grudzień 2009, ISSN: 2080-962X, s. 41-44.

[44]2009 Jak zmniejszyć ryzyko braku płynności? [G. Michalski, autorstwo = 100%], CONTROLLING Grudzień 2009, ISSN: 2080-962X, s. 38-40.

[45]2009 Recenzja artykułu: Stakeholder Orientation and Financial Performance: Evidence from     Indonesia, autorstwa: b.n., Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol., iss. , 2009, s., (Recenzja publikacji dla czasopisma: Problems and Perspectives in Management, w ramach zadań powierzonych mi jako członkowi komitetu redakcyjnego tego czasopisma).

[46]2009 Recenzja artykułu: The Role of Institutional Investors in the Inventory and Cash Management Practices of Firms in Asia, dla Journal of Multinational Financial Management ISSN: 1042-444X (Elsevier).

[47]2009 Recenzja artykułu: Application of Benford’s Law in Payment Systems Auditing: Mario Žgela, Zdravko Krakar, Journal of Information and Organizational Sciences, ISSN: 1846-9418, vol. 33, no. 1 (2009) p. 39-51.

[48]2008 Kapitał intelektualny a efektywność małej i średniej przedsiębiorczości [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Kompleksowe badanie zapotrzebowania rynku pracy kadr kwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb (raport końcowy), M. Duczmal, D. Potwora, W. Potwora (red.), WSZiA w Opolu, Opole 2008, ISBN: 978-83-88980-65-7, s. 98-107.

[49]2008 Raport na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: Opinia na temat wpływu inicjatywy JEREMIE na finansową sytuację MŚP w regionie Dolnośląskim, wynikającego z raportu JEREMIE nt.: dostępu do finansowania MŚP w regionie Dolnośląskim, wraz z rekomendacjami dotyczącymi udziału w inicjatywie JEREMIE, Wrocław 2008 (materiał niepublikowany).

[50]2008 Recenzja artykułu:  The effectiveness of national R&D investment – an empirical investigation in China, autorstwa: Ping Shi, Jiaqin Yang, Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol. 6, iss. 4, 2008, s. 4-11, (Recenzja publikacji dla czasopisma: Problems and Perspectives in Management, w ramach zadań powierzonych mi jako członkowi komitetu redakcyjnego tego czasopisma).

[51]2008 Recenzja artykułu: From investment rules of thumb to routines: a real option approach, Thierry Burger-Helmchen, Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol. 6, iss. 1, 2008, s. 64-73, (Recenzja publikacji dla czasopisma: Problems and Perspectives in Management, w ramach zadań powierzonych mi jako członkowi komitetu redakcyjnego tego czasopisma).

[52]2007 Kiedy wejście na giełdę ma sens? [G. Michalski, autorstwo = 100%], Gazeta Finansowa, Styczeń 2007.

[53]2005 Polityka kredytu kupieckiego, [W. Pluta autorstwo = 80%, G. Michalski, autorstwo = 20%], Monitor Rachunkowości i Finansów, nr 6/2005, ISSN: 1506-932X, s. 49-54.

[54]2005 – 09 Kilkadziesiąt skryptów szkoleniowych z zakresu zarządzania finansami, oceny kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, oceny efektywności projektów inwestycyjnych, zarządzania płynnością itp.

[55]2008 Recenzja artykułu: Theory of Microcrediting in Transitional Economies, Nikola Kadoić, Matija Kopić, Journal of Information and Organizational Sciences, ISSN: 1846-9418, vol. 33, no. 1 (2009), p. 13-24.

*  *  *

Członkostwo w radach naukowych międzynarodowych czasopism i współorganizacja konferencji

[56]2010 Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ) ISSN: 1834-2000 | Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2010, http://ro.uow.edu.au/aabfj/editorialboard.html |

[57]2010 International Journal of Economics and Business Research (IJEBR) ISSN (Print): 1756-9850, ISSN (Online): 1756-9869 | Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2010, http://www.inderscience.com/ijebr#board

[58]2009 Journal of Corporate Treasury Management (JCTM) ISSN 1753-2574, Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2009, http://www.henrystewart.com/jctm/editors.aspx

[59]2007 Journal of Problems and Perspectives in Management (PPM) ISSN 1727-7051 (print), ISSN 1810-5467 (online), Indexed/Abstracted: IBSS, EconLit ( http://www.businessperspectives.org/component/option,com_journals/task,edboard/id,134 )

[60]2009 Business and Economics Journal (BEJ) ISSN 2151-6219 (do 2010),

[61]2010 International Journal of Information Processing and Management (IJIPM), ISSN: 2093-4009 | ISSN: 2093-4009, Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2010, http://www.humanpub.org/ijipm/edit_board.html |

[62]2009 International Review of Applied Financial Issues and Economics (IRAFIE) ISSN: 9210 – 1737 (do 2010)

[63]2011 Członkostwo rady naukowej konferencji naukowej: International Conference on Information Processing and Management (ICIPM)

[64]2011 Członkostwo komitetu organizacyjnego konferencji naukowej: Eastern Finance Association: EASTERN FINANCE ASSOCIATION 2012 ANNUAL MEETING, Boston, Massachusetts, USA, April 11 – 14, 2012: Program Committee Member.

* * *

Publikacje wydane i przygotowane przed obroną pracy doktorskiej:

[65]Możliwości wpływania samorządu lokalnego na rozwój gospodarczy regionu, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstw”, red. T. Jajuga, T. Słoński, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 837, Wydawnictwo AE Wrocław 1999, s. 248-253.

[66]Budżetowanie kapitałów, praca zbiorowa pod red. Wiesława Pluty, PWE Warszawa 2000, współautor [podrozdziały: 1.3, 1.5, 1.6;] s. 25-45, 59-86.

[67]Wybrane zagadnienia zarządzania kapitałem obrotowym w gminie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami, współczesne tendencje w teorii i praktyce”, WN US, Szczecin 2000, t. 1, s. 419-430.

[68]Finansowanie zewnętrzne a wartość płynności – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Finansowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw”, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 315-326.

[69]W poszukiwaniu wartości płynności przedsiębiorstwa – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 904, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 106-118.

[70]Model opcyjnej wartości płynności – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 915, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 197-213.

[71]Pomiar poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 894, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, 119-134.

[72]Opcyjna wartość płynności finansowej przedsiębiorstwa – zarys problemu, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka – Chmielowiec, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 890, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, t. 2, s. 239-250.

[73]Czynniki determinujące wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Rozwój rynku finansowego w Polsce, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 307-314.

[74]Kapitał obrotowy netto jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 906, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 67-84.

[75]Wpływ opóźnień w spłacie należności na budowę modelu wewnętrznej wartości płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 935, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 164-174.

[76] Wartość płynności w zarządzaniu należnościami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie i Marketing nr 22, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 957, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 144-159.

[77]Zarządzanie środkami pieniężnymi w oparciu o informację o wartości płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami, klasyczne zasady – nowoczesne narzędzia”, red. D. Zarzecki, US, WNEiZ, Szczecin 2002, t. 1, ss. 387-398.

[78]Możliwości finansowe i inwestycyjne związane z istnieniem rynku pieniężnego, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 965, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 136-151.

[79]Zastosowanie teorii użyteczności do wyznaczania optymalnego poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 950, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 182-196.

====
List of published works of Grzegorz Michalski

Original publications in JCR indexed Journals:

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[01OPERATIONAL].pdf | => Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, Agricultural Economics – Zemedelska Ekonomika, 54/1: 12-19, 2008, cited in JCR: 2 times (IF = 0,716); {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji} | http://ssrn.com/abstract=1562672 | https://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/ssrn-id1562672.pdf |.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[02VALUE].pdf | => Value-based inventory management, Romanian Journal of Economic Forecasting, 9/1: 82-90, 2008, 3 times cited (IF = 0,62); {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji} | http://www.ipe.ro/rjef/rjef1_08/rjef1_08_6.pdf | https://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/rjef1_08_6.pdf |.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[03PLANNING].pdf | => Planning optimal from the firm value creation perspective, levels of operating cash investments, Romanian Journal of Economic Forecasting, 13/1: 198-214, 2010 (IF = 0,62); {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji} | http://www.ipe.ro/rjef/rjef1_10/rjef1_10_15.pdf | https://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/rjef1_10_15.pdf |.

Monographs:

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Medium Enterprises in Polish), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN:8301143460, 35 times cited (acc. to: http://michalskig.ue.wroc.pl/indeksH.doc); {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

Leksykon zarządzania finansami (Lexicon of financial management in Polish), Publisher: C.H. BECK, Warszawa 2004, ISBN:8373872760, 10 times cited (acc. to: http://michalskig.ue.wroc.pl/indeksH.doc); {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa (Fundamentals of Corporate Financial Management in Polish), Monographs of WSZ Edukacja, Wrocław, ISBN: 83-87708-6-6, 5 times cited (see: http://michalskig.ue.wroc.pl/indeksH.doc); {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Valuation of the Firm based on Financial Statements in Polish), ODDK, Gdańsk 2008, ISBN:8374265096, 2 times cited (see: http://michalskig.ue.wroc.pl/indeksH.doc); {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

Finansowe strategie przedsiębiorstwa. Podstawy teorii i przykłady (Financial strategies of the firm. Theory fundamentals and cases in Polish), Monographs & Developments of Academy of Management and Administration in Opole, Publishig House of WSZiA, Opole 2004; {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw (Introduction to entrepreneurial financial mnagement in Polish), CHBeck, Warszawa 2010, ISBN: 9788325515096, {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.
Strategie finansowe przedsiębiorstw (Entrepreneurial financial strategies in Polish), ODDK, Gdańsk 2009, ISBN: 83-74265-67-6; {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (Short term capital management in Polish), Pluta, Wiesław (20%) i Michalski, Grzegorz Marek (80%), Warszawa 2005, C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2, 12 times cited (see: http://michalskig.ue.wroc.pl/indeksH.doc); {Grzegorz Marek Michalski is the author of 80% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 80% tej publikacji}.

Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (Succesfull entrepreneurial financial management in microfirms in Polish), K. Prędkiewicz (50%), G. Michalski (50%), CHBeck, Warszawa, 2007 {book was nominated to „Złote Skrzydła 2007” Gazety Prawnej award, in area „Management”}, 1 time cited (see: http://michalskig.ue.wroc.pl/indeksH.doc); {Grzegorz Marek Michalski is the author of 50% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 50% tej publikacji}.

Research publications in international and national journals or in other international or national publications outside the JCR base:

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[04INFLUENCE].pdf |
Influence of the Post-Crisis Situation on Cost of Capital and Intrinsic Liquidity Value in Non-Profit Organizations, International Journal of Management and Social Sciences (IJMSS), 2011, ISSN 2249-0191, p. 67-78; {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[05INTRINSIC].pdf |
Intrinsic Liquidity Value for Non-Profit Organizations, Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy – Constanza, vol. 2, H.Ridley, M.Farber, S.Hull (eds.) , Contemporary Science Association, Addleton Academic Publishers, New York 2010, ISBN: 978-1-935494-18-8, p. 235-242; {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[06JEREMIE].pdf |
Риски и капитальные затраты: влияние Джереми-фонда на создание капитала малых предприятий (in Russian), Регион: экономика и социология 2009; 292(1):238-250, (Risks and capital costs: how JEREMIE fund initiative helps to create SME capital, Journal Region: Economics and Sociology), ISSN: 0868-5169; {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[07FACTORING].pdf |
Factoring and the firm value, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Economics and Organization ISSN: 0354-4699, 2008; 5(1), p. 31-38; {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji} | http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao200801/eao200801-04.pdf | https://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/eao200801-04.pdf |.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[08OPTIMAL].pdf |
Optimal Strategy of Liquidity Financing for Non-Profit Organizations, Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy – Constanza, vol. 2, H.Ridley, M.Farber, S.Hull (eds.) , Contemporary Science Association, Addleton Academic Publishers, New York 2010, ISBN: 978-1-935494-18-8, s. 225-234, {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[09NWCAPITAL].pdf |
Net Working Capital Management Strategies as a Factor of Shaping Small Firm Value (Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MŚP in Polish), Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 55, SGH, Warszawa 2005, ISSN: 1234-8872, p. 90-102., 3 times cited (see: indeks H); {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[10DEFINICJA].pdf |
Definicja i znaczenie krótkoterminowej płynności finansowej, Zarządzanie finansami firm – Teoria i praktyka, Wiesław Pluta /ed./, PN 1042, AE, Wrocław 2004, 2 tom, p. 65-72, (Definition and Meaning Short-Term Financial Liquidity in Polish), ISSN:0324-8445, 1 times cited (see: http://michalskig.ue.wroc.pl/indeksH.doc); {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[11EFEKTYWNOSC].pdf |
Efektywność inwestycji w aktywa bieżące w instytucjach nie nastawionych na zysk, (Efficiency of investments in current assets in not-for-profit organizations in Polish), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocłwiu nr 172, p. 172-183. {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[12INFLUENCE].pdf |
Wpływ wyboru strategii inwestowania w aktywa bieżące na koszt kapitału i na wartość przedsiębiorstwa (Influence of choice current assets investment strategy on cost of capital and firm value in Polish), /in:/ J. Dziechciarz /ed./, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wroclaw University of Economics) nr 163 (Ekonometria 30, Wrocław 2011, ISSN: 1899-3192, ISSN: 1507-3866, s. 130-142, {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[13ZAPASY].pdf |
Efektywność inwestycji w zapasy w opodatkowanych i nie opodatkowanych organizacjach (Efficiency of investments in inventories in taxed and nontaxed organizations in Polish), /in:/ D. Zarzecki /ed./, Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński nr 639. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 37; ISSN 1733-2842; Szczecin 2011, {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[14DECYZJE].pdf |
Decyzje w zakresie zarządzania i finansowania uruchamianego biznesu, (Decisions in area of management and financing startup in Polish), /in:/ Jak wykorzystać potencjał uczelni i założyć firmę (How to use university power and start the business in Polish), W.Potwora, J.Żurawska /ed./, ISBN: 978-83-88980-86-6, WSZiA Opole 2009, p. 82-101, {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[15INNOWACYJNE].pdf |
Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi (Innovative approach to current assets management in Polish), /in:/ Kreowanie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych, W.Potwora /ed./, ISBN: 978-83-88980-74-95, WSZiA Opole 2009, p. 213-233, {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[16CYKLO].pdf |
Wpływ długości cyklu operacyjnego na wzrost wartości przedsiębiorstwa (Operating Cycle Length Influence on Value of the Firm Creation, in Polish), /in:/ Finanse wobec sfery realnej gospodarki, K. Znaniecka, T. Zieliński (ed.), Katowice 2008, ISBN: 978-83-7246-593-1, t.2, p. 89-95, {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji} | http://ssrn.com/abstract=1959094 | https://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/ssrn-id1959094.pdf |.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[17VBEOQ].pdf |
VBEOQ – optymalna z punktu widzenia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa wielkość zamówienia zapasów (VBEOQ – optimal in view of maximization of firm value inventory quantity order, in Polish), /in:/ E. Urbańczyk /ed./, „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ISBN: 978-83-60585-04-7, p. 523-531; {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[18NWCAPITAL].pdf |
Wpływ decyzji w zakresie strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na wartość przedsiębiorstwa (Net Working Capital Strategies Decisions Influence on Firm Value in Polish), /in:/ P. Karpuś, J. Węcławski /ed./, „Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego”, UMCS Lublin 2007, ISBN: 9788322727409, p. 564 – 570; {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[19WSKAZNIKI].pdf |
Wskaźniki poziomu płynności w małym przedsiębiorstwie (Liquidity Level Indicatiors in Small Firm in Polish), /in:/ A. Bielawska /ed./, „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne problemy usług nr 10, Szczecin 2007, ISSN: 1640-6818, p. 277-285; {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[20KOSZTK].pdf |
Czynniki kształtujące koszt kapitału obcego w małym przedsiębiorstwie (Factors Influencing Cost of Debt Rate in Small Firm in Polish), /in:/ „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, A. Bielawska /ed./, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 427, „Ekonomiczne problemy usług”, Szczecin 2006, nr 2, ISBN: 978-83-7241-543-1, p. 465-471; {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[21VBPOQ].pdf |
Optymalna ze względu na wartość przedsiębiorstwa wielkość produkcji (VBPOQ) (Optimal in Firm Value Perspective Production Order Quantity (VBPOQ) in Polish), /in:/ P. Karpuś (ed.), „Finanse przedsiębiorstwa”, UMCS Lublin 2006, ISBN: 83-227-2558-2, s. 245 – 250; {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[22PRECAUTIONARY].pdf |
Wpływ czynników kształtujących poziom ostrożnościowych zasobów gotówki na wartość przedsiębiorstwa (Influence of Factors Creating Precautionary Cash Levels on Firm Value in Polish), /in:/ „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka”, E. Urbańczyk /ed./, ZN US nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, ISSN: 1640-6818, t.1, p. 453-458; {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[23GLOBALIZATION].pdf |
Zarządzanie finansami mikro- i małych przedsiębiorstw w warunkach ryzyka wynikającego z globalizacji (Financial Management of Micro- and Small Firms in Globalisation Risk Influence, in Polish), /in:/ „Dylematy teorii i praktyki zarządzania”, M. Duczmal, T. Pokusa (ed.), „Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali”, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2006, ISBN: 83-88980-38-6, t.2, p. 46-64; {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[24SHORT].pdf |
Krótkoterminowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (Short-Run Sources of Financing Small and Middle Enterprises in Polish), /in:/ „Przekształcenia rynku finansowego w Polsce”, P. Karpuś, J. Węcławski (ed.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, ISBN: 83-227-2473-X, t. 2, p. 171-184; {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[25INFLOWCT].pdf |
Metody kontrolowania prawidłowości spływu należności (Accounts Receivables Inflow Controll Techniques, in Polish), Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 3, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1062, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, p. 33-42; {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[26OLEVEL].pdf |
Optymalny poziom płynności finansowej w MŚP (Optimal Level of Financial Liquidity in SME, in Polish), /in:/ „Rozprawy i studia”, A. Bielawska (ed.), US, Szczecin 2005, t. 571, ISSN: 0860-2751, p. 185-194; {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[27INVENTORY].pdf |
Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie (Inventory Management in Small Firm, in Polish), Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1059, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, p. 190-197; {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[28INVENTORY].pdf |
Zarządzanie zapasami z uwzględnieniem ryzyka czasu dostaw i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa (Inventory Management with Risk of Delivery Delay and its Influence on Firm Value in Polish), /in:/ J. Dziechciarz /ed./, „Zastosowania metod ilościowych”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, Ekonometria nr 15, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, ISSN: 1507-3866, p. 285 – 296; {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[29CASHMM].pdf |
Zastosowanie modeli zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie (Cash Management Models Using in the Firm, in Polish), /in:/ „Rynek Finansowy. Szanse i Zagrożenia Rozwoju”, T. 2: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. II, ISBN: 9788322723661, p. 39-53; {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[30IRISK].pdf |
Metody pośrednio uwzględniające ryzyko operacyjne w zarządzaniu finansami małego przedsiębiorstwa (Methods Indirectly Taking Operating Risk in Financial Management of Small Firm, in Polish), Ekonometria nr 14, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1021, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, ISSN: 0324-8445, p. 335-350; {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

| http://michalskig.ue.wroc.pl/[31ACCREC].pdf |
Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach z punktu widzenia wartości płynności finansowej (Accounts Receivable Management in Small and Medium Enterprises from Value of the Liquidity Perspective, in Polish), /in:/ „Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”, E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczuk (ed.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, ISBN: 83-87256-56-0, p. 357-369 {Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji}.

Grzegorz Michalski

ul. Komandorska 118/120, p.Z-2, KFPiZW, 53-345 Wrocław

tel.: 503452860; faks: 717183313

email: Grzegorz.Michalski@ue.wroc.pl

Obszar wiedzy: nauki społeczne,

Dziedzina: nauki ekonomiczne,

Dyscyplina: finanse

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Grzegorza Michalskiego

Grzegorz Michalski posiada stopień naukowy doktora oraz osiągnięcia naukowe uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora stanowiące znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej jaką są finanse oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową.

Do osiągnięć naukowych Grzegorza Michalskiego stanowiących znaczny wkład w rozwój finansów zalicza się siedem osiągnięć:

(1) Dzieło opublikowane w całości: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Medium Enterprises in Polish), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN:8301143460, pozycja cytowana ponad 35 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc).

| [spis treści] http://ksiegarnia.pwn.pl/public/pdf/4351.pdf |[fragmenty] http://docs9.chomikuj.pl/1022107131,PL,0,0,Grzegorz-Michalski-Płynność-finansowa.pdf |

(2) Dzieło opublikowane w całości: Leksykon zarządzania finansami (Lexicon of financial management in Polish), Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2004 s. 92, ISBN:8373872760, pozycja cytowana ponad 10 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc).

| [spis treści] http://www.ksiegarnia.beck.pl/pdf/V-VIII_leksykon.pdf | [fragment] http://www.ksiegarnia.beck.pl/pdf/10-11_leksykon.pdf |

(3) Dzieło opublikowane w całości: Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw (Introduction to entrepreneurial financial management in Polish), CHBeck, Warszawa 2010, ISBN: 9788325515096.

|[spis treści] http://www.ksiegarnia.beck.pl/pdf/spis_Wprowadzenie_do_zarządzania.pdf | [wprowadzenie] http://www.ksiegarnia.beck.pl/pdf/wpr_Wprowadzenie_do_zarządzania.pdf | [fragmenty] http://ssrn.com/abstract=1934041 |

(4) Jednotematyczny cykl publikacji z zakresu zarządzania płynnością finansową w kontekście maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa (Value-Based Liquidity Management), do którego zaliczają się publikacje: Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, Agricultural Economics – Zemedelska Ekonomika, 54/1: 12-19, 2008, cytowane wewnątrz JCR: 2 razy (IF = 0,716); |[całość] http://ssrn.com/abstract=1562672 |[całość] https://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/ssrn-id1562672.pdf | Value-based inventory management, Romanian Journal of Economic Forecasting, 9/1: 82-90, 2008, cytowane wewnątrz JCR: 1 raz, (IF = 0,62); |[całość] http://www.ipe.ro/rjef/rjef1_08/rjef1_08_6.pdf |[całość] https://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/rjef1_08_6.pdf | Planning optimal from the firm value creation perspective, levels of operating cash investments, Romanian Journal of Economic Forecasting, 13/1: 198-214, 2010 (IF = 0,62); |[całość] http://www.ipe.ro/rjef/rjef1_10/rjef1_10_15.pdf  |[całość] https://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/rjef1_10_15.pdf | Factoring and the firm value, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Economics and Organization ISSN: 0354-4699, 2008; 5(1), s. 31-38; |[całość] http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao200801/eao200801-04.pdf  |[całość] https://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/eao200801-04.pdf | Wpływ długości cyklu operacyjnego na wzrost wartości przedsiębiorstwa, w: Finanse wobec sfery realnej gospodarki, K. Znaniecka, T. Zieliński (red.), Katowice 2008, ISBN: 978-83-7246-593-1, t.2, s. 89-95. |[całość] http://ssrn.com/abstract=1959094 |[całość] https://michalskig.files.wordpress.com/2011/11/ssrn-id1959094.pdf |

(5) Część pracy zbiorowej: Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (Succesfull entrepreneurial financial management in microfirms in Polish), K. Prędkiewicz (50%), G. Michalski (50%), CHBeck, Warszawa, 2007 [książka nominowana do nagrody „Złote Skrzydła 2007” Gazety Prawnej, w zakresie „Zarządzania”], fragmenty autorstwa Grzegorza Michalskiego cytowane ponad 1 raz (za: http://michalskig.com/indeksH.doc).

(6) Dzieło opublikowane w całości: Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Valuation of the Firm based on Financial Statements in Polish), ODDK, Gdańsk 2008, ISBN:8374265096, pozycja cytowana ponad 2 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc);

(7) Dzieło opublikowane w całości: Strategie finansowe przedsiębiorstw (Entrepreneurial financial strategies in Polish),  ODDK, Gdańsk 2009, ISBN: 83-74265-67-6.

Spośród tych wymienionych wyżej oraz innych nie wspomnianych wcześniej, warto zauważyć, że Grzegorz Michalski jest autorem trzech oryginalnych publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR): Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, Agricultural Economics – Zemedelska Ekonomika, 54/1: 12-19, 2008, cytowane wewnątrz JCR: 2 razy (IF = 0,716); Value-based inventory management, Romanian Journal of Economic Forecasting, 9/1: 82-90, 2008, cytowane wewnątrz JCR: 1 raz, (IF = 0,62); Planning optimal from the firm value creation perspective, levels of operating cash investments, Romanian Journal of Economic Forecasting, 13/1: 198-214, 2010 (IF = 0,62).

Autorem 7 monografii: (1) Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Medium Enterprises in Polish), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN:8301143460, pozycja cytowana ponad 35 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc); (2) Leksykon zarządzania finansami (Lexicon of financial management in Polish), Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2004 s. 92, ISBN:8373872760, pozycja cytowana ponad 10 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc); (3) Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa (Fundamentals of Corporate Financial Management in Polish), Monografie WSZ Edukacja, Wrocław [Wydanie 1 w r. 2003; wydanie 2 w r. 2004] ISBN: 83-87708-6-6, pozycja cytowana ponad 5 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc); (4) Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Valuation of the Firm based on Financial Statements in Polish), ODDK, Gdańsk 2008, ISBN:8374265096, pozycja cytowana ponad 2 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc); (5) Finansowe strategie przedsiębiorstwa. Podstawy teorii i przykłady (Financial strategies of the firm. Theory fundamentals and cases in Polish), Monografie i Opracowania Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydawnictwo WSZiA, Opole 2004. (6) Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw (Introduction to entrepreneurial financial management in Polish), CHBeck, Warszawa 2010, ISBN: 9788325515096, (7) Strategie finansowe przedsiębiorstw (Entrepreneurial financial strategies in Polish),  ODDK, Gdańsk 2009, ISBN: 83-74265-67-6.

Współautorem 2 monografii:  (1) Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (Short term capital management in Polish), Pluta, Wiesław (20%) i Michalski, Grzegorz Marek (80%), Warszawa 2005, C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2, fragmenty autorstwa Grzegorza Michalskiego cytowane ponad 12 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc); (2) Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (Succesfull entrepreneurial financial management in microfirms in Polish), K. Prędkiewicz (50%), G. Michalski (50%), CHBeck, Warszawa, 2007 [książka nominowana do nagrody „Złote Skrzydła 2007” Gazety Prawnej, w zakresie „Zarządzania”], fragmenty autorstwa Grzegorza Michalskiego cytowane ponad 1 raz (za: http://michalskig.com/indeksH.doc).

Autorem 5 publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych w publikacjach międzynarodowych spoza bazy JCR w języku innym niż polski: (1) Influence of the Post-Crisis Situation on Cost of Capital and Intrinsic Liquidity Value in Non-Profit Organizations, International Journal of Management and Social Sciences (IJMSS), ISSN 2249-0191, p. 67-78; (2) Intrinsic Liquidity Value for Non-Profit Organizations, Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy – Constanza, vol. 2, H.Ridley, M.Farber, S.Hull (eds.), Contemporary Science Association, Addleton Academic Publishers, New York 2010, ISBN: 978-1-935494-18-8, s. 235-242. (3) Риски и капитальные затраты: влияние Джереми-фонда на создание капитала малых предприятий (in Russian), Регион: экономика и социология 2009; 292(1):238-250, (Risks and capital costs: how JEREMIE fund initiative helps to create SME capital, Journal Region: Economics and Sociology), ISSN: 0868-5169; (4) Factoring and the firm value, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Economics and Organization ISSN: 0354-4699, 2008; 5(1), s. 31-38; (5) Optimal Strategy of Liquidity Financing for Non-Profit Organizations, Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy – Constanza, vol. 2, H.Ridley, M.Farber, S.Hull (eds.), Contemporary Science Association, Addleton Academic Publishers, New York 2010, ISBN: 978-1-935494-18-8, s. 225-234,

Autorem 23 publikacji naukowych w czasopismach krajowych lub w publikacjach krajowych spoza bazy JCR w języku polskim: (1) Michalski, Grzegorz Marek, 2005, Net Working Capital Management Strategies as a Factor of Shapping Small Firm Value (Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MŚP in Polish), Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 55, SGH, Warszawa 2005, ISSN: 1234-8872, s. 90-102., pozycja cytowana nie mniej niż 3 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc); (2) Definicja i znaczenie krótkoterminowej płynności finansowej, Zarządzanie finansami firm – Teoria i praktyka, Wiesław Pluta [red.], PN 1042, AE, Wrocław 2004, 2 tom, s. 65-72, (Definition and Meaning Short-Term Financial Liquidity in Polish), ISSN:0324-8445, pozycja cytowana nie mniej niż 1 raz (za: http://michalskig.com/indeksH.doc); (3) Efektywność inwestycji w aktywa bieżące w instytucjach nie nastawionych na zysk, (Efficiency of investments in current assets in not-for-profit organizations in Polish), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocłwiu nr 172, s. 172-183. (4) Wpływ wyboru strategii inwestowania w aktywa bieżące na koszt kapitału i na wartość przedsiębiorstwa, [w:] J. Dziechciarz [red.], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wroclaw University of Economics) nr 163 (Ekonometria 30, J. Dziechciarz (red.)), Wrocław 2011, ISSN: 1899-3192, ISSN: 1507-3866, s. 130-142, (5) Efektywność inwestycji w zapasy w opodatkowanych i nie opodatkowanych organizacjach, [w:] D. Zarzecki [red.], Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 639, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 37; Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 639. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 37; ISSN 1733-2842; Szczecin 2011, (6) Decyzje w zakresie zarządzania i finansowania uruchamianego biznesu, Jak wykorzystać potencjał uczelni i założyć firmę, W.Potwora, J.Żurawska [red.], ISBN: 978-83-88980-86-6, WSZiA Opole 2009, s. 82-101, (7) Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi, Kreowanie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych, W.Potwora [red.], ISBN: 978-83-88980-74-95, WSZiA Opole 2009, s. 213-233, (8) Wpływ długości cyklu operacyjnego na wzrost wartości przedsiębiorstwa, w: Finanse wobec sfery realnej gospodarki, K. Znaniecka, T. Zieliński (red.), Katowice 2008, ISBN: 978-83-7246-593-1, t.2, s. 89-95, (9) VBEOQ – optymalna z punktu widzenia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa wielkość zamówienia zapasów, [w:] E. Urbańczyk [red.], „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ISBN: 978-83-60585-04-7, s. 523-531; (10) Wpływ decyzji w zakresie strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na wartość przedsiębiorstwa, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski [red.], „Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego”, UMCS Lublin 2007, ISBN: 9788322727409, s. 564 – 570; (11) Wskaźniki poziomu płynności w małym przedsiębiorstwie, [w:] A. Bielawska [red.], „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne problemy usług nr 10, Szczecin 2007, ISSN: 1640-6818, s. 277-285; (12) Czynniki kształtujące koszt kapitału obcego w małym przedsiębiorstwie, [w:] „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, A. Bielawska [red.], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 427, „Ekonomiczne problemy usług”, Szczecin 2006, nr 2, ISBN: 978-83-7241-543-1, s. 465-471; (13) Optymalna ze względu na wartość przedsiębiorstwa  wielkość produkcji (VBPOQ), [w:] P. Karpuś, „Finanse przedsiębiorstwa”, UMCS Lublin 2006, ISBN: 83-227-2558-2, s. 245 – 250; (14) Wpływ czynników kształtujących poziom ostrożnościowych zasobów gotówki na wartość przedsiębiorstwa, [w:] „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka”, E. Urbańczyk [red.], ZN US nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, ISSN: 1640-6818, t.1, s. 453-458; (15) Zarządzanie finansami mikro- i małych przedsiębiorstw w warunkach ryzyka wynikającego z globalizacji,  [w:] „Dylematy teorii i praktyki zarządzania”, M. Duczmal, T. Pokusa (red.), „Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali”, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2006, ISBN: 83-88980-38-6, t.2, s. 46-64; (16) Krótkoterminowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw,  w: „Przekształcenia rynku finansowego w Polsce”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, ISBN: 83-227-2473-X, t. 2, s. 171-184; (17) Metody kontrolowania prawidłowości spływu należności, Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 3, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1062, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, s. 33-42; (18) Optymalny poziom płynności finansowej w MŚP,  w: „Rozprawy i studia”, pod red. A. Bielawska, US, Szczecin 2005, t. 571, ISSN: 0860-2751, s. 185-194; (19) Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie,  Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1059, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, s. 190-197; (20) Zarządzanie zapasami z uwzględnieniem ryzyka czasu dostaw i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa,  [w:] J. Dziechciarz [red.], „Zastosowania metod ilościowych”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, Ekonometria nr 15, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, ISSN: 1507-3866, s. 285 – 296; (21) Zastosowanie modeli zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie,  w: „Rynek Finansowy. Szanse i Zagrożenia Rozwoju”, T. 2: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. II, ISBN: 9788322723661, s. 39-53; (22) Metody pośrednio uwzględniające ryzyko operacyjne w zarządzaniu finansami małego przedsiębiorstwa,  Ekonometria nr 14, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1021, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, ISSN: 0324-8445, s. 335-350; (23) Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach z punktu widzenia wartości płynności finansowej, [w:] „Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”, E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczyk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, ISBN: 83-87256-56-0, s. 357-369.

Prace Grzegorza Michalskiego opublikowane w czasopismach z bazy JCR mają sumaryczny Impact Factor (IF) równy:  1,956 (według: http://www.researcherid.com/rid/A-4771-2010).

Liczba cytowań prac Grzegorza Michalskiego według bazy Web of Science (WoS) to: 5

Liczba wszystkich jego cytowań, także tych spoza WoS, wynosi ponad 125 (według http://michalskig.com/indeksH.doc)

Indeks Hirscha opublikowanych publikacji Grzegorza Michalskiego według bazy Web of Science (WoS) wynosi 2, natomiast dla wszystkich publikacji, według własnej kalkulacji Grzegorza Michalskiego umieszczonej na stronie: http://michalskig.com/indeksH.doc, indeks Hirscha bez samo cytowań wynosi 5.

Grzegorz Michalski kierował trzema projektami (uczelnianymi badaniami własnymi) oraz obecnie realizuje jeden projekt: (1) NN113 021139, własny, Polska, Zarządzanie płynnością finansową w instytucjach non-profit (2010-2013). (2) Grant uczelniany „Badania własne”, Polska, Planowanie i ocena efektywności inwestycji – wybrane zagadnienia, kierownik: Grzegorz Michalski, zespołowy (wraz z Magdaleną Ligus), rok 2009.  (3) Grant uczelniany „Badania własne”, Polska, Relacja krótkoterminowych decyzji finansowych do maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa, indywidualny, wykonawca: Grzegorz Michalski, rok 2008, (4)  Grant uczelniany „Badania własne”, Polska, Zarządzanie płynnością finansową w małym i średnim przedsiębiorstwie, indywidualny, wykonawca: Grzegorz Michalski, rok 2005.

Grzegorz Michalski otrzymywał ośmiokrotnie indywidualną nagrodę rektora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu / Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej oraz osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej: czterokrotnie: stopnia pierwszego, (za 2007 w roku 2008, za 2008 w roku 2009, za 2009 w roku 2010 oraz za 2010 w roku 2011), czterokrotnie: stopnia drugiego, (za 2003 w 2004 roku, za 2004 w 2005 roku, za 2005 w 2006 roku i za 2006 w 2007 roku).

Grzegorz Michalski prezentował wyniki swoich badań na licznych konferencjach naukowych, międzynarodowych za granicą, międzynarodowych krajowych oraz krajowych: (1) 2011.09.15: Academy of Business Research Conference, Atlantic City, USA, wystąpienie pt.: Liquid Assets Financing; (2) 2011.04.14: Międzynarodowa Konferencja „Zarządzanie Finansami”, Kołobrzeg, 13-15.04.2011, wystąpienie pt.: Efektywność inwestycji w zapasy w opodatkowanych i nie opodatkowanych organizacjach, (3) 2008.11.07. ICBE 2008 – International Conference on Business and Economy Constanta, Rumunia, 2008.11.06 do 2008.11.08, dwie prezentacje: Firm value and net current assets investments, oraz: Decreasing negative delivery risk influence on the recipients firm value: portfolio approach. (4)  2008.04.24 Międzynarodowa Konferencja „Zarządzanie Finansami  – finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw”, Międzyzdroje       2008.04.23 do 2008.04.25, prezentacja pt.: Elementy teorii portfela w zarządzaniu zapasami, i wielu innych.

Grzegorz Michalski uczestniczy w programie Erasmus, przygotowuje i prowadzi w ramach tego programu wykłady dla studentów zagranicznych przyjeżdżających do Polski.

Grzegorz Michalski od współpracuje z profesorem John Zietlow z Malone University w zakresie badań nad zarządzaniem płynnością finansową w instytucjach non profit oraz z profesorem Dmitri Medvedovski z Betel University w zakresie badań nad zarządzaniem finansami rodzinnymi (family finance).

Grzegorz Michalski jest współredaktorem i członkiem rad naukowych międzynarodowych czasopism, między innymi:

Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ) ISSN: 1834-2000,

Journal of Corporate Treasury Management (JCTM) ISSN 1753-2574,

Journal of Problems and Perspectives in Management (PPM) ISSN: 1727-7051,

International Journal of Information Processing and Management (IJIPM), ISSN: 2093-4009,

International Journal of Economics and Business Research (IJEBR) ISSN: 1756-9850,

Business and Economics Research Journal (BERJ) ISSN: 1309-2448,

Business and Economics Journal (BEJ) ISSN 2151-6219 (od 2010 do 2011),

International Review of Applied Financial Issues and Economics (IRAFIE) ISSN: 9210 – 1737 (od 2010 do 2011),

Jest członkiem rady naukowej konferencji naukowej:

International Conference on Information Processing and Management (ICIPM)

Grzegorz Michalski jest również członkiem międzynarodowych organizacji naukowych takich jak: Academy of Business Research (członkostwo od 2011)

American Finance Association (członkostwo od 2006)

European Finance Association (członkostwo od 2006)

International Atlantic Economic Society (członkostwo od 2011)

 Grzegorz Michalski nie pełnił funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim. Grzegorz Michalski sprawuje opiekę nad studentami przygotowującymi prace magisterskie i licencjackie prowadząc dla studentów seminaria dyplomowe. Pod opieką Grzegorza Michalskiego jako promotora prac dyplomowych pierwszego i drugiego stopnia, ponad 25 dyplomantów przygotowało i obroniło prace dyplomowe drugiego stopnia i otrzymało tytuł zawodowy magistra oraz ponad 7 dyplomantów przygotowało i obroniło prace dyplomowe pierwszego stopnia i otrzymało tytuł zawodowy licencjata.

Wykonywał ekspertyzy dla organów władzy publicznej (w 2008 przygotował raport na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: Opinia na temat wpływu inicjatywy JEREMIE na finansową sytuację MŚP w regionie Dolnośląskim, wynikającego z raportu JEREMIE nt.: dostępu do finansowania MŚP w regionie Dolnośląskim, wraz z rekomendacjami dotyczącymi udziału w inicjatywie JEREMIE, Wrocław 2008 (materiał niepublikowany).

Grzegorz Michalski w 2011 na zaproszenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, uczestniczył jako ekspert GDDKiA w Kongresie Regionów w Świdnicy w zakresie przedstawienia opinii eksperckiej na temat finansowych konsekwencji utrzymywania założonego standardu dróg).

Grzegorz Michalski uczestniczył w zespole eksperckim i konkursowym oceniającym Businessplany przygotowane przez uczestników projektu „Wykorzystaj potencjał uczelni, załóż firmę” realizowanego we Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu w 2008 roku.

Grzegorz Michalski jest ekspertem współpracującym z licznymi klientami z sektora przedsiębiorstw, świadczącym na ich rzecz usługi doradczo-szkoleniowe od 2005 roku.

Grzegorz Michalski w charakterze eksperta oceniał dla OPI wniosek WND-POIG.01.01.01-02-029/09 Tytuł: Analiza negatywnych tendencji w zakresie konstruowania i sprzedaży produktów finansowych oraz ich  reklamy i promocji stosowanych przez instytucje finansowe metodami foresightowymi.

Grzegorz Michalski w czerwcu 2009 roku został powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 74/2009 z dnia 3 czerwca 2009r. na Listę Ekspertów jako ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, w dziedzinie: Przedsiębiorstwa i Innowacje / Odnawialne Instrumenty Finansowe.

Grzegorz Michalski jest aktywny jako recenzent i wykonał między innymi 26 recenzji: (1) Recenzja artykułu do czasopisma Australasian Accounting Business & Finance Journal (ISSN 1834-2000): The Impact of Market Maker Competition on Market Quality: Evidence from an Options Exchange, (2) Recenzja publikacji dla czasopisma: Problems and Perspectives in Management, (ISSN 1727-7051): From traditional operational research to multiple criteria decision analysis: basic ideas on an evolving field, (3) Recenzja dla Global Business & Economics Anthology (GBEA), 2011 by the Business & Economics Society International, ISSN: 1553-1392, artykułu: Analysing the Return Distributions of Australian Stocks: A two factor model and a Quantile Regression Approach (Allen, D. E., Gerrans, P., Singh, A. K., & Powell, R.) (4) Recenzja dla czasopisma Journal of Corporate Treasury Management: Can the government de-leveraging deliver: Investigating for the presence of “non-Keynesian effects”, Abhishek Upadhyay, Kamalika Das, Upasna Bhardwaj,  (5)  Recenzja artykułu do czasopisma BEJ dla wydawnictwa AstonJournals: Financial literacy: the approach of banks in India; dr. Suresh Chandra Bihari, Business and Economics Journal, ISSN: 2151-6219. (6) Recenja dla Journal of Accounting and Taxation (JAT), http://www.academicjournals.org/JAT, ISSN 2141–6656 ©Academic Journals, artykułu: JAT-11-006: The Factors influencing Credit Bank Risk: the case of Tunisia (7)     Recenzja artykułu do czasopisma Australasian Accounting Business & Finance Journal (ISSN 1834-2000): Pre Managed Earnings Benchmarks and Earnings Management of Australian Firms, (8) Recenzja artykułu do czasopisma Australasian Accounting Business & Finance Journal (ISSN 1834-2000): Ownership structure and earnings management: Evidence from Portugal, (9) Recenzja artykułu do czasopisma Australasian Accounting Business & Finance Journal (ISSN 1834-2000): Managerial ownership, capital structure and firm value: Evidence from China’s civilian-run firms, Wenjuan Ruan. (10) Recenzja artykułu do czasopisma BEJ dla wydawnictwa AstonJournals: The Relationship between Working Capital Management and  Profitability: Evidence from the United States; Amarjit Gill; Nahum Biger; Neil Mathur, Business and Economics Journal, ISSN: 2151-6219, (11) Recenzja artykułu dla wydawnictwa Emerald: An Analysis of the Effects of the Severance Payment Reform on Credit to Italian SMEs, Journal of Financial Economic Policy ISSN 1757-6385, (12) Recenzja artykułu dla S.E.I.F at Paris: Relevance or irrelevance of  retention for dividend policy irrelevance, Carlo Alberto Magni, International Review of Applied Financial Issues and Economics, ISSN: 9210 – 1737; (13) Recenzja artykułu do czasopisma BEJ dla wydawnictwa AstonJournals: Application of Economic Order Quantity (EOQ) Models for Inventories of Raw Materials at Urafiki Textile Mills Co Ltd in Dar es salaam – Tanzania, Business and Economics Journal, ISSN: 2151-6219. (14) Recenzja dla czasopisma Journal of Corporate Treasury Management: Optimising cash and effective liquidity, Leslie Regino, (15) Recenzja dla czasopisma Ekonomika: Growth and openness relationship in the eu15: panel data approach, Academic Journal “Ekonomika”, (16) Recenzja książki dla Wydawnictwa Wiley: Managerial accounting, Balakrishnan, Sivaramakrishnan And Sprinkle, Wiley, s.704, ISBN-10: 0471467855, (17) Recenzja książki dla Wydawnictwa Wiley: The analysis and use of financial statements, 3rd edition, Gerald I. White, Ashwinpaul C. Sondhi, Dov Fried, s. 912, Wiley, ISBN-10: 0471375942. (18)       Recenzja książki dla Wydawnictwa Wiley: Managerial Accounting: Tools For Business Decision Making, Weygandt, Kimmel and Kieso, Wiley, s.728, ISBN-10: 0471661783, (19) Recenzja artykułu:  Stock options under non-expected utility theory, autorstwa: b.n., Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol., iss. , 2010, s., (20) Recenzja artykułu: Stakeholder Orientation and Financial Performance: Evidence from Indonesia, autorstwa: b.n., Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol., iss. , 2009, s., (21) Recenzja artykułu: The Role of Institutional Investors in the Inventory and Cash Management Practices of Firms in Asia, dla Journal of Multinational Financial Management ISSN: 1042-444X (Elsevier). (22) Recenzja artykułu: Application of Benford’s Law in Payment Systems Auditing: Mario Žgela, Zdravko Krakar, Journal of Information and Organizational Sciences, ISSN: 1846-9418, vol. 33, no. 1 (2009) p. 39-51. (23) Recenzja artykułu:  The effectiveness of national R&D investment – an empirical investigation in China, autorstwa: Ping Shi, Jiaqin Yang, Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol. 6, iss. 4, 2008, s. 4-11. (24) Recenzja artykułu: From investment rules of thumb to routines: a real option approach, Thierry Burger-Helmchen, Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol. 6, iss. 1, 2008, s. 64-73, (25) Recenzja artykułu: Theory of Microcrediting in Transitional Economies, Nikola Kadoić, Matija Kopić, Journal of Information and Organizational Sciences, ISSN: 1846-9418, vol. 33, no. 1 (2009), p. 13-24; (26) Recenzja artykułu: Analysis of Top 500 Central and East European Companies Net Income Using Benford’s Law, for Journal of Information and Organizational Sciences, ISSN: 1846-9418 (2011).

Wrocław 2011-10-01

            Grzegorz Michalski


(English version starts here)

Wrocław 2011-10-01

Grzegorz Michalski

ul. Komandorska 118/120, p.Z-2, KFPiZW, 53-345 Wrocław

ph.: 503452860; fax: 717183313

email: Grzegorz.Michalski@ue.wroc.pl

Area of knowledge: Social Sciences,

Subject matter: Economic Science,

Discipline: Finance

Presentation of research results and achievements of Grzegorz Michalski

Grzegorz Michalski holds PhD and achievements earned after PhD which are important for finance discipline development. He also is scientifically active.

Grzegorz Michalski important for finance discipline development achievements are:

(1) The work fully published: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Medium Enterprises in Polish), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN:8301143460, cited over 35 times (see: http://michalskig.com/indeksH.doc).

(2) The work fully published: Leksykon zarządzania finansami (Lexicon of financial management in Polish), Publisher: C.H. BECK, Warszawa 2004 s. 92, ISBN:8373872760, cited over 10 times (see: http://michalskig.com/indeksH.doc).

(3) The work fully published: Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw (Introduction to entrepreneurial financial management in Polish), Publisher: CHBeck, Warszawa 2010, ISBN: 9788325515096.

(4) Monothematical serie of publications in area of Value-Based financial liquidity management (Value-Based Liquidity Management), which included: Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, Agricultural Economics – Zemedelska Ekonomika, 54/1: p.12-19, 2008, JCR cited 2 times (IF = 0,716); Value-based inventory management, Romanian Journal of Economic Forecasting, 9/1: 82-90, 2008, JCR cited 1 time, (IF = 0,62); Planning optimal from the firm value creation perspective, levels of operating cash investments, Romanian Journal of Economic Forecasting, 13/1: 198-214, 2010 (IF = 0,62); Factoring and the firm value, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Economics and Organization ISSN: 0354-4699, 2008; 5(1), p. 31-38; Wpływ długości cyklu operacyjnego na wzrost wartości przedsiębiorstwa (Operating Cycle Length Influence on Value of the Firm Creation, in Polish), [in]: Finanse wobec sfery realnej gospodarki (Finance in real economy), K. Znaniecka, T. Zieliński (ed.), Katowice 2008, ISBN: 978-83-7246-593-1, t.2, p. 89-95.

(5) Part of collective work: Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (Succesfull entrepreneurial financial management in microfirms, in Polish), K. Prędkiewicz (50%), G. Michalski (50%), CHBeck, Warszawa, 2007 [book was nominated but not awarded to „Złote Skrzydła 2007” Gazety Prawnej (Golden Winds 2007 of Gazeta Prawna award), in “Management” area].

(6) The work fully published: Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Valuation of the Firm based on Financial Statements in Polish), ODDK, Gdańsk 2008, ISBN:8374265096, pozycja cytowana ponad 2 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc);

(7) The work fully published: Strategie finansowe przedsiębiorstw (Entrepreneurial financial strategies in Polish),  ODDK, Gdańsk 2009, ISBN: 83-74265-67-6.

Grzegorz Michalski is sole author 3 original publications in JCR indexed Journals: (1) Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, Agricultural Economics – Zemedelska Ekonomika, 54/1: 12-19, 2008, cited in JCR: 2 times (IF = 0,716); (2) Value-based inventory management, Romanian Journal of Economic Forecasting, 9/1: 82-90, 2008, 3 times cited (IF = 0,62); (3) Planning optimal from the firm value creation perspective, levels of operating cash investments, Romanian Journal of Economic Forecasting, 13/1: 198-214, 2010 (IF = 0,62).

Grzegorz Michalski also is sole author of 7 monographs: (1) Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Medium Enterprises in Polish), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN:8301143460, 35 times cited (acc. to: http://michalskig.com/indeksH.doc); (2) Leksykon zarządzania finansami (Lexicon of financial management in Polish), Publisher: C.H. BECK, Warszawa 2004 s. 92, ISBN:8373872760, 10 times cited (acc. to: http://michalskig.com/indeksH.doc); (3) Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa (Fundamentals of Corporate Financial Management in Polish), Monographs of WSZ Edukacja, Wrocław, ISBN: 83-87708-6-6, 5 times cited (see: http://michalskig.com/indeksH.doc); (4) Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Valuation of the Firm based on Financial Statements in Polish), ODDK, Gdańsk 2008, ISBN:8374265096, 2 times cited (see: http://michalskig.com/indeksH.doc); (5) Finansowe strategie przedsiębiorstwa. Podstawy teorii i przykłady (Financial strategies of the firm. Theory fundamentals and cases in Polish), Monographs & Developments of Academy of Management and Administration in Opole, Publishig House of WSZiA, Opole 2004. (6) Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw (Introduction to entrepreneurial financial mnagement in Polish), CHBeck, Warszawa 2010, ISBN: 9788325515096, (7) Strategie finansowe przedsiębiorstw (Entrepreneurial financial strategies in Polish),  ODDK, Gdańsk 2009, ISBN: 83-74265-67-6.

Grzegorz Michalski is also an co-author of 2 monographs:  (1) Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (Short term capital management in Polish), Pluta, Wiesław (20%) i Michalski, Grzegorz Marek (80%), Warszawa 2005, C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2, 12 times cited (see: http://michalskig.com/indeksH.doc); (2) Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (Succesfull entrepreneurial financial management in microfirms in Polish), K. Prędkiewicz (50%), G. Michalski (50%), CHBeck, Warszawa, 2007 [book was nominatem to „Złote Skrzydła 2007” Gazety Prawnej award, in area „Management”], 1 time cited (see: http://michalskig.com/indeksH.doc).

Grzegorz Michalski is an author of 5 research publications in international journals or in other publications outside the JCR base in other than Polish language: (1) Influence of the Post-Crisis Situation on Cost of Capital and Intrinsic Liquidity Value in Non-Profit Organizations, International Journal of Management and Social Sciences (IJMSS), ISSN 2249-0191, p. 67-78; (2) Intrinsic Liquidity Value for Non-Profit Organizations, Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy – Constanza, vol. 2, H.Ridley, M.Farber, S.Hull (eds.) , Contemporary Science Association, Addleton Academic Publishers, New York 2010, ISBN: 978-1-935494-18-8, s. 235-242. (3) Риски и капитальные затраты: влияние Джереми-фонда на создание капитала малых предприятий (in Russian), Регион: экономика и социология 2009; 292(1):238-250, (Risks and capital costs: how JEREMIE fund initiative helps to create SME capital, Journal Region: Economics and Sociology), ISSN: 0868-5169; (4) Factoring and the firm value, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Economics and Organization ISSN: 0354-4699, 2008; 5(1), s. 31-38; (5) Optimal Strategy of Liquidity Financing for Non-Profit Organizations, Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy – Constanza, vol. 2, H.Ridley, M.Farber, S.Hull (eds.) , Contemporary Science Association, Addleton Academic Publishers, New York 2010, ISBN: 978-1-935494-18-8, s. 225-234,

Grzegorz Michalski is an author of 23 research publications in national journals or in other national publications outside the JCR base in Polish language: (1) Michalski, Grzegorz, 2005, Net Working Capital Management Strategies as a Factor of Shapping Small Firm Value (Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MŚP in Polish), Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 55, SGH, Warszawa 2005, ISSN: 1234-8872, s. 90-102., 3 times cited (see: http://michalskig.com/indeksH.doc); (2) Definicja i znaczenie krótkoterminowej płynności finansowej, Zarządzanie finansami firm – Teoria i praktyka, Wiesław Pluta [red.], PN 1042, AE, Wrocław 2004, 2 tom, s. 65-72, (Definition and Meaning Short-Term Financial Liquidity in Polish), ISSN:0324-8445, 1 times cited (see: http://michalskig.com/indeksH.doc); (3) Efektywność inwestycji w aktywa bieżące w instytucjach nie nastawionych na zysk, (Efficiency of investments in current assets in not-for-profit organizations in Polish), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocłwiu nr 172, s. 172-183. (4) Wpływ wyboru strategii inwestowania w aktywa bieżące na koszt kapitału i na wartość przedsiębiorstwa (Influence of choice current assets investment strategy on cost of capital and firm value in Polish), [in:] J. Dziechciarz [red.], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wroclaw University of Economics) nr 163 (Ekonometria 30, J. Dziechciarz (ed.)), Wrocław 2011, ISSN: 1899-3192, ISSN: 1507-3866, s. 130-142, (5) Efektywność inwestycji w zapasy w opodatkowanych i nie opodatkowanych organizacjach (Efficiency of investments in inventories in taxed and nontaxed organizations in Polish), [in:] D. Zarzecki [ed.], Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 639, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 37; ISSN 1640-6818; Szczecin 2011, (6) Decyzje w zakresie zarządzania i finansowania uruchamianego biznesu,  Jak wykorzystać potencjał uczelni i założyć firmę (Decisions in area of management and financing startup, how to use university power and start the business in Polish), [in:] W.Potwora, J.Żurawska [ed.], ISBN: 978-83-88980-86-6, WSZiA Opole 2009, s. 82-101, (7) Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi (Innovative approach to current assets management in Polish), [in:] W.Potwora [ed.], ISBN: 978-83-88980-74-95, WSZiA Opole 2009, s. 213-233, (8) Wpływ długości cyklu operacyjnego na wzrost wartości przedsiębiorstwa (Operating Cycle Length Influence on Value of the Firm Creation, in Polish), [in]: Finanse wobec sfery realnej gospodarki (Finance in real economy), K. Znaniecka, T. Zieliński (ed.), Katowice 2008, ISBN: 978-83-7246-593-1, t.2, p. 89-95, (9) VBEOQ – optymalna z punktu widzenia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa wielkość zamówienia zapasów (VBEOQ – optimal in view of maximization of firm value inventory quantity order, in Polish), [in:] E. Urbańczyk [ed.], „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ISBN: 978-83-60585-04-7, p. 523-531; (10) Wpływ decyzji w zakresie strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na wartość przedsiębiorstwa (Net Working Capital Strategies Decisions Influence on Firm Value in Polish), [in:] P. Karpuś, J. Węcławski [ed.], „Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego”, UMCS Lublin 2007, ISBN: 9788322727409, s. 564 – 570; (11) Wskaźniki poziomu płynności w małym przedsiębiorstwie (Liquidity Level Indicatiors in Small Firm in Polish), [w:] A. Bielawska [red.], „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne problemy usług nr 10, Szczecin 2007, ISSN: 1640-6818, s. 277-285; (12) Czynniki kształtujące koszt kapitału obcego w małym przedsiębiorstwie (Factors Influencing Cost of Debt Rate in Small Firm in Polish), [in:] „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, A. Bielawska [ed.], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 427, „Ekonomiczne problemy usług”, Szczecin 2006, nr 2, ISBN: 978-83-7241-543-1, s. 465-471; (13) Optymalna ze względu na wartość przedsiębiorstwa  wielkość produkcji (VBPOQ) (Optimal in Firm Value Perspective Production Order Quantity (VBPOQ) in Polish), [in:] P. Karpuś (ed.), „Finanse przedsiębiorstwa”, UMCS Lublin 2006, ISBN: 83-227-2558-2, s. 245 – 250; (14) Wpływ czynników kształtujących poziom ostrożnościowych zasobów gotówki na wartość przedsiębiorstwa (Influence of Factors Creating Precautionary Cash Levels on Firm Value in Polish), [in:] „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka”, E. Urbańczyk [ed.], ZN US nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, ISSN: 1640-6818, t.1, s. 453-458; (15) Zarządzanie finansami mikro- i małych przedsiębiorstw w warunkach ryzyka wynikającego z globalizacji (Financial Management of Micro- and Small Firms in Globalisation Risk Influence, in Polish),  [in:] „Dylematy teorii i praktyki zarządzania”, M. Duczmal, T. Pokusa (ed.), „Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali”, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2006, ISBN: 83-88980-38-6, t.2, s. 46-64; (16) Krótkoterminowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (Short-Run Sources of Financing Small and Middle Enterprises in Polish),  [in:] „Przekształcenia rynku finansowego w Polsce”, P. Karpuś, J. Węcławski (ed.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, ISBN: 83-227-2473-X, t. 2, s. 171-184; (17) Metody kontrolowania prawidłowości spływu należności (Accounts Receivables Inflow Controll Techniques, in Polish), Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 3, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1062, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, p. 33-42; (18) Optymalny poziom płynności finansowej w MŚP (Optimal Level of Financial Liquidity in SME, in Polish),  [in:] „Rozprawy i studia”, pod red. A. Bielawska, US, Szczecin 2005, t. 571, ISSN: 0860-2751, p. 185-194; (19) Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie (Inventory Management in Small Firm, in Polish),  Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1059, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, s. 190-197; (20) Zarządzanie zapasami z uwzględnieniem ryzyka czasu dostaw i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa (Inventory Management with Risk of Delivery Delay and its Influence on Firm Value),  [in:] J. Dziechciarz [ed.], „Zastosowania metod ilościowych”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, Ekonometria nr 15, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, ISSN: 1507-3866, p. 285 – 296; (21) Zastosowanie modeli zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie (Cash Management Models Using in the Firm, in Polish),  [in:] „Rynek Finansowy. Szanse i Zagrożenia Rozwoju”, T. 2: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, P. Karpuś, J. Węcławski (ed.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. II, ISBN: 9788322723661, p. 39-53; (22) Metody pośrednio uwzględniające ryzyko operacyjne w zarządzaniu finansami małego przedsiębiorstwa (Methods Indirectly Taking Operating Risk in Financial Management of Small Firm, in Polish),  Ekonometria nr 14, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1021, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, ISSN: 0324-8445, p. 335-350; (23) Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach z punktu widzenia wartości płynności finansowej (Accounts Receivable Management in Small and Medium Enterprises from Value of the Liquidity Perspective, in Polish), [in:] „Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”, E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczyk (ed.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, ISBN: 83-87256-56-0, s. 357-369.

Grzegorz Michalski JCR indexed publications have summary Impact Factor (IF) equal to:  1,956 (see: http://www.researcherid.com/rid/A-4771-2010).

Number of Grzegorz Michalski works citation according to Web of Science (WoS) is: 5

Number of his works citation according to all sources is: 125 (see: http://michalskig.com/indeksH.doc)

Hirsch number (H-index) of Grzegorz Michalski (WoS) works is 2,

Hirsch number (H-index) of Grzegorz Michalski works from all known sources is, according to own calculation is 5 (see: http://michalskig.com/indeksH.doc).

Grzegorz Michalski managed of three research projects (University based) and he is managing one NCN project: (1) NN113 021139, own, Polska, Liquidity Management in NPO in Polish (Zarządzanie płynnością finansową w instytucjach non-profit) (2010-2013). (2) University based grant, Poland, Planning and evaluation of investment efficiency in Polish (Planowanie i ocena efektywności inwestycji), supervisor: Grzegorz Michalski, a team project (with Magdalena Ligus), 2009.  (3) University based grant, Poland, Short-term decission relation to firm value maximization in Polish (Relacja krótkoterminowych decyzji finansowych do maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa), individual: Grzegorz Michalski, 2008, (4)  University based grant, Poland, Liquidity management in SME in Polish (Zarządzanie płynnością finansową w małym i średnim przedsiębiorstwie), individual: Grzegorz Michalski, 2005.

Grzegorz Michalski earned total eight individual prizes of Wroclaw University of Economics Rector: – first level, 4 times (for 2007 in 2008, for 2008 in 2009, for 2009 in 2010 & for 2010 in 2011), – second level, 4 times (for 2003 in 2004, for 2004 in 2005, for 2005 in 2006 & for 2006 in 2007).

Grzegorz Michalski has presented his works on research conferences: (1) 2011.09.15: Academy of Business Research Conference, Atlantic City, USA, presentation: Liquid Assets Financing; (2) 2011.04.14: International Conference ” Financial Management”, Kołobrzeg, 13-15.04.2011, presentation: Efficiency of investment in inventories in taxed and untaxed organizations in Polish (Efektywność inwestycji w zapasy w opodatkowanych i nie opodatkowanych organizacjach), (3) 2008.11.07. ICBE 2008 – International Conference on Business and Economy Constanta, Rumunia, 2008.11.06 do 2008.11.08, two presentations: Firm value and net current assets investments, and: Decreasing negative delivery risk influence on the recipients firm value: portfolio approach. (4)  2008.04.24 International Conference „Financial Management”, Międzyzdroje   2008.04.23 to 2008.04.25, presentation: Portfolio theory elements in inventory management in Polish (Elementy teorii portfela w zarządzaniu zapasami).

Grzegorz Michalski takes part in Erasmus program, he prepares and teach the clases in the Erasmus program for international students coming to Poland.

Grzegorz Michalski cooperates with Professor John Zietlow from Malone University in liquidity management of nonprofit organizations area and with Professor Dmitri Medvedovski from Bethel University in family finance area.

Grzegorz Michalski is a part of editorial board of research journals:

Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ) ISSN: 1834-2000,

Journal of Corporate Treasury Management (JCTM) ISSN 1753-2574,

Journal of Problems and Perspectives in Management (PPM) ISSN: 1727-7051,

International Journal of Information Processing and Management (IJIPM), ISSN: 2093-4009,

International Journal of Economics and Business Research (IJEBR) ISSN: 1756-9850,

Business and Economics Research Journal (BERJ) ISSN: 1309-2448,

Business and Economics Journal (BEJ) ISSN 2151-6219 (2010 to 2011),

International Review of Applied Financial Issues and Economics (IRAFIE) ISSN: 9210 – 1737 (2010 to 2011),

He is also Scientific Member (Program Committee) of The 7th International Conference on Information Processing and Management: ICIPM2011.

Grzegorz Michalski is also member of scientific organizations like:

Academy of Business Research (stared from 2011)

American Finance Association (2006 started)

European Finance Association (started from 2006)

International Atlantic Economic Society (started from 2011)

Grzegorz Michalski was not served as a secondary promoter in doctoral proceedings. Grzegorz Michalski helps students to prepare their MA or BA thesis. Under Grzegorz Michalski supervision as promoter over 25 students reached their MA and over 7 students reached their BA. He serves as expert for local government (in 2008 for local Lower Silesian Government he made and expertise about JEREMIE influence, in 2011 for Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad invitation, he served as GDDKiA expert in Kongres Regionów in Świdnica). Grzegorz Michalski took part in an expert team evaluating the Businessplans prepared by beneficients of „Wykorzystaj potencjał uczelni, załóż firmę” program in 2008. Grzegorz Michalski is an expert who cooperate with many firms from 2005.

Grzegorz Michalski as an expert refereed for OPI the proposal WND-POIG.01.01.01-02-029/09: Analiza negatywnych tendencji w zakresie konstruowania i sprzedaży produktów finansowych oraz ich  reklamy i promocji stosowanych przez instytucje finansowe metodami foresightowymi (Analysis of negative tendencies in preparing and selling financial products and its advertisement or promotion used by financial institutions – foresight method; project in Polish).

Grzegorz Michalski in June 2009 was appointed by Marschallof Lower Silesia Ordinance No 74/2009 of 3 June 2009. on the List of Experts as an 1st level expert for 2007-2013 in the area: Enterprise and Innovation / Renewable Financial Instruments.

Grzegorz Michalski is active as reviewer and prepared about 26 referee reports: (1) Referee report for journal: Australasian Accounting Business & Finance Journal (ISSN 1834-2000): The Impact of Market Maker Competition on Market Quality: Evidence from an Options Exchange, (2) Referee report for journal: Problems and Perspectives in Management, (ISSN 1727-7051): From traditional operational research to multiple criteria decision analysis: basic ideas on an evolving field, (3) Referee report for: Global Business & Economics Anthology (GBEA), 2011 by the Business & Economics Society International, ISSN: 1553-1392: Analysing the Return Distributions of Australian Stocks: A two factor model and a Quantile Regression Approach (Allen, D. E., Gerrans, P., Singh, A. K., & Powell, R.) (4) Referee report for journal: Journal of Corporate Treasury Management: Can the government de-leveraging deliver: Investigating for the presence of “non-Keynesian effects”, Abhishek Upadhyay, Kamalika Das, Upasna Bhardwaj,  (5)  Referee report for journal: BEJ for publisher: AstonJournals: Financial literacy: the approach of banks in India; dr. Suresh Chandra Bihari, Business and Economics Journal, ISSN: 2151-6219. (6) Referee report for Journal of Accounting and Taxation (JAT), http://www.academicjournals.org/JAT, ISSN 2141–6656 ©Academic Journals, paper: JAT-11-006: The Factors influencing Credit Bank Risk: the case of Tunisia  (7) Referee report for journal: Australasian Accounting Business & Finance Journal (ISSN 1834-2000): Pre Managed Earnings Benchmarks and Earnings Management of Australian Firms, (8) Referee report for journal: Australasian Accounting Business & Finance Journal (ISSN 1834-2000): Ownership structure and earnings management: Evidence from Portugal, (9) Referee report for journal: Australasian Accounting Business & Finance Journal (ISSN 1834-2000): Managerial ownership, capital structure and firm value: Evidence from China’s civilian-run firms, Wenjuan Ruan. (10) Referee report for journal: BEJ of AstonJournals: The Relationship between Working Capital Management and  Profitability: Evidence from the United States; Amarjit Gill; Nahum Biger; Neil Mathur, Business and Economics Journal, ISSN: 2151-6219, (11) Referee report for Emerald journal: An Analysis of the Effects of the Severance Payment Reform on Credit to Italian SMEs, Journal of Financial Economic Policy ISSN 1757-6385, (12) Referee report  for  S.E.I.F at Paris: Relevance or irrelevance of  retention for dividend policy irrelevance, Carlo Alberto Magni, International Review of Applied Financial Issues and Economics, ISSN: 9210 – 1737; (13) Referee report for journal: BEJ of AstonJournals: Application of Economic Order Quantity (EOQ) Models for Inventories of Raw Materials at Urafiki Textile Mills Co Ltd in Dar es salaam – Tanzania, Business and Economics Journal, ISSN: 2151-6219. (14) Referee report for Journal of Corporate Treasury Management: Optimising cash and effective liquidity, Leslie Regino, (15) Referee report for Ekonomika journal: Growth and openness relationship in the eu15: panel data approach, Academic Journal “Ekonomika”, (16) Referee report about Wiley book: Managerial accounting, Balakrishnan, Sivaramakrishnan And Sprinkle, Wiley, s.704, ISBN-10: 0471467855, (17) Referee report about Wiley book: The analysis and use of financial statements, 3rd edition, Gerald I. White, Ashwinpaul C. Sondhi, Dov Fried, s. 912, Wiley, ISBN-10: 0471375942. (18) Referee report about Wiley book: Managerial Accounting: Tools For Business Decision Making, Weygandt, Kimmel and Kieso, Wiley, s.728, ISBN-10: 0471661783, (19) Referee report for journal:  Stock options under non-expected utility theory, for Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol., iss. , 2010, s., (20) Referee report for journal: Stakeholder Orientation and Financial Performance: Evidence from Indonesia, Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol., iss. , 2009, s., (21) Referee report for journal: The Role of Institutional Investors in the Inventory and Cash Management Practices of Firms in Asia, for Journal of Multinational Financial Management ISSN: 1042-444X (Elsevier). (22) Referee report for journal: Application of Benford’s Law in Payment Systems Auditing: Mario Žgela, Zdravko Krakar, Journal of Information and Organizational Sciences, ISSN: 1846-9418, vol. 33, no. 1 (2009) p. 39-51. (23) Referee report for journal:  The effectiveness of national R&D investment – an empirical investigation in China, autorstwa: Ping Shi, Jiaqin Yang, Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol. 6, iss. 4, 2008, s. 4-11. (24) Referee report for journal: From investment rules of thumb to routines: a real option approach, Thierry Burger-Helmchen, Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol. 6, iss. 1, 2008, s. 64-73, (25) Referee report for journal: Theory of Microcrediting in Transitional Economies, Nikola Kadoić, Matija Kopić, Journal of Information and Organizational Sciences, ISSN: 1846-9418, vol. 33, no. 1 (2009), p. 13-24; (26) Referee report for journal: Analysis of Top 500 Central and East European Companies Net Income Using Benford’s Law, for Journal of Information and Organizational Sciences, ISSN: 1846-9418 (2011)

Wrocław 2011-10-01

            Grzegorz Michalski


Grzegorz Michalski

ul. Komandorska 118/120, p.Z-2, KFPiZW, 53-345 Wrocław

tel.: 503452860; faks: 717183313

email: Grzegorz.Michalski@ue.wroc.pl

Obszar wiedzy: Nauki społeczne,

Dziedzina: nauki ekonomiczne,

Dyscyplina: finanse

Wykaz opublikowanych prac naukowych Grzegorza Michalskiego

Publikacje w czasopismach z bazy JCR:

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, Agricultural Economics – Zemedelska Ekonomika, 54/1: 12-19, 2008, cytowane wewnątrz JCR: 2 razy (IF = 0,716); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Value-based inventory management, Romanian Journal of Economic Forecasting, 9/1: 82-90, 2008, cytowane wewnątrz JCR: 1 raz, (IF = 0,62); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Planning optimal from the firm value creation perspective, levels of operating cash investments, Romanian Journal of Economic Forecasting, 13/1: 198-214, 2010 (IF = 0,62); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Monografie:

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Medium Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN:8301143460, pozycja cytowana ponad 35 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Leksykon zarządzania finansami (Lexicon of financial management in Polish), Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2004, ISBN:8373872760, pozycja cytowana ponad 10 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa (Fundamentals of Corporate Financial Management in Polish), Monografie WSZ Edukacja, Wrocław [Wydanie 1 w r. 2003; wydanie 2 w r. 2004] ISBN: 83-87708-6-6, pozycja cytowana ponad 5 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Valuation of the Firm based on Financial Statements in Polish), ODDK, Gdańsk 2008, ISBN:8374265096, pozycja cytowana ponad 2 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Finansowe strategie przedsiębiorstwa. Podstawy teorii i przykłady (Financial strategies of the firm. Theory fundamentals and cases in Polish), Monografie i Opracowania Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydawnictwo WSZiA, Opole 2004; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw (Introduction to entrepreneurial financial mnagement in Polish), CHBeck, Warszawa 2010, ISBN: 9788325515096, [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Strategie finansowe przedsiębiorstw (Entrepreneurial financial strategies in Polish),  ODDK, Gdańsk 2009, ISBN: 83-74265-67-6; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (Short term capital management in Polish), Pluta, Wiesław (20%) i Michalski, Grzegorz Marek (80%), Warszawa 2005, C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2, fragmenty autorstwa Grzegorza Michalskiego cytowane ponad 12 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 80% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 80% tej publikacji].

Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (Succesfull entrepreneurial financial management in microfirms in Polish), K. Prędkiewicz (50%), G. Michalski (50%), CHBeck, Warszawa, 2007 [książka nominowana do nagrody „Złote Skrzydła 2007” Gazety Prawnej, w zakresie „Zarządzania”], fragmenty autorstwa Grzegorza Michalskiego cytowane ponad 1 raz (za: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 50% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 50% tej publikacji].

Publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych i krajowych w publikacjach międzynarodowych i krajowych spoza bazy JCR:

Influence of the Post-Crisis Situation on Cost of Capital and Intrinsic Liquidity Value in Non-Profit Organizations, International Journal of Management and Social Sciences (IJMSS), ISSN 2249-0191, p. 67-78; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Intrinsic Liquidity Value for Non-Profit Organizations, Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy – Constanza, vol. 2, H.Ridley, M.Farber, S.Hull (eds.) , Contemporary Science Association, Addleton Academic Publishers, New York 2010, ISBN: 978-1-935494-18-8, s. 235-242; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Риски и капитальные затраты: влияние Джереми-фонда на создание капитала малых предприятий (in Russian), Регион: экономика и социология 2009; 292(1):238-250, (Risks and capital costs: how JEREMIE fund initiative helps to create SME capital, Journal Region: Economics and Sociology), ISSN: 0868-5169; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Factoring and the firm value, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Economics and Organization ISSN: 0354-4699, 2008; 5(1), s. 31-38; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Optimal Strategy of Liquidity Financing for Non-Profit Organizations, Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy – Constanza, vol. 2, H.Ridley, M.Farber, S.Hull (eds.) , Contemporary Science Association, Addleton Academic Publishers, New York 2010, ISBN: 978-1-935494-18-8, s. 225-234, [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Net Working Capital Management Strategies as a Factor of Shapping Small Firm Value (Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MŚP in Polish), Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 55, SGH, Warszawa 2005, ISSN: 1234-8872, s. 90-102., pozycja cytowana nie mniej niż 3 razy (za: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Definicja i znaczenie krótkoterminowej płynności finansowej, Zarządzanie finansami firm – Teoria i praktyka, Wiesław Pluta [red.], PN 1042, AE, Wrocław 2004, 2 tom, s. 65-72, (Definition and Meaning Short-Term Financial Liquidity in Polish), ISSN:0324-8445, pozycja cytowana nie mniej niż 1 raz (za: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Efektywność inwestycji w aktywa bieżące w instytucjach nie nastawionych na zysk, (Efficiency of investments in current assets in not-for-profit organizations in Polish), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocłwiu nr 172, s. 172-183; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Wpływ wyboru strategii inwestowania w aktywa bieżące na koszt kapitału i na wartość przedsiębiorstwa, [w:] J. Dziechciarz [red.], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wroclaw University of Economics) nr 163 (Ekonometria 30, J. Dziechciarz (red.)), Wrocław 2011, ISSN: 1899-3192, s. 130-142, [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Efektywność inwestycji w zapasy w opodatkowanych i nie opodatkowanych organizacjach, [w:] D. Zarzecki [red.], Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 639, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 37; Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 639. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 37; ISSN 1733-2842; Szczecin 2011, [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Decyzje w zakresie zarządzania i finansowania uruchamianego biznesu,  Jak wykorzystać potencjał uczelni i założyć firmę, W.Potwora, J.Żurawska [red.], ISBN: 978-83-88980-86-6, WSZiA Opole 2009, s. 82-101, [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi, Kreowanie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych, W.Potwora [red.], ISBN: 978-83-88980-74-95, WSZiA Opole 2009, s. 213-233, [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Wpływ długości cyklu operacyjnego na wzrost wartości przedsiębiorstwa, w: Finanse wobec sfery realnej gospodarki, K. Znaniecka, T. Zieliński (red.), Katowice 2008, ISBN: 978-83-7246-593-1, t.2, s. 89-95, [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

VBEOQ – optymalna z punktu widzenia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa wielkość zamówienia zapasów, [w:] E. Urbańczyk [red.], „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ISBN: 978-83-60585-04-7, s. 523-531; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Wpływ decyzji w zakresie strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na wartość przedsiębiorstwa, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski [red.], „Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego”, UMCS Lublin 2007, ISBN: 9788322727409, s. 564 – 570; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Wskaźniki poziomu płynności w małym przedsiębiorstwie, [w:] A. Bielawska [red.], „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne problemy usług nr 10, Szczecin 2007, ISSN: 1640-6818, s. 277-285; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Czynniki kształtujące koszt kapitału obcego w małym przedsiębiorstwie, [w:] „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, A. Bielawska [red.], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 427, „Ekonomiczne problemy usług”, Szczecin 2006, nr 2, ISBN: 978-83-7241-543-1, s. 465-471; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Optymalna ze względu na wartość przedsiębiorstwa  wielkość produkcji (VBPOQ), [w:] P. Karpuś, „Finanse przedsiębiorstwa”, UMCS Lublin 2006, ISBN: 83-227-2558-2, s. 245 – 250; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Wpływ czynników kształtujących poziom ostrożnościowych zasobów gotówki na wartość przedsiębiorstwa, [w:] „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka”, E. Urbańczyk [red.], ZN US nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, ISSN: 1640-6818, t.1, s. 453-458; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Zarządzanie finansami mikro- i małych przedsiębiorstw w warunkach ryzyka wynikającego z globalizacji,  [w:] „Dylematy teorii i praktyki zarządzania”, M. Duczmal, T. Pokusa (red.), „Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali”, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2006, ISBN: 83-88980-38-6, t.2, s. 46-64; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Krótkoterminowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw,  w: „Przekształcenia rynku finansowego w Polsce”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, ISBN: 83-227-2473-X, t. 2, s. 171-184; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Metody kontrolowania prawidłowości spływu należności, Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 3, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1062, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, s. 33-42; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Optymalny poziom płynności finansowej w MŚP,  w: „Rozprawy i studia”, pod red. A. Bielawska, US, Szczecin 2005, t. 571, ISSN: 0860-2751, s. 185-194; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie,  Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1059, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, s. 190-197; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Zarządzanie zapasami z uwzględnieniem ryzyka czasu dostaw i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa,  [w:] J. Dziechciarz [red.], „Zastosowania metod ilościowych”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, Ekonometria nr 15, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, s. 285 – 296; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Zastosowanie modeli zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie,  w: „Rynek Finansowy. Szanse i Zagrożenia Rozwoju”, T. 2: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. II, ISBN: 9788322723661, s. 39-53; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Metody pośrednio uwzględniające ryzyko operacyjne w zarządzaniu finansami małego przedsiębiorstwa,  Ekonometria nr 14, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1021, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, ISSN: 0324-8445, s. 335-350; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach z punktu widzenia wartości płynności finansowej, [w:] „Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”, E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczyk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, ISBN: 83-87256-56-0, s. 357-369; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Wrocław 2011-10-01

Grzegorz Michalski


(English version starts here)

Wrocław 2011-10-01

Grzegorz Michalski

ul. Komandorska 118/120, p.Z-2, KFPiZW, 53-345 Wrocław

ph.: 503452860; fax: 717183313

email: Grzegorz.Michalski@ue.wroc.pl

Area of knowledge: Social Sciences,

Subject matter: Economic Science,

Discipline: Finance

List of published works of Grzegorz Michalski

Original publications in JCR indexed Journals:

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, Agricultural Economics – Zemedelska Ekonomika, 54/1: 12-19, 2008, cited in JCR: 2 times (IF = 0,716); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Value-based inventory management, Romanian Journal of Economic Forecasting, 9/1: 82-90, 2008, 3 times cited (IF = 0,62); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Planning optimal from the firm value creation perspective, levels of operating cash investments, Romanian Journal of Economic Forecasting, 13/1: 198-214, 2010 (IF = 0,62); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Monographs:

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Medium Enterprises in Polish), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN:8301143460, 35 times cited (acc. to: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Leksykon zarządzania finansami (Lexicon of financial management in Polish), Publisher: C.H. BECK, Warszawa 2004, ISBN:8373872760, 10 times cited (acc. to: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa (Fundamentals of Corporate Financial Management in Polish), Monographs of WSZ Edukacja, Wrocław, ISBN: 83-87708-6-6, 5 times cited (see: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Valuation of the Firm based on Financial Statements in Polish), ODDK, Gdańsk 2008, ISBN:8374265096, 2 times cited (see: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Finansowe strategie przedsiębiorstwa. Podstawy teorii i przykłady (Financial strategies of the firm. Theory fundamentals and cases in Polish), Monographs & Developments of Academy of Management and Administration in Opole, Publishig House of WSZiA, Opole 2004; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw (Introduction to entrepreneurial financial mnagement in Polish), CHBeck, Warszawa 2010, ISBN: 9788325515096, [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Strategie finansowe przedsiębiorstw (Entrepreneurial financial strategies in Polish),  ODDK, Gdańsk 2009, ISBN: 83-74265-67-6; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (Short term capital management in Polish), Pluta, Wiesław (20%) i Michalski, Grzegorz Marek (80%), Warszawa 2005, C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2, 12 times cited (see: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 80% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 80% tej publikacji].

Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (Succesfull entrepreneurial financial management in microfirms in Polish), K. Prędkiewicz (50%), G. Michalski (50%), CHBeck, Warszawa, 2007 [book was nominated to „Złote Skrzydła 2007” Gazety Prawnej award, in area „Management”], 1 time cited (see: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 50% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 50% tej publikacji].

Research publications in international and national journals or in other international or national publications outside the JCR base:

Influence of the Post-Crisis Situation on Cost of Capital and Intrinsic Liquidity Value in Non-Profit Organizations, International Journal of Management and Social Sciences (IJMSS), ISSN 2249-0191, p. 67-78; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Intrinsic Liquidity Value for Non-Profit Organizations, Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy – Constanza, vol. 2, H.Ridley, M.Farber, S.Hull (eds.) , Contemporary Science Association, Addleton Academic Publishers, New York 2010, ISBN: 978-1-935494-18-8, p. 235-242; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Риски и капитальные затраты: влияние Джереми-фонда на создание капитала малых предприятий (in Russian), Регион: экономика и социология 2009; 292(1):238-250, (Risks and capital costs: how JEREMIE fund initiative helps to create SME capital, Journal Region: Economics and Sociology), ISSN: 0868-5169; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Factoring and the firm value, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Economics and Organization ISSN: 0354-4699, 2008; 5(1), p. 31-38; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Optimal Strategy of Liquidity Financing for Non-Profit Organizations, Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy – Constanza, vol. 2, H.Ridley, M.Farber, S.Hull (eds.) , Contemporary Science Association, Addleton Academic Publishers, New York 2010, ISBN: 978-1-935494-18-8, s. 225-234, [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Net Working Capital Management Strategies as a Factor of Shapping Small Firm Value (Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MŚP in Polish), Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 55, SGH, Warszawa 2005, ISSN: 1234-8872, p. 90-102., 3 times cited (see: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Definicja i znaczenie krótkoterminowej płynności finansowej, Zarządzanie finansami firm – Teoria i praktyka, Wiesław Pluta [red.], PN 1042, AE, Wrocław 2004, 2 tom, p. 65-72, (Definition and Meaning Short-Term Financial Liquidity in Polish), ISSN:0324-8445, 1 times cited (see: http://michalskig.com/indeksH.doc); [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Efektywność inwestycji w aktywa bieżące w instytucjach nie nastawionych na zysk, (Efficiency of investments in current assets in not-for-profit organizations in Polish), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocłwiu nr 172, p. 172-183. [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Wpływ wyboru strategii inwestowania w aktywa bieżące na koszt kapitału i na wartość przedsiębiorstwa (Influence of choice current assets investment strategy on cost of capital and firm value in Polish), [in:] J. Dziechciarz [ed.], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wroclaw University of Economics) nr 163 (Ekonometria 30, Wrocław 2011, ISSN: 1899-3192, ISSN: 1507-3866, s. 130-142, [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Efektywność inwestycji w zapasy w opodatkowanych i nie opodatkowanych organizacjach (Efficiency of investments in inventories in taxed and nontaxed organizations in Polish), [in:] D. Zarzecki [ed.], Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński nr 639. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 37; ISSN 1733-2842; Szczecin 2011, [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Decyzje w zakresie zarządzania i finansowania uruchamianego biznesu,  (Decisions in area of management and financing startup in Polish), [in:] Jak wykorzystać potencjał uczelni i założyć firmę (How to use university power and start the business in Polish), W.Potwora, J.Żurawska [ed.], ISBN: 978-83-88980-86-6, WSZiA Opole 2009, p. 82-101, [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi (Innovative approach to current assets management in Polish), [in:] Kreowanie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych, W.Potwora [ed.], ISBN: 978-83-88980-74-95, WSZiA Opole 2009, p. 213-233, [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Wpływ długości cyklu operacyjnego na wzrost wartości przedsiębiorstwa (Operating Cycle Length Influence on Value of the Firm Creation, in Polish), [in:] Finanse wobec sfery realnej gospodarki, K. Znaniecka, T. Zieliński (ed.), Katowice 2008, ISBN: 978-83-7246-593-1, t.2, p. 89-95, [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

VBEOQ – optymalna z punktu widzenia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa wielkość zamówienia zapasów (VBEOQ – optimal in view of maximization of firm value inventory quantity order, in Polish), [in:] E. Urbańczyk [red.], „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ISBN: 978-83-60585-04-7, p. 523-531; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Wpływ decyzji w zakresie strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na wartość przedsiębiorstwa (Net Working Capital Strategies Decisions Influence on Firm Value in Polish), [in:] P. Karpuś, J. Węcławski [ed.], „Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego”, UMCS Lublin 2007, ISBN: 9788322727409, p. 564 – 570; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Wskaźniki poziomu płynności w małym przedsiębiorstwie (Liquidity Level Indicatiors in Small Firm in Polish), [in:] A. Bielawska [ed.], „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne problemy usług nr 10, Szczecin 2007, ISSN: 1640-6818, p. 277-285; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Czynniki kształtujące koszt kapitału obcego w małym przedsiębiorstwie (Factors Influencing Cost of Debt Rate in Small Firm in Polish), [in:] „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, A. Bielawska [ed.], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 427, „Ekonomiczne problemy usług”, Szczecin 2006, nr 2, ISBN: 978-83-7241-543-1, p. 465-471; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Optymalna ze względu na wartość przedsiębiorstwa  wielkość produkcji (VBPOQ) (Optimal in Firm Value Perspective Production Order Quantity (VBPOQ) in Polish), [in:] P. Karpuś (ed.), „Finanse przedsiębiorstwa”, UMCS Lublin 2006, ISBN: 83-227-2558-2, s. 245 – 250; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Wpływ czynników kształtujących poziom ostrożnościowych zasobów gotówki na wartość przedsiębiorstwa (Influence of Factors Creating Precautionary Cash Levels on Firm Value in Polish), [in:] „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka”, E. Urbańczyk [ed.], ZN US nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, ISSN: 1640-6818, t.1, p. 453-458; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Zarządzanie finansami mikro- i małych przedsiębiorstw w warunkach ryzyka wynikającego z globalizacji (Financial Management of Micro- and Small Firms in Globalisation Risk Influence, in Polish),  [in:] „Dylematy teorii i praktyki zarządzania”, M. Duczmal, T. Pokusa (ed.), „Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali”, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2006, ISBN: 83-88980-38-6, t.2, p. 46-64; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Krótkoterminowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (Short-Run Sources of Financing Small and Middle Enterprises in Polish),  [in:] „Przekształcenia rynku finansowego w Polsce”, P. Karpuś, J. Węcławski (ed.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, ISBN: 83-227-2473-X, t. 2, p. 171-184; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Metody kontrolowania prawidłowości spływu należności (Accounts Receivables Inflow Controll Techniques, in Polish), Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 3, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1062, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, p. 33-42; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Optymalny poziom płynności finansowej w MŚP (Optimal Level of Financial Liquidity in SME, in Polish), [in:] „Rozprawy i studia”, A. Bielawska (ed.), US, Szczecin 2005, t. 571, ISSN: 0860-2751, p. 185-194; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie (Inventory Management in Small Firm, in Polish),  Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1059, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, p. 190-197; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Zarządzanie zapasami z uwzględnieniem ryzyka czasu dostaw i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa (Inventory Management with Risk of Delivery Delay and its Influence on Firm Value in Polish),  [in:] J. Dziechciarz [ed.], „Zastosowania metod ilościowych”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, Ekonometria nr 15, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, ISSN: 1507-3866, p. 285 – 296; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Zastosowanie modeli zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie (Cash Management Models Using in the Firm, in Polish), [in:] „Rynek Finansowy. Szanse i Zagrożenia Rozwoju”, T. 2: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. II, ISBN: 9788322723661, p. 39-53; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Metody pośrednio uwzględniające ryzyko operacyjne w zarządzaniu finansami małego przedsiębiorstwa (Methods Indirectly Taking Operating Risk in Financial Management of Small Firm, in Polish),  Ekonometria nr 14, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1021, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, ISSN: 0324-8445, p. 335-350; [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach z punktu widzenia wartości płynności finansowej (Accounts Receivable Management in Small and Medium Enterprises from Value of the Liquidity Perspective, in Polish), [in:] „Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”, E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczuk (ed.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, ISBN: 83-87256-56-0, p. 357-369 [Grzegorz Marek Michalski is the author of 100% of this publication / Grzegorz Marek Michalski jest autorem 100% tej publikacji].

Wrocław 2011-10-01

Grzegorz Michalski

Lista Publikacji Grzegorza Michalskiego (stan na 3 sierpnia 2011): |PDF| |DOC| |DOCX| |ODT| |CV||H|H|H|H|
-+-WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCHprzygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej***

[1] 2011 Wpływ wyboru strategii inwestowania w aktywa bieżące na koszt kapitału i na wartość przedsiębiorstwa [G. Michalski, autorstwo 100%], [w:] J. Dziechciarz [red.], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wroclaw University of Economics) nr 163 (Ekonometria 30, J. Dziechciarz (red.)), Wrocław 2011, ISSN: 1899-3192, ISSN: 1507-3866, s. 130-142.
[2] 2011 Efektywność inwestycji w zapasy w opodatkowanych i nie opodatkowanych organizacjach [G. Michalski, autorstwo 100%], [w:] D. Zarzecki [red.], Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 639, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 37; Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 639. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 37; ISSN 1733-2842; Szczecin 2011
[3] 2010 Wpływ ekspozycji na ryzyko wynikające z doboru strategii finansowania aktywów bieżących na stopę kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo (Influence of net workong capital strategy risk exposition on the cost of capital financing the firm – in Polish) [G. Michalski, autorstwo 100%], [w:] Przediębiorczość i zarządzanie, XI, (10)/2010, Wroclaw – Lodz, Efektywność, wymiary, uwarunkowania, wyzwania, T.Dudycz, G.Osbert-Pociecha (red.), Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, ISSN:1733-2486, p. 195-212.
[4] 2010 Intrinsic Liquidity Value for Non-Profit Organizations, [G. Michalski, autorstwo 100%], Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy – Constanza, vol. 2, H.Ridley, M.Farber, S.Hull (eds.) , Contemporary Science Association, Addleton Academic Publishers, New York 2010, ISBN: 978-1-935494-18-8, s. 235-242.
[5] 2010 Optimal Strategy of Liquidity Financing for Non-Profit Organizations, [G. Michalski, autorstwo 100%], Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy – Constanza, vol. 2, H.Ridley, M.Farber, S.Hull (eds.) , Contemporary Science Association, Addleton Academic Publishers, New York 2010, ISBN: 978-1-935494-18-8, s. 225-234.
[6] 2010 Operating Cash Balance and its Effectiveness, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 99, Wrocław 2010, ISSN: 1899-3192, s. 250-266.
[7] 2010 Planning Optimal from the Firm Value Creation Perspective. Levels of Operating Cash Investments, [G. Michalski, autorstwo 100%], Romanian Journal of Economic Forecasting , 13(1)/2010, ISSN: 1582-6163, Institute of Economic Forecasting, Bucharest 2010, s. 198-214.
[8] 2009 Risk-Cost of Capital Relation: How JEREMIE and similar funds decrease cost of capital rate for SME, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 65 (Ekonometria 25, J. Dziechciarz (red.)), Wrocław 2009, ISSN: 1899-3192, ISSN: 1507-3866, s. 187-198.
[9] 2009 Financial effectiveness of investments in operating cash, [G. Michalski, autorstwo 100%], Ekonometria, nr 23, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 37, Wrocław 2009, ISSN: 1899-3192, s. 120-137.
[10] 2009 Decyzje w zakresie zarządzania i finansowania uruchamianego biznesu, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Jak wykorzystać potencjał uczelni i założyć firmę, W.Potwora, J.Żurawska [red.], ISBN: 978-83-88980-86-6, WSZiA Opole 2009, s. 82-101.
[11] 2009 A Value-oriented Framework for Inventory Management, [G. Michalski, autorstwo 100%], SOUTH EAST EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS, vol. 4 / no. 2, Sarajevo, November 2009, ISSN: 1840-118X, s. 97-102.
[12] 2009 Inventory Management Optimization as Part of Operational Risk Management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Journal of Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research , ISSN: 0424-267X, vol 43 nr 4/2009, p. 213-223.
[13] 2009 Effectiveness of investments in operating Cash, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Journal of Corporate Treasury Management, ISSN: 1753-2574, vol. 3, iss. 1, December 2009, p. 43-54.
[14] 2009 Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Kreowanie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych, W.Potwora [red.], ISBN: 978-83-88980-74-95, WSZiA Opole 2009, s. 213-233.
[15] 2009 Value Based Management Approach in Inventory Management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], INTERNATIONAL PROBLEMS (“Medunarodni problemi”) vol. LXI, no. 1-2/2009, ISSN: 0025-8555, Institute of International Politics and Economics, Beograd, s. 36-47.
[16] 2009 Balances of Cash and the Firm Value, [G. Michalski, autorstwo = 100%], ECONOMIC REVIEW. QUARTERLY JOURNAL OF THE UNIVERSITY OF ECONOMICS BRATISLAVA, ISSN: 0323-262X, vol. XXXVIII, no. 1/2009, Bratislava 2009, s. 40-48.
[17] 2009 Target Liquid Balances and Value of the Firm, [G. Michalski, autorstwo 100%], Zagreb International Review of Economics & Business no. 1, vol. XII, May 2009, ISSN: 1331-5609, s. 1-18.
[18] 2009 Influence of the Accounts Receivable Factoring on the Firm Value, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48, (Zarządzanie Finansami Firm – Teoria i Praktyka, B. Bernaś (red.)), Wrocław 2009, ISBN: 978-83-7011-960-7, s. 566-574.
[19] 2009 Decreasing Negative Delivery Risk Influence on the Recipients’Firm Value: Porfolio Approach, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48, (Zarządzanie Finansami Firm – Teoria i Praktyka, B. Bernaś (red.)), Wrocław 2009, ISBN: 978-83-7011-960-7, s. 557-565.
[20] 2009 Риски и капитальные затраты: влияние Джереми-фонда на создание капитала малых предприятий, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Регион: экономика и социология 2009; 292(1):238-250, (Risks and capital costs: how JEREMIE fund initiative helps to create SME capital, Journal Region: Economics and Sociology), ISSN: 0868-5169.
[21] 2008 Value Based Inventory Management, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 27 (Ekonometria 22, J. Dziechciarz (red.)), Wrocław 2008, ISSN: 1899-3192, ISSN: 1507-3866, s. 86-94.
[22] 2008 Wpływ ryzyka dostawców na wartość przedsiębiorstwa odbiorcy. Propozycja zastosowania podstaw teorii portfela do doboru dostawców, [G. Michalski, autorstwo 100%], [w] ZARZĄDZANIE FINANSAMI, D.Zarzecki (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 520, seria: Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 14, ISSN: 1640-6818, 1733-2842, s. 365-374.
[23] 2008 A portfolio management approach in accounts receivable management, [G. Michalski, autorstwo 100%], SOUTH EAST EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS, vol. 3 / no. 2, Sarajevo November 2008, ISSN: 1840-118X, s. 89-95.
[24] 2008 Inventory and risk management: decreasing delivery risk of purchasers, [G. Michalski, autorstwo 100%], ROMANIAN JOURNAL OF ECONOMICS, ISSN: 1220-5567, 2008, vol. 27, no. 2(36), s. 95-103.
[25] 2008 Factoring and the firm value, [G. Michalski, autorstwo 100%], FACTA UNIVERSITATIS, Series: Economics and Organization ISSN: 0354-4699, 2008; 5(1), s. 31-38.
[26] 2008 Cash management models In firm with seasonal production, [G. Michalski, autorstwo 100%], PROCEEDINGS 12th International Scientific Conference, AIESA, Building of society based on knowledge, Bratislava 2008, ISBN: 978-80-8078-233-7.
[27] 2008 Value Based Working Capital Level, [G. Michalski, autorstwo = 100%], MANAGEMENT ISSN: 1820-0222, 2008; 13(49), s. 13-22.
[28] 2008 Managing risk: factoring influence on the enterprise value, [G. Michalski, autorstwo = 100%], MANAGEMENT ISSN: 1820-0222, 2008; 13(50), s. 93-100.
[29] 2008 Determinants of accounts receivable level, [G. Michalski, autorstwo = 100%], ACTA OECONOMICA PRAGENSIA, ISSN: 0572-3043, 2008; 16(5), s. 47-56.
[30] 2008 Corporate inventory management with value maximization in view. [G. Michalski, autorstwo = 100%], Agricultural Economics , 54/2008(5), ISSN: 0139-570X, 2008, s.187-192.
[31] 2008 Decreasing negative delivery risk influence on the recipents firm value: portfolio approach, [G. Michalski, autorstwo 100%], ICBE 2008, Management & Marketing, C. Chiru i inni (red.), Constanza 2008, ISBN: 978-973-692-233-6, s. 50-56.
[32] 2008 Decreasing operating risk in accounts receivable management: influence of the factoring on the firm value, [G. Michalski, autorstwo 100%], MANAGING AND MODELING OF FINANCIAL RISK, D. Dluhosova (red.), VSB – Technical University of Ostrava, Ostrava 2008, ISBN: 978-80-248-1846-7, s. 130-137.
[33] 2008 Faktoring i jego wpływ na wzrost wartości przedsiębiorstwa faktoranta, [G. Michalski, autorstwo 100%], RYNEK FINANSOWY. INSPIRACJE Z INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ., P.Karpuś, J.Węcławski (red.), UMCS Lublin 2008, ISBN: 978-83-227-2885-7, s. 611-616.
[34] 2008 Finansowa efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo 100%], WARTOŚĆ JAKO KRYTERIUM EFEKTYWNOŚCI, T. Dudycz (red.), Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008, ISBN: 978-83-926902-1-4, s. 97-100.
[35] 2008 Firm value and net current assets investments, [G. Michalski, autorstwo 100%], ICBE 2008, Management & Marketing, C. Chiru i inni (red.), Constanza 2008, ISBN: 978-973-692-233-6, s. 57-66.
[36] 2008 Liquidity or profitability: financial effectiveness of investments in working capital, [G. Michalski, autorstwo 100%], EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS, P. Cervinek (red.), Masarykova Univerzita, Brno 2008, ISBN: 978-80-210-4628-3, s. 129-138.
[37] 2008 Managing operational risk In the firm: portfolio approach In trade credit decissions, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 6 (1206) (Ekonometria 21, J. Dziechciarz (red.)), Wrocław 2008, ISSN: 1899-3192, ISSN: 1507-3866, s. 107-119.
[38] 2008 Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Agricultural Economics , 54/2008(1), ISSN: 0139-570X, 2008, s.12-19.
[39] 2008 Operational risk of purchasers. Portfolio management approach in accounts receivable management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], ECONOMIC REVIEW. QUARTERLY JOURNAL OF THE UNIVERSITY OF ECONOMICS BRATISLAVA, ISSN: 0323-262X, vol. XXXVII, no. 1/2008, Bratislava 2008, s. 22-34.
[40] 2008 Risk reduction in SME financing: JEREMIE fund influence on financial situation of small and middle enterprises, [G. Michalski, autorstwo 100%], MANAGING AND MODELING OF FINANCIAL RISK, D. Dluhosova (red.), VSB – Technical University of Ostrava, Ostrava 2008, ISBN: 978-80-248-1846-7, s. 138-147.
[41] 2008 The firm value creation role of risk based cash balances, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1195 (Ekonometria 20, J. Dziechciarz (red.)), Wrocław 2008, ISSN: 0324-8445, ISSN: 1507-3866, s. 175-184.
[42] 2008 Ukierunkowana na wzrost wartości przedsiębiorstwa efektywność inwestycji w operacyjne zasoby gotówki, [G. Michalski, autorstwo 100%], Ekonomia Menedżerska (Managerial Economics), 4/2008, ISSN: 1898-1143, s. 93-113.
[43] 2008 Value-Based Inventory Management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Romanian Journal of Economic Forecasting 9(1)/2008, ISSN: 1582-6163, Institute of Economic Forecasting, Bucharest 2008, s. 82-90.
[44] 2008 Wartość płynności przedsiębiorstwa – zarys zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] Problemy zarządzania we współczesnych organizacjach. Teoria i praktyka, W. Polak, T. Noch (red.), GWSA, Gdańsk 2008, ISBN 978-83-89762-14-6, s. 85-99.
[45] 2008 Wpływ długości cyklu operacyjnego na wzrost wartości przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo 100%], w: Finanse wobec sfery realnej gospodarki, K. Znaniecka, T. Zieliński (red.), Katowice 2008, ISBN: 978-83-7246-593-1, t.2, s. 89-95.
[46] 2008 Wpływ funduszu JEREMIE na finansową sytuację mikro i małych przedsiębiorstw, [G. Michalski, autorstwo 100%], INSTYTUCJONALNE I RYNKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE, E.Michalski, S.Piocha (red.), PTE Koszalin 2008, ISBN: 83-920684-3-2, s. 389-401.
[47] 2008 Wpływ ryzyka pogodowego na finansową efektywność przedsiębiorstwa, [J. Kupczyk = autorstwo 50%, G. Michalski = autorstwo 50%], WARTOŚĆ JAKO KRYTERIUM EFEKTYWNOŚCI, T. Dudycz (red.), Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008, ISBN: 978-83-926902-1-4, s. 101-110.
[48] 2007 Elementy teorii portfela w zarządzaniu należnościami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] B. Bernaś, W. Pluta [red.], „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1159, Wrocław 2007, ISSN: 0324-8445, s. 273-283.
[49] 2007 Portfolio management approach in trade credit decision making, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Romanian Journal of Economic Forecasting 3/2007, ISSN: 1582-6163, Institute of Economic Forecasting, Bucharest 2007, ss. 42-53.
(oraz: Portfolio management approach in trade credit decision making, INTERNATIONAL PROBLEMS (“Medunarodni problemi”), ISSN: 0025-8555, Institute of International Politics and Economics, Beograd 2007, s. 546-559;
oraz: Portfolio management approach in trade credit decision making, ACTA ACADEMICA KARVINIENSIA 2/2007, ISSN: 1212-415X, Slezska Univerzita v Opave, Karvina 2007, s. 77-87).
[50] 2007 Portfolio theory approach in the value based accounts receivable management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: J. Krajicek [red.], „European financial systems 2007”, Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of Finance, Brno 2007, ISBN: 978-80-210-4319-0, s. 255-263.
[51] 2007 Powody utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie i ich relacja do ryzyka, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: W. Pluta [red.], „Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw – Teoria i Praktyka”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1152, Wrocław 2007, ISSN: 0324-8445, s. 365-375.
[52] 2007 Trade credit decision making based on portfolio management approach, [G. Michalski, autorstwo = 100%], EKONOMIKA 2007/80, ISSN: 1392-1258, Vilnius University Publishing House 2007, s. 40-50.
[53] 2007 Value Based Trade Credit Decision Making, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] E. Urbańczyk [red.], “The problems of Company Value Management”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, ISBN: 9788360903384, s. 173-180.
[54] 2007 Value-based Inventory Management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] D. Dluhošová [red.], “Financial Management of Firms and Financial Institutions”, VSB, Ostrava 2007, ISBN: 9788024815510, s. 163-171.
[55] 2007 VBEOQ – optymalna z punktu widzenia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa wielkość zamówienia zapasów, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: E. Urbańczyk [red.], „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ISBN: 978-83-60585-04-7, s. 523-531.
[56] 2007 Wpływ decyzji w zakresie strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] P. Karpuś, J. Węcławski [red.], „Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego”, UMCS Lublin 2007, ISBN: 9788322727409, s. 564 – 570.
[57] 2007 Wskaźniki poziomu płynności w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] A. Bielawska [red.], „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne problemy usług nr 10, Szczecin 2007, ISSN: 1640-6818, s. 277-285.
[58] 2006 Czynniki kształtujące koszt kapitału obcego w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, A. Bielawska [red.], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 427, „Ekonomiczne problemy usług”, Szczecin 2006, nr 2, ISBN: 978-83-7241-543-1, s. 465-471.
[59] 2006 Optymalna ze względu na wartość przedsiębiorstwa wielkość produkcji (VBPOQ), [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] P. Karpuś, „Finanse przedsiębiorstwa”, UMCS Lublin 2006, ISBN: 83-227-2558-2, s. 245 – 250.
[60] 2006 Risk-Based Cash Demand in a Firm, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] D. Dluhošová [red.], “Managing and modeling of financial risk”, Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava, Ostrava 2006, ISBN: 80-248-1159-6, s. 179-185.
[61] 2006 Wpływ czynników kształtujących poziom ostrożnościowych zasobów gotówki na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka”, E. Urbańczyk [red.], ZN US nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, ISSN: 1640-6818, t.1, s. 453-458.
[62] 2006 Zarządzanie finansami mikro- i małych przedsiębiorstw w warunkach ryzyka wynikającego z globalizacji, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] „Dylematy teorii i praktyki zarządzania”, M. Duczmal, T. Pokusa (red.), „Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali”, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2006, ISBN: 83-88980-38-6, t.2, s. 46-64.
[63] 2005 Krótkoterminowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Przekształcenia rynku finansowego w Polsce”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, ISBN: 83-227-2473-X, t. 2, s. 171-184.
[64] 2005 Metody kontrolowania prawidłowości spływu należności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 3, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1062, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, s. 33-42.
[65] 2005 Optymalny poziom płynności finansowej w MŚP, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Rozprawy i studia”, pod red. A. Bielawska, US, Szczecin 2005, t. 571, ISSN: 0860-2751, s. 185-194.
[66] 2005 Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MŚP, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 55, SGH, Warszawa 2005, ISSN: 1234-8872, s. 90-102.
[67] 2005 Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1059, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, s. 190-197.
[68] 2005 Zarządzanie zapasami z uwzględnieniem ryzyka czasu dostaw i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] J. Dziechciarz [red.], „Zastosowania metod ilościowych”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, Ekonometria nr 15, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, ISSN: 0324-8445, ISSN: 1507-3866, s. 285 – 296.
[69] 2005 Zastosowanie modeli zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Rynek Finansowy. Szanse i Zagrożenia Rozwoju”, T. 2: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. II, ISBN: 9788322723661, s. 39-53.
[70] 2004 Czynniki obniżające wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1012, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, ISSN: 0324-8445, s. 80-88.
[71] 2004 Definicja i znaczenie krótkoterminowej płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie finansami firm – Teoria i praktyka, red. W. Pluta, PN 1042, AE, Wrocław 2004, 2 tom, ISSN: 0324-8445, s. 65-72.
[72] 2004 Metody pośrednio uwzględniające ryzyko operacyjne w zarządzaniu finansami małego przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 14, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1021, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, ISSN: 0324-8445, s. 335-350.
[73] 2004 Optymalna wielkość zamówienia zapasów a wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie Finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, red. D. Zarzecki, US WNEiZ, Szczecin 2004, ISBN: 83-89-142-25-2, s. 291-300.
[74] 2004 Relacja C/WK jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, ISBN: 83-227-2246-X, s. 409-419.
[75] 2003 Bieżące zarządzanie finansami oparte na informacji o wartości płynności i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie nr 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 998, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, ISSN: 0324-8445, s. 75-84.
[76] 2003 Dynamiczny pomiar płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 12, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1002, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, ISSN: 0324-8445, s. 185-199.
[77] 2003 Informacyjna przydatność statycznych miar poziomu płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 981, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, ISSN: 0324-8445, s. 214-226.
[78] 2003 Korzyści firmy z utrzymywania płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 972, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, ISSN: 0324-8445, s. 115-124.
[79] 2003 Optymalny poziom płynności finansowej – propozycja wyznaczania, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 970, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, ISSN: 0324-8445, s. 30-39.
[80] 2003 Powody utrzymywania płynności w przedsiębiorstwie produkcyjnym, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie Finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw”, D. Zarzecki (red.), Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2003, ISBN: 83-89142-11-2, t.II, s 91-99.
[81] 2003 Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach z punktu widzenia wartości płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”, E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczyk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, ISBN: 83-87256-56-0, s. 357-369.

Monografie:

[82] 2010 Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, [G. Michalski, autorstwo = 100%], CHBeck, Warszawa 2010, ISBN: 9788325515096.
[83] 2010 Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], CeDeWu, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-7556-167-8.
[84] 2009 Strategie finansowe przedsiębiorstw. Budżetowanie kapitałów i ocena finansowej opłacalności i ryzyka strategicznych decyzji przedsiębiorstw, [G. Michalski, autorstwo = 100%], ODDK, Gdańsk 2009, ISBN: 83-74265-67-6.
[85] 2008 Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, [G. Michalski, autorstwo = 100%], ODDK, Gdańsk 2008, ISBN: 83-74265-09-6.
[86] 2004 Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], CeDeWu, Warszawa 2004.
[87] 2004 Finansowe strategie przedsiębiorstwa. Podstawy teorii i przykłady, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Monografie i Opracowania Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydawnictwo WSZiA, Opole 2004.
[88] 2003 Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Monografie WSZ Edukacja, Wrocław [Wydanie 1 w r. 2003; wydanie 2 w r. 2004].

Podręczniki akademickie, poradniki i leksykony:

[89] 2007 Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu, K. Prędkiewicz, G. Michalski [G. Michalski, autorstwo = 50%], CHBeck, Warszawa, 2007 [książka nominowana do nagrody „Złote Skrzydła 2007” Gazety Prawnej, w zakresie „Zarządzania”].
[90] 2005 Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, [G. Michalski, autorstwo = 100%], WN PWN, Warszawa 2005.
[91] 2005 W. Pluta, G. Michalski, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak utrzymać płynność?, [G. Michalski, autorstwo = 80%, W. Pluta, autorstwo = 20%], CHBeck, Warszawa 2005.
[92] 2004 Analiza i ocena sytuacji finansowej MŚP, [G. Michalski, autorstwo rozdziału 3], w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE Warszawa 2004, s. 100-130; Załącznik 2, [G. Michalski, autorstwo załącznika 2], w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE Warszawa 2004, s. 347-356; Załącznik 3, [G. Michalski, autorstwo załącznika 3], w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE Warszawa 2004, s. 357-366.
[93] 2004 Leksykon zarządzania finansami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], CH Beck, Warszawa 2004.

Recenzje, raporty, skrypty i inne publikacje:

[94] 2011 Recenzja artykułu do czasopisma Australasian Accounting Business & Finance Journal (ISSN 1834-2000): The Impact of Market Maker Competition on Market Quality: Evidence from an Options Exchange,
[95] 2011 Recenzja publikacji dla czasopisma: Problems and Perspectives in Management, (ISSN 1727-7051): From traditional operational research to multiple criteria decision analysis: basic ideas on an evolving field.
[96] 2011 Recenzja dla Global Business & Economics Anthology (GBEA), 2011 by the Business & Economics Society International, ISSN: 1553-1392, artykułu: Analysing the Return Distributions of Australian Stocks: A two factor model and a Quantile Regression Approach (Allen, D. E., Gerrans, P., Singh, A. K., & Powell, R.)
[97] 2011 Recenzja dla czasopisma Journal of Corporate Treasury Management: Can the government de-leveraging deliver: Investigating for the presence of “non-Keynesian effects”, Abhishek Upadhyay, Kamalika Das, Upasna Bhardwaj
[98] 2011 Recenzja artykułu do czasopisma BEJ dla wydawnictwa AstonJournals: Financial literacy: the approach of banks in India; dr. Suresh Chandra Bihari, Business and Economics Journal, ISSN: 2151-6219.
[99] 2011 Recenja dla Journal of Accounting and Taxation (JAT), http://www.academicjournals.org/JAT, ISSN 2141–6656 ©Academic Journals, artykułu: JAT-11-006: The Factors influencing Credit Bank Risk: the case of Tunisia
[100] 2011 Recenzja artykułu do czasopisma Australasian Accounting Business & Finance Journal (ISSN 1834-2000): Pre Managed Earnings Benchmarks and Earnings Management of Australian Firms
[101] 2010 Recenzja artykułu do czasopisma Australasian Accounting Business & Finance Journal (ISSN 1834-2000): Ownership structure and earnings management: Evidence from Portugal
[102] 2010 Recenzja artykułu do czasopisma Australasian Accounting Business & Finance Journal (ISSN 1834-2000): Managerial ownership, capital structure and firm value: Evidence from China’s civilian-run firms, Wenjuan Ruan.
[103] 2010 Recenzja artykułu do czasopisma BEJ dla wydawnictwa AstonJournals: The Relationship between Working Capital Management and Profitability: Evidence from the United States; Amarjit Gill; Nahum Biger; Neil Mathur, Business and Economics Journal, ISSN: 2151-6219.
[104] 2010 Recenzja artykułu dla wydawnictwa Emerald: An Analysis of the Effects of the Severance Payment Reform on Credit to Italian SMEs, Journal of Financial Economic Policy ISSN 1757-6385.
[105] 2010 Recenzja artykułu dla S.E.I.F at Paris: Relevance or irrelevance of retention for dividend policy irrelevance, Carlo Alberto Magni, International Review of Applied Financial Issues and Economics, ISSN: 9210 – 1737.
[106] 2010 Recenzja artykułu do czasopisma BEJ dla wydawnictwa AstonJournals: Application of Economic Order Quantity (EOQ) Models for Inventories of Raw Materials at Urafiki Textile Mills Co Ltd in Dar es salaam – Tanzania, Business and Economics Journal, ISSN: 2151-6219.
[107] 2010 Recenzja dla czasopisma Journal of Corporate Treasury Management: OPTIMISING CASH AND EFFECTIVE LIQUIDITY, Leslie Regino.
[108] 2010 Recenzja dla czasopisma Ekonomika: GROWTH AND OPENNESS RELATIONSHIP IN THE EU15: PANEL DATA APPROACH, Academic Journal “Ekonomika”,
[109] 2010 Recenzja książki dla Wydawnictwa Wiley: MANAGERIAL ACCOUNTING, BALAKRISHNAN, SIVARAMAKRISHNAN AND SPRINKLE, Wiley, s.704, ISBN-10: 0471467855, ISBN-13: 978-0471467854.
[110] 2010 Recenzja książki dla Wydawnictwa Wiley: THE ANALYSIS AND USE OF FINANCIAL STATEMENTS, 3RD EDITION, Gerald I. White, Ashwinpaul C. Sondhi, Dov Fried, s. 912, Wiley, ISBN-10: 0471375942, ISBN-13: 978-0471375944.
[111] 2010 Recenzja książki dla Wydawnictwa Wiley: MANAGERIAL ACCOUNTING: TOOLS FOR BUSINESS DECISION MAKING, WEYGANDT, KIMMEL AND KIESO, Wiley, s.728, ISBN-10: 0471661783, ISBN-13: 978-0471661788.
[112] 2010 Recenzja artykułu: STOCK OPTIONS UNDER NON-EXPECTED UTILITY THEORY, autorstwa: b.n., Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol., iss. , 2010, s., (Recenzja publikacji dla czasopisma: Problems and Perspectives in Management, w ramach zadań powierzonych mi jako członkowi komitetu redakcyjnego tego czasopisma).
[113] 2010 Błąd przeinwestowania – jak wykorzystywać wiedzę o optymalnym budżecie inwestycyjnym, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Controlling 1/2009, Listopad 2009, ISSN: 2080-962X
Jak mierzyć płynność finansową? Statyczne i dynamiczne miary płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Controlling 3/2010, Luty 2010, ISSN: 2080-962X
Strategie finansowania płynności a koszt kapitału, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Controlling 3/2010, Luty 2010, ISSN: 2080-962X
Wpływ relacji źródeł finansowania przedsiębiorstwa na wartość projektów inwestycyjnych, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Controlling 7/2010, Czerwiec 2010, ISSN: 2080-962X
[114] 2009 Błąd przeinwestowania, [G. Michalski, autorstwo = 100%], CONTROLLING Grudzień 2009, ISSN: 2080-962X, s. 41-44.
[115] 2009 Jak zmniejszyć ryzyko braku płynności? [G. Michalski, autorstwo = 100%], CONTROLLING Grudzień 2009, ISSN: 2080-962X, s. 38-40.
[116] 2009 Recenzja artykułu: Stakeholder Orientation and Financial Performance: Evidence from Indonesia, autorstwa: b.n., Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol., iss. , 2009, s., (Recenzja publikacji dla czasopisma: Problems and Perspectives in Management, w ramach zadań powierzonych mi jako członkowi komitetu redakcyjnego tego czasopisma).
[117] 2009 Recenzja artykułu: The Role of Institutional Investors in the Inventory and Cash Management Practices of Firms in Asia, dla Journal of Multinational Financial Management ISSN: 1042-444X (Elsevier).
[118] 2009 Recenzja artykułu: Application of Benford’s Law in Payment Systems Auditing: Mario Žgela, Zdravko Krakar, Journal of Information and Organizational Sciences, ISSN: 1846-9418, vol. 33, no. 1 (2009) p. 39-51.
[119] 2008 Kapitał intelektualny a efektywność małej i średniej przedsiębiorczości [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Kompleksowe badanie zapotrzebowania rynku pracy kadr kwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb (raport końcowy), M. Duczmal, D. Potwora, W. Potwora (red.), WSZiA w Opolu, Opole 2008, ISBN: 978-83-88980-65-7, s. 98-107.
[120] 2008 Raport na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: Opinia na temat wpływu inicjatywy JEREMIE na finansową sytuację MŚP w regionie Dolnośląskim, wynikającego z raportu JEREMIE nt.: dostępu do finansowania MŚP w regionie Dolnośląskim, wraz z rekomendacjami dotyczącymi udziału w inicjatywie JEREMIE, Wrocław 2008 (materiał niepublikowany).
[121] 2008 Recenzja artykułu: The effectiveness of national R&D investment – an empirical investigation in China, autorstwa: Ping Shi, Jiaqin Yang, Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol. 6, iss. 4, 2008, s. 4-11, (Recenzja publikacji dla czasopisma: Problems and Perspectives in Management, w ramach zadań powierzonych mi jako członkowi komitetu redakcyjnego tego czasopisma).
[122] 2008 Recenzja artykułu: From investment rules of thumb to routines: a real option approach, Thierry Burger-Helmchen, Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol. 6, iss. 1, 2008, s. 64-73, (Recenzja publikacji dla czasopisma: Problems and Perspectives in Management, w ramach zadań powierzonych mi jako członkowi komitetu redakcyjnego tego czasopisma).
[123] 2007 Kiedy wejście na giełdę ma sens? [G. Michalski, autorstwo = 100%], Gazeta Finansowa, Styczeń 2007.
[124] 2005 Polityka kredytu kupieckiego, [W. Pluta autorstwo = 80%, G. Michalski, autorstwo = 20%], Monitor Rachunkowości i Finansów, nr 6/2005, ISSN: 1506-932X, s. 49-54.
[125] 2005 – 09 Kilkadziesiąt skryptów szkoleniowych z zakresu zarządzania finansami, oceny kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, oceny efektywności projektów inwestycyjnych, zarządzania płynnością itp.
[126] 2008 Recenzja artykułu: Theory of Microcrediting in Transitional Economies, Nikola Kadoić, Matija Kopić, Journal of Information and Organizational Sciences, ISSN: 1846-9418, vol. 33, no. 1 (2009), p. 13-24.

* * *
Członkostwo w radach naukowych międzynarodowych czasopism

[127] 2010 Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ) ISSN: 1834-2000
[128] 2010 International Journal of Economics and Business Research (IJEBR) ISSN (Print): 1756-9850, ISSN (Online): 1756-9869,
[129] 2009 Journal of Corporate Treasury Management (JCTM) ISSN 1753-2574,
[130] 2007 Journal of Problems and Perspectives in Management (PPM) ISSN 1727-7051 (print), ISSN 1810-5467 (online),
[131] 2009 Business and Economics Journal (BEJ) ISSN 2151-6219,
[132] 2010 International Journal of Information Processing and Management (IJIPM), ISSN: 2093-4009
[133] 2009 International Review of Applied Financial Issues and Economics (IRAFIE) ISSN: 9210 – 1737

* * *
Publikacje wydane i przygotowane przed obroną pracy doktorskiej:
[134] Możliwości wpływania samorządu lokalnego na rozwój gospodarczy regionu, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstw”, red. T. Jajuga, T. Słoński, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 837, Wydawnictwo AE Wrocław 1999, s. 248-253.
[135] Budżetowanie kapitałów, praca zbiorowa pod red. Wiesława Pluty, PWE Warszawa 2000, współautor [podrozdziały: 1.3, 1.5, 1.6;] s. 25-45, 59-86.
[136] Wybrane zagadnienia zarządzania kapitałem obrotowym w gminie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami, współczesne tendencje w teorii i praktyce”, WN US, Szczecin 2000, t. 1, s. 419-430.
[137] Finansowanie zewnętrzne a wartość płynności – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Finansowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw”, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 315-326.
[138] W poszukiwaniu wartości płynności przedsiębiorstwa – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 904, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 106-118.
[139] Model opcyjnej wartości płynności – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 915, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 197-213.
[140] Pomiar poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 894, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, 119-134.
[141] Opcyjna wartość płynności finansowej przedsiębiorstwa – zarys problemu, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka – Chmielowiec, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 890, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, t. 2, s. 239-250.
[142] Czynniki determinujące wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Rozwój rynku finansowego w Polsce, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 307-314.
[143] Kapitał obrotowy netto jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 906, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 67-84.
[144] Wpływ opóźnień w spłacie należności na budowę modelu wewnętrznej wartości płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 935, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 164-174.
[145] Wartość płynności w zarządzaniu należnościami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie i Marketing nr 22, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 957, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 144-159.
[146] Zarządzanie środkami pieniężnymi w oparciu o informację o wartości płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami, klasyczne zasady – nowoczesne narzędzia”, red. D. Zarzecki, US, WNEiZ, Szczecin 2002, t. 1, ss. 387-398.
[147] Możliwości finansowe i inwestycyjne związane z istnieniem rynku pieniężnego, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 965, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 136-151.
[148] Zastosowanie teorii użyteczności do wyznaczania optymalnego poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 950, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 182-196.

Grzegorz Michalski

Autoreferat: przebieg pracy naukowej i zawodowej

1. Wykształcenie:

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, studia magisterskie 1993-1998, mgr, 1998

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, studia doktoranckie 1998-2002.

2. Stopnie i tytuły naukowe:

• Doktor nauk ekonomicznych, w zakresie ekonomii, specjalność: finanse

3. Dorobek pracy badawczej:

Autorstwo 6 artykułów opublikowanych w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej (JCR – Journal Citation Report) . Pozostały dorobek (pełne, jednoosobowe autorstwo) zawarty jest w ponad 75 (90)  pracach opublikowanych w czasopismach lub rozdziałach monografii krajowych i zagranicznych, 5 monografiach, 3 podręcznikach oraz (współautorstwo) 3 (4) podręczników.

• Pracę badawczą rozpocząłem pod opieką i kierunkiem profesora W. Pluty. Tematem był problem wartości płynności finansowej podmiotu (ocenianej z punktu widzenia przedsiębiorstwa).  Praca była wspierana grantem KBN: 5 H02D 046 21. Wyniki zostały zebrane w pracy doktorskiej pt. Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, obronionej w 2002r., na podstawie której przygotowano monografię opublikowaną w 2004 r. przez wydawnictwo CeDeWu w Warszawie.

• Po obronie pracy doktorskiej zainteresował mnie problem istnienia i istotności wpływu decyzji i działań przedsiębiorstw w zakresie zarządzania składnikami aktywów bieżących (należności, zapasy, środki pieniężne) na wartość przedsiębiorstwa.

o Pierwszym krokiem do zrozumienia finansowych relacji zachodzących w przedsiębiorstwie, było dla mnie studium na temat strategii finansowych przedsiębiorstwa i procesów związanych z zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwie. Efektem tych prac było przygotowanie i wydanie trzech monografii:  Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa, (WSZ Edukacja, Wrocław 2003), Finansowe strategie przedsiębiorstwa, (WSZiA Opole 2004), Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, (C.H. Beck, Warszawa 2005, współautor 20%: W. Pluta, G. Michalski: 80%)  oraz wydania Leksykonu zarządzania finansami, (C.H. Beck, Warszawa 2004).

o Następnie zainteresowałem się zagadnieniem związanym z analogicznymi relacjami zachodzącymi w przedsiębiorstwach w zależności od ich wielkości. Efektem tego były prace związane z analizą finansowych procesów decyzyjnych zachodzących w małych i średnich przedsiębiorstwach. Po pewnym czasie stałem się zwolennikiem poglądu, że bardziej odpowiedni w warunkach polskich może być podział wyodrębniający mikro i małe przedsiębiorstwa (MiMP) od średnich i dużych. W wyniku tych dociekań powstały dwie monografie: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, (WN PWN, Warszawa 2005) oraz Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofilm, (C. H. Beck, Warszawa 2007, współautor 50%: K. Prędkiewicz, G. Michalski: 50%) .

o Podsumowaniem badań w zakresie wpływu decyzji kształtujących poziom aktywów jest praca habilitacyjna.

4. Działalność dydaktyczna:

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu):

o Doktorant 1998 – 2002

o Asystent 2002 – 2003

o Adiunkt od 2003

• Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu:

o Adiunkt od 2005

• Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw:

o Trener / Doradca od 2005

5. Działalność w czasopismach naukowych:

• Journal of Corporate Treasury Management (JCTM) ISSN 1753-2574,

o Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2009, http://www.henrystewart.com/jctm/editors.aspx

• Journal of Problems and Perspectives in Management (PPM) ISSN 1727-7051 (print), ISSN 1810-5467 (online),

o Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2007, http://www.businessperspectives.org/content/view/30

• Business and Economics Journal (BEJ) ISSN 2151-6219,

o Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2009, http://astonjournals.com/bejpeople.html

• International Journal of Information Processing and Management (IJIPM), ISSN: 2093-4009

o Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2010, http://www.humanpub.org/ijipm/edit_board.html

• International Review of Applied Financial Issues and Economics (IRAFIE) ISSN: 9210 – 1737

o Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2010, http://www.irafie.com/editorial.php

• Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ) ISSN 1834-2000

o Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2010, http://ro.uow.edu.au/aabfj/editorialboard.html

• International Journal of Economics and Business Research (IJEBR) ISSN (Print): 1756-9850, ISSN (Online): 1756-9869,

o Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2010, http://www.inderscience.com/ijebr#board

6. Członkostwo w organizacjach naukowych:

• American Finance Association (AFA),

• European Finance Association (EFA),

• Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości (PSFiB).

7. Nagrody i wyróżnienia:

• Indywidualna nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej:

o Stopnia drugiego, czterokrotnie (za 2003, 2004, 2005 i 2006 r.)

o Stopnia pierwszego, dwukrotnie (za 2007, 2008)

• Nominacja do nagrody „Złote Skrzydła”:

o Za monografie: Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm, w roku 2008.

Streszczenie autoreferatu

Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstwa. Doktor nauk ekonomicznych  (2002). Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz w Zakładzie Finansów i Rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Trener i konsultant współpracujący z najlepszymi firmami doradczo – szkoleniowymi. Autor i współautor licznych publikacji (min: Leksykon zarządzania finansami, Warszawa 2004; Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, Warszawa 2004; Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa 2005; Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, Warszawa 2005; Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm, Warszawa 2007 itp.). Członek rady naukowej międzynarodowego czasopisma z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: Problems and Perspectives in Management (PPM). Członek branżowych stowarzyszeń, takich jak: European Finance Association (EFA), American Finance Association (AFA), Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (PSFiB).

Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics

Mój indeks H = 4.

Stan na 29 maja 2011

(indeks H jest zaniżony, ponieważ nie znalazłem wszystkich cytowań, jeśli znalazłbyś jakieś moje cytowania, proszę o kontakt: tel. +48503452860, email: Grzegorz.Michalski@ue.wroc.pl )

L.p. (80) Rok wydania / cytatu Symbol pozycji Opis cytowania

1) 2008 / 2008 AGRI54-1 Michalski G. (2008): Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable. Agricultural Economics – czech, 54 (1): 12–19, cited by: Evaluating the knowledge, relevance and experience of expert decision makers utilizing the Fuzzy-AHP, Aly S, Vrana I, Source: AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMEDELSKA EKONOMIKA   Volume: 54   Issue: 11   Pages: 529-535   Published: 2008 (impactovany a indexovaný v Thomson Scientific Master Journal List), p. 529, 535.

2) 2008 / 2009 AGRI54-2 Michalski G. (2008): Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable. Agricultural Economics – czech, 54 (1): 12–19, cited by: The role of subsidies in managing the operating risk of agricultural enterprises: Spicka J, Boudny J, Janotova B, AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMEDELSKA EKONOMIKA   Volume: 55   Issue: 4   Pages: 169-179   Published: 2009 (impactovany a indexovaný v Thomson Scientific Master Journal List), p. 170, 179.

3) 2003 / 2008 BIAL3-1 Michalski G., Small and Medium Enterprises Accounts Receivable Management with Value of Liquidity in View,Working Paper,2003, Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach z punktu widzenia wartości płynności finansowej, w: „Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”, E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczyk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, ISBN: 83-87256-56-0, s. 357-369. cited by: Hodnotení celkovej kvality obežných aktív (in Chinese), Zhang Xinmin, University of International Business and Economics International Business School, Pekin 2008

4) 2003 /  BIAL3-2 Michalski G., Small and Medium Enterprises Accounts Receivable Management with Value of Liquidity in View,Working Paper,2003, Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach z punktu widzenia wartości płynności finansowej, w: „Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”, E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczyk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, ISBN: 83-87256-56-0, s. 357-369. cited by: (www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/32613881407.pdf) artykuł naukowy w języku perskim.

5) 2008 / 2010 BRNO8-1 Michalski. G. Liquidity or profitability: financial effectiveness of investments in working capital, Conference European Financial Systems, (Brno, Czech Republic, 2008, June), cited by: С.С. Смирнов, А.Ф. Тихомиров, УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОМПАНИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, (Riadenie likvidity spoločnosti, pokiaľ ide o hodnotu-orientované riadenie, in Russian), Экономика и менеджмент предприятия, Научно-технические ведомости СПбГПУ 3(99)/2010. Экономические науки, УДК 335.64, p. 101, 104 .

6) 2007 / 2008 BRNO7-1 Michalski G., Operational Risk of the Purchasers – Portfolio Management Approach in Accounts Receivable Management, European Financial Systems, 2007, cited by: Hodnotení celkovej kvality obežných aktív (in Chinese), Zhang Xinmin, University of International Business and Economics International Business School, Pekin 2008.

7) 2004 / 2005 CDW1-01 Michalski, G. 2004. Wartosc plynnosci w biezacym zarzadzaniu finansami, Warszawa: CeDeWu, 2004, ISBN 8387885533, cited by: Aleksander Kusak in: Weryfikacja wskazników plynnosci, Studia i Materiały – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, (2)/2005, p. 76-81, ISSN 1733-9758.

8) 2004 / 2007 CDW1-02 Michalski G., Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami (Liquidity Value in Current Financial Management in Polish), CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN: 9788387885533, Cited by: Prace Naukowe Instytutu Organizacji I Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, nr 83, (25)/2007, Zastosowanie technik drążenia danych do prognozowania wpływu należności, Marcin Relich, p. 86, p. 89, ISSN: 0324-9468.

9) 2004 / 2006 CDW1-03 Michalski G., Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami (Liquidity Value in Current Financial Management in Polish), CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN: 9788387885533, Cited by: Czyżkowska Magdalena, Cash pooling jako zaawansowana metoda zarządzania zasobami finansowymi,  „Studenckie Prace Prawnicze Administratywistyczne i Ekonomiczne, pod red. M. Winiarskiego (ISSN 1733-5779), T. 4, 2006, s. 9- 20, Magdalena Czyzkowska, w: Cash Polling jako zaawansowana metoda zarządzania zasobami finansowymi, p. 9, 12, 20.

10) 2004 / 2009 CDW1-04 Michalski G., Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami (Liquidity Value in Current Financial Management in Polish), CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN: 9788387885533, cited by: Marcin Musiałek, Długość cyklu obrotowego i finansowego a efektywność funkcjonowania firmy na przykładzie branży motoryzacyjnej, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Finansów, Gdańsk 2009, p. 60,61,203 .

11) 2004 / 2008 CDW1-05 Michalski G., Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami (Liquidity Value in Current Financial Management in Polish), CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN: 9788387885533, Cited by: Mirosław Wasilewski, Agnieszka Gałecka, Płynność finansowa gospodarstw rolniczych położonych w województwie lubelskim, Zeszyty naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej nr 68 (2008), ISSN: 2081-6979, p. 268, 278.

12) 2004 / 2010 CDW1-06 Michalski G., Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami (Liquidity Value in Current Financial Management in Polish), CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN: 9788387885533, Cited by: Jacek Jaworski, Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2010, ISBN:9788375562262, p. 362, 364, 366, 367, 369, 371, 372, 385, 496.

13) 2004 / 2007 CDW1-07 Michalski G., Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami (Liquidity Value in Current Financial Management in Polish), CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN: 9788387885533, cited by: Anna Wawryszuk-Misztal, Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo UMCS Lublin, 2007, ISBN:978-83-227-2742-3, p. 70, 73, 74.

14) 2004 / 2009 CDW1-08 Michalski G., Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami (Liquidity Value in Current Financial Management in Polish), CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN: 9788387885533, cited by: Zbigniew Gołaś, Anna Witczyk, ANALYSIS OF ENTERPRISE FINANCIAL LIQUIDITY ON THE EXAMPLE OF THE CONFECTIONER’S TRADE (in Polish) ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE BRANŻY CUKIERNICZEJ, Journal of Agribusiness and Rural Development, http://www.jard.edu.pl,  4(14) 2009, 49-57, ISSN 1899-5772, p. 50, 51, 57 .

15) 2004 / 2006 CDW1-09 Michalski G., Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami (Liquidity Value in Current Financial Management in Polish), CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN: 9788387885533, Cited by: Anna Rzeczycka, Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie (in): Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa, G. Golawska-Witkowska, A.Rzeczycka, H.Zalewski, OW Branta, Bydgoszcz 2006, ISBN:9788360186428, p. 144,340.

16) 2004 / 2006 CDW1-10 Michalski G., The Value of liquidity in current financial management (Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami), Warszawa: CeDeWu, 2004 (in Polish), cited by: Wieslaw Meszek, Marcin Poleski, in: Certain Aspects of Working Capital in a Construction Company, ISSN 1392-8619 indexovaný v SCOPUS: Technological and Economic Development of Economy, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, 2006, vol. XII, No3, p. 223, 224, 226.

17) 2004 / 2009 CDW1-11 Michalski G., The Value of liquidity in current financial management (Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami), Warszawa: CeDeWu, 2004 (in Polish), cited by: Dariusz Fuksa, Zarządzanie środkami pieniężnymi na przykładzie przedsiębiorstwa górniczego, GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI-MINERAL RESOURCES MANAGEMENT, 2009, t. 25, Z. 1, covered by: Science Citation Index Expanded, ISSN 0860-0953, s. 123, 125, 134.

18) 2004  / 2008 CDW1-12 Michalski G., The Value of liquidity in current financial management (Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami), Warszawa: CeDeWu, 2004 (in Polish), cited by: Dariusz Fuksa, Optymalizacja poziomu gotówki w przedsiębiorstwie wydobywczym z wykorzystaniem modelu Millera-Orra, GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI-MINERAL RESOURCES MANAGEMENT, 2008, t. 24, Z. 3, covered by: Science Citation Index Expanded, ISSN 0860-0953, s. 106,111.

19) 2004 / 2010 CDW1-13 Michalski G., Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami (Liquidity Value in Current Financial Management in Polish), CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN: 9788387885533, cited by: Barbara Woźniak-Sobczak, Instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem przez finanse, ISBN9788372465436, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2010, s. 346.

20) 2003 / 2010 EDUK-1 Michalski G., Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa (Fundamentals of Corporate Financial Management in Polish), Monografie WSZ Edukacja, Wrocław [Wydanie 1 w r. 2003; wydanie 2 w r. 2004] ISBN: 83-87708-6-6 cited by: Jacek Folga, Kredyt kupiecki, in: Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, K.Kreczmańska-Gigol (red.), Difin, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-7641-271-9, p. 97-98, 388.

21) 2003 / 2010 EDUK-2 Michalski G., Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa (Fundamentals of Corporate Financial Management in Polish), Monografie WSZ Edukacja, Wrocław [Wydanie 1 w r. 2003; wydanie 2 w r. 2004] ISBN: 83-87708-6-6, cited by: Kiwała Anna, Komputerowo wspomagane zarządzanie gotówką

w małym przedsiębiorstwie, p. 509-522, Komputerowo zintegrowane zarządzanie, tom i, Ryszard Knosala (red.), Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010, ISBN 978-83-930399-0-6, p. 512,522 .

22) 2001 / 2008 FiB8-1 Michalski G., W poszukiwaniu wartości płynności przedsiębiorstwa, Finanse i Bankowość nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 904, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, cited by: Tomasz Maślanka, Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, CHBeck, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-255-0239-3, p. 296.

23) 2004 / 2005 CHB1-01 Michalski G., Leksykon zarządzania finansami, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2004 s. 92, ISBN: 83-7387-276-0  cited by: Maria Kosek–Wojnar, Jerzy Wojnar, Ryzyko utraty płynności jednostek samorządu terytorialnego – próba kwantyfikacji, Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni (3)/2005, (Folia Oeconomica Bochniensia) ISSN:1731-2310, p. 38, 52.

24) 2004 / 2004 CHB1-02 Michalski G.: Leksykon zarzadzania finansami, Warszawa 2004, Wydawnictwo C.H. Beck, p. 10, ISBN: 83-7387-276-0  cited by: Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003, NBP Narodowy Bank Polski, Warszawa, Grudzień 2004, J. Osiński, P.Wyczanski, D.Tymoczko, A.Grat (red), p. 144.

25) 2004 / 2004 CHB1-03 Michalski G.: Leksykon zarzadzania finansami, Warszawa 2004, Wydawnictwo C.H. Beck, p. 10, ISBN: 83-7387-276-0  cited by: Financial System Development in Poland 2002-2003, NBP National Bank of Poland, Warsaw, December 2004, J. Osiński, P.Wyczanski, D.Tymoczko, A.Grat (red), p. 141.

26) 2004 / 2006 CHB1-04 Michalski G.: Leksykon zarzadzania finansami, Warszawa 2004, Wydawnictwo C.H. Beck, p. 96, ISBN: 83-7387-276-0  cited by: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005, NBP Narodowy Bank Polski, Warszawa, listopad 2006, J. Osiński, D.Tymoczko, (red), p. 135.

27) 2004 / 2006 CHB1-05 Michalski G.: Leksykon zarzadzania finansami, Warszawa 2004, Wydawnictwo C.H. Beck, p. 96, ISBN: 83-7387-276-0  cited by: Financial System Development in Poland 2005, NBP National Bank of Poland, Warsaw, November 2006, J. Osiński, D.Tymoczko, (red), p. 96.

28) 2004 / 2008 CHB1-06 Michalski G.: Leksykon zarzadzania finansami, Warszawa 2004, Wydawnictwo C.H. Beck, p. 96, ISBN: 83-7387-276-0  cited by: Emilia Grzegorzewska, Zjawisko upadłości przedsiębiorstw w Polsce na tle innych krajów europejskich, Zeszyty naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej nr 68 (2008), ISBN: 978-83-7244-968-9, p. 53, 63.

29) 2004 / 2008 CHB1-07 Michalski G.: Leksykon zarzadzania finansami, Warszawa 2004, Wydawnictwo C.H. Beck, p. 96, ISBN: 83-7387-276-0 cited by: Tomasz Maślanka, Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, CHBeck, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-255-0239-3, p. 296.

30) 2004 / 2010 CHB1-08 Michalski G.: Leksykon zarzadzania finansami, Warszawa 2004, Wydawnictwo C.H. Beck, p. 96, ISBN: 83-7387-276-0 cited by: Sylwia Hucik-Gaicka, Analiza porównawcza narzędzi wspomagających sporządzanie analiz finansowych podmiotów gospodarczych (Comparative analysis of tools supporting elaboration of financial reports, in Polish), in: Przediębiorczość i zarządzanie, XI, (10)/2010, Wroclaw – Lodz, Efektywność, wymiary, uwarunkowania, wyzwania, T.Dudycz, G.Osbert-Pociecha (red.), Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, ISSN:1733-2486, p. 61.

31) 2004 / 2010 CHB1-09 Michalski G., Leksykon zarządzania finansami, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2004 s. 92, ISBN: 83-7387-276-0  cited by: Barbara Woźniak-Sobczak, Instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem przez finanse, ISBN9788372465436, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2010, s. 346.

32) 2005 / 2005 CHB2-01 Pluta, W. i G. Michalski. 2005. Krótkoterminowe zarzadzanie kapitalem. Jak zachowac plynnosc finansowa, Warszawa: C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2 cited by: Aleksander Kusak in: Weryfikacja wskazników plynnosci, Studia i Materiały – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, (2)/2005, p. 76-81, ISSN 1733-9758.

33) 2004 / 2007 CHB2-02 Pluta, W. i G. Michalski. 2005. Krótkoterminowe zarzadzanie kapitalem. Jak zachowac plynnosc finansowa, Warszawa: C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2 cited by: Prace Naukowe Instytutu Organizacji I Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, nr 83, (25)/2007, Zastosowanie technik drążenia danych do prognozowania wpływu należności, Marcin Relich, p. 86, p. 89, ISSN: 0324-9468.

34) 2004 / 2008 CHB2-03 Pluta, W. i G. Michalski. 2005. Krótkoterminowe zarzadzanie kapitalem. Jak zachowac plynnosc finansowa, Warszawa: C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2 cited by: Marcin Relich, Inteligentny system monitorowania przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie, in: Metody symulacyjne w badaniu organizacji i w dydaktyce menedżerskiej, A.Balcerak, W.Kwaśnicki (red.), Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008, chapter 6, p. 97-109, ISBN:978-83-7493-437-4

35) 2005 / 2008 CHB2-04 Pluta, W. i G. Michalski. 2005. Krótkoterminowe zarzadzanie kapitalem. Jak zachowac plynnosc finansowa, Warszawa: C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2 cited by: Danuta Zawadzka, Zarządzanie kapitałem obrotowym w małych przedsiębiorstwach w świetle wyników badań empirycznych, in: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, D.Krzemińska (red.), Zeszyty Naukowe (106)/2008, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ISSN: 1641-2168, ISBN: 978-83-7417-302-5, p. 48.

36) 2005 / 2007 CHB2-05 Pluta, W. i G. Michalski. 2005. Krótkoterminowe zarzadzanie kapitalem. Jak zachowac plynnosc finansowa, Warszawa: C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2 cited by: Anna Wawryszuk-Misztal, Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo UMCS Lublin, 2007, ISBN:978-83-227-2742-3, p. 58.

37) 2005 / 2006 CHB2-06 Pluta, W. i G. Michalski. 2005. Krótkoterminowe zarzadzanie kapitalem. Jak zachowac plynnosc finansowa, Warszawa: C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2 cited by: Jacek Kowalczyk, Aleksander Kusak, Decyzje finansowe firmy, CHBeck, Warszawa 2006, ISBN: 83-7483-167-7, p. 89, 219.

38) 2005 / 2010 CHB2-07 Pluta, W. i G. Michalski. 2005. Krótkoterminowe zarzadzanie kapitalem. Jak zachowac plynnosc finansowa, Warszawa: C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2 cited by: Tomasz Cicirko, Istota płynności finansowej, in: Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, K.Kreczmańska-Gigol (red.), Difin, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-7641-271-9, p. 19, 21.

39) 2005 / 2009 CHB2-08 Pluta, W. i G. Michalski. 2005. Krótkoterminowe zarzadzanie kapitalem. Jak zachowac plynnosc finansowa, Warszawa: C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2  cited by: Danuta Zawadzka, Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, ISBN:9788374174435, s. 175, 279.

40) 2005 / 2008 CHB2-09 Pluta, W. i G. Michalski. 2005. Krótkoterminowe zarzadzanie kapitalem. Jak zachowac plynnosc finansowa, Warszawa: C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2 cited by: Beata Kotowska, Olga Wyszkowska-Kaniewska, Kredyt kupiecki w działalności przedsiębiorstw w Polsce, w: Tendencje i uwarunkowania rozwoju finansów przedsiębiorstw i finansów publicznych, S.Antkiewicz, M.Kalinowski (red.), WSB Gdańsk, CeDeWu Warszawa 2008, s. 36, 44, 46.

41) 2008 / 2010 ICBE8A-1 Michalski G., Firm value and net current assets investments, International Conference on Business and Economy (Constantza, Romania, 2008, November) cited by: С.С. Смирнов, А.Ф. Тихомиров, УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОМПАНИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, (Riadenie likvidity spoločnosti, pokiaľ ide o hodnotu-orientované riadenie, in Russian), Экономика и менеджмент предприятия, Научно-технические ведомости СПбГПУ 3(99)/2010. Экономические науки, УДК 335.64, p. 100, 101, 104 .

42) 2005 / 2006 LUB05-1 Michalski G., Krótkoterminowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, in: „Przekształcenia rynku finansowego w Polsce”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, ISBN: 83-227-2473-X, t. 2, s. 171-184, cited by: M.Barowicz, Faktoring jako źródło finansowania działalności gospodarczej (Factoring as a source of financing economic activity in Polish), Bank i Kredyt, (11-12)/2006, ISSN: 0137-5520, p. 100, p. 110.

43) 2008 / 2010 ODK1-1 Michalski G., Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Valuation of the Firm based on Financial Statements in Polish), ODDK, Gdańsk 2008, ISBN: 83-74265-09-6, cited by: Tomasz Jedynak, Ryzyko w działalności gospodarczej – metody oceny oraz techniki zarządzaniaRisk in a business activity – methods of valuation and techniques of management (in Polish), Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni (8)/2010, (Folia Oeconomica Bochniensia) ISSN:1731-2310, p. 63, 71, 72.

44) 2008 / 2009 ODK1-2 Michalski G., Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Valuation of the Firm based on Financial Statements in Polish), ODDK, Gdańsk 2008, ISBN: 83-74265-09-6,  cited by: Danuta Zawadzka, Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, ISBN:9788374174435, s. 26, 277.

45) 2007 / 2009 PN1152-1 Michalski G., Powody utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie i ich  relacja do ryzyka, w: W. Pluta (red.), „Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw – Teoria i  Praktyka”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1152, Wrocław 2007, ISSN: 0324-8445, s. 365-375  cited by: Danuta Zawadzka, Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, ISBN:9788374174435, s. 17, 278.

46) 2001 / 2006 PN894-1 Michalski G., Pomiar poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia, in: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 894, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, cited by: Dariusz Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Wydawnicza, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, ISBN: 83-7484-018-8, p. 297, 550.

47) 2004 / 2008 PWE2-01 Michalski G., Analiza i ocena sytuacji finansowej MSP, Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, W.Pluta (red.), PWE, Warszawa, 2004, cited by: Piotr Borawski, Ocena składników bilansu majątkowego przedsiębiorstw na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, p. 215, 217, 224, Zeszyty naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej nr 64 (2008), ISBN: 9788372449405.

48) 2005 / 2006 PWN1-01 Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0  cited by: Czyżkowska Magdalena, Cash pooling jako zaawansowana metoda zarządzania zasobami finansowymi,  „Studenckie Prace Prawnicze Administratywistyczne i Ekonomiczne, pod red. M. Winiarskiego (ISSN 1733-5779), T. 4, 2006, s. 9- 20, Magdalena Czyzkowska, w: Cash Polling jako zaawansowana metoda zarządzania zasobami finansowymi, p. 9, 12, 20.

49) 2005 / 2008 PWN1-02 Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0  cited by: Stanisław Mańko, Tadeusz Sobczyński, Roman Sass, Zmiany poziomu zrównoważenia płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych UE w latach 1989-2005, p. 5, p. 21, Zeszyty naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej nr 64 (2008), ISBN: 9788372449405.

50) 2005 / 2008 PWN1-03 Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0  cited by: Anna Milewska, Anna Wolff, Kształtowanie płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego, Zeszyty naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej nr 64 (2008), ISBN: 9788372449405, p. 178, p. 186.

51) 2005 / 2008 PWN1-04 Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0  cited by: Danuta Zawadzka, Zarządzanie kapitałem obrotowym w małych przedsiębiorstwach w świetle wyników badań empirycznych, in: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, D.Krzemińska (red.), Zeszyty Naukowe (106)/2008, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ISSN: 1641-2168, ISBN: 978-83-7417-302-5, p. 44.

52) 2005 / 2005 PWN1-05 Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0  cited by: Anna Wawryszuk, Inwestycyjne podejście do oceny zmian w poziomie kapitału obrotowego netto, Przekształcenia rynku finansowego w Polsce, P.Karpuś, J.Węcławski (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, ISBN832272473X, część I, p. 96, 100.

53) 2005 / 2007 PWN1-06 Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0  cited by: Wiesław Janik, Cele i wartość małych przedsiębiorstw (Targets and value of small companies in Polish),  Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, E.Urbańczyk (red.), WNEiZ US, Szczecin 2007, ISBN:978-83-60585-04-7, p. 591, 597.

54) 2005 / 2008 PWN1-07 Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0  cited by: Tomasz Maślanka, Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, CHBeck, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-255-0239-3, p. 296.

55) 2005 / 2009 PWN1-08 Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0  cited by: Wanda Skoczylas, Dagmara Bogacka, Czynniki kształtujące płynność finansową przedsiębiorstwa sektora motoryzacyjnego w warunkach kryzysu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (534)/2009, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 17, ISSN: 1640-6818, ISSN: 1733-2842, p. 487,496.

56) 2004 / 2010 PWN1-09 Michalski G., Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami (Liquidity Value in Current Financial Management in Polish), CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN: 9788387885533, cited by: Tomasz Cicirko, Istota płynności finansowej, in: Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, K.Kreczmańska-Gigol (red.), Difin, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-7641-271-9, p. 20, 389.

57) 2005 / 2010 PWN1-10 Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Kapitał obrotowy netto i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa, in: Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, K.Kreczmańska-Gigol (red.), Difin, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-7641-271-9, p. 76, 83, 84, 91, 388.

58) 2005 / 2009 PWN1-11 Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0, cited by: Zbigniew Gołaś, Anna Witczyk, ANALYSIS OF ENTERPRISE FINANCIAL LIQUIDITY ON THE EXAMPLE OF THE CONFECTIONER’S TRADE (in Polish) ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE BRANŻY CUKIERNICZEJ, Journal of Agribusiness and Rural Development, http://www.jard.edu.pl,  4(14) 2009, 49-57, ISSN 1899-5772, p. 50, 51, 57.

59) 2005 / 2008 PWN1-12 Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0, cited by: Ilona Dukaj: Style kierowania w małej firmie, Internetowe Wydawnictwo „e-bookowo” 2008, ISBN:978-83-61184-16-4, p. 7, 11, 12.

60) 2005 / 2010 PWN1-13 Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0, cited by: Kiwała Anna, Zarządzanie środkami pieniężnymi w małych przedsiębiorstwach, in: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1, Ryszard Knosala (red.), Opole 2010, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, ISBN:978-83-923797-9-9, p. 492, 495 .

61) 2005 / 2008 PWN1-14 Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0, cited by: Krajewski Mirosław, Financial flow and turnover in the estimation enterprises management (in Polish), Ocena płynności i obrotowości na potrzeby zarządzania finansami przedsiębiorstwa, (in:) Wartość jako kryterium efektywności, T. Dudycz (red.), Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008, ISBN9788392690214, p. 20,25.

62) 2005 / 2010 PWN1-15 Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0  cited by: Edward Radosiński, Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej, Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, ISBN: 9788301165055, p. 446.

63) 2005 / 2006 PWN1-16 Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0  cited by: Gabriela Golawska-Witkowska, Instrumenty finansowania krótkoterminowego (in): Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa, G. Golawska-Witkowska, A.Rzeczycka, H.Zalewski, OW Branta, Bydgoszcz 2006, ISBN:9788360186428, p. 185,340.

64) 2005 / 2009 PWN1-17 Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0  cited by: Danuta Zawadzka, Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, ISBN:9788374174435, s. 15, 20, 277.

65) 2005 / 2011 PWN1-18 Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0  cited by: Justyna Łukomska-Szarek, Ocena płynności finansowej w ujęciu kasowym i memoriałowym samorządów terytorialnych województwa opolskiego, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 640, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 38, D. Wędzki (red.), Szczecin 2011, ISSN1640-6818, s. 127, 135.

66) 2005 / 2009 PWN1-19 Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0  cited by: Ilona Dukaj: Wpływ Działań Kierowniczych na Zachowania Pracowników, Internetowe Wydawnictwo „e-bookowo” 2009, ISBN:978-83-61184-54-6, p. 7, 8, 9,10,11

67) 2005 / 2010 PWN1-20 Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0  cited by: Tomasz Felczak, Kapitał obrotowy i efektywność gospodarstw indywidualnych w zależności od typu rolniczego, w: Czwarte Warsztaty Młodych Ekonomistów, WSH w Kielcach, ISBN9788389274663, Kielce 2010, s. 99, 104.

68) 2007 / 2008 RJEF7-1 Michlaski G., Portfolio Management Approach in Trade Credit Decision Making, Romanian Journal of Economic Forecasting,Vo1.3,2007, cited by: Hodnotení celkovej kvality obežných aktív (in Chinese), Zhang Xinmin, University of International Business and Economics International Business School, Pekin 2008 .

69) 2007 / 2011 RJEF7-2 Michalski G., Portfolio management approach in trade credit decision making, Romanian Journal of Economic Forecasting  3/2007, ISSN: 1582-6163, Institute of Economic Forecasting, Bucharest 2007, ss. 42-53. Michlaski G., Portfolio Management Approach in Trade Credit Decision Making, Romanian Journal of Economic Forecasting,Vo1.3,2007, cited by: Shahid Ali & Muhammad Ramzan Akhtar Khan, Searching for internal and external factors that determine working capital management for manufacturing firms in Pakistan, African Journal of Business Management Vol. 5(7), pp. 2942-2949, 4 April, 2011, Available online at http://www.academicjournals.org/AJBM, ISSN 1993-8233 ©2011 Academic Journals, indeksowany w Social Sciences Citation Index, na str. 2943, 2949.

70) 2008 / 2011 RJEF8-1 Michalski, G. 2008, „Value-based inventory management”, Romanian Journal of Economic Forecasting, vol. 9, no. 1, pp. 82-90, cited by: Eero Lukkari, Working Capital Management: a Bibliometric Study, Lappeenranta University of Technology, Faculty of Technology Management, Department of Industrial Management, 2011, Lappeenranta, Finland .

71) 2008 / 2010 SEE-BA8-1 Michalski, G. 2008. A Portfolio Management Approach in Accounts Receivable Management, South East European Journal of Economics & Business  3(2): 89–95, cited by: Zuzana Pecinová in: WORKING CAPITAL ASSESSMENT IN CUSTOMER ORIENTED COMPANY, ISSN 2029-4441, 6th International Scientific Conference May 13–14, 2010, Vilnius, Lithuania BUSINESS AND MANAGEMENT 2010, Vilnius, 2010, p. 1060, 1065.

72) 2009 / 2009 SEE-BA9-1 Michalski G., A Value-Oriented Framework for Inventory Management, Grzegorz Michalski, Grzegorz Michalski. South East European Journal of Economics and Business. Nov 2009. Vol. 4, Iss. 2; 97-102, cited by: Gupta V K, Global Journal of Flexible Systems Management, Year : 2009, Volume : 10, Issue : 4, Print ISSN : 0972-2696. Online ISSN: 0974-0198. Flexible Strategic Framework for Managing Forces of Continuity and Change in Value Engineering Processes: Study in Indian Context, indexovaný v SCOPUS: Global Journal of Flexible Systems Management, ISSN: 0972-2696, Global Institute of Flexible Systems Management, India, p. 56, 64.

73) 2005 / 2009 SGH1-1 Michalski G., 2005, Net Working Capital Management Strategies as a Factor of Shapping Small Firm Value (Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MŚP in Polish), Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 55, SGH, Warszawa 2005, ISSN: 1234-8872, s. 90-102.), In Social Science Research, cited by: I. PIRVUTOIU, AGATHA POPESCU, Analysis of net working capital – a basic tool in business financing (in Romanian), Analiza fondului de rulment – instrument de baza in finantarea afacerii, FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL, LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, USAMVB Timisoara, 2009, SERIA I, VOL. XI (3) , ISSN:1453-1410, listed in EBSCO, p. 2, 6.

74) 2005 / 2009 SGH1-2 Michalski G., 2005, Net Working Capital Management Strategies as a Factor of Shapping Small Firm Value (Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MŚP in Polish), Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 55, SGH, Warszawa 2005, ISSN: 1234-8872, s. 90-102.), In Social Science Research, cited by: Agatha Popescu, Considerations upon net working capital management, Scientific Papers Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, vol. 9, (2)/200, ISSN 1844-5640, s. 125, 127.

75) 2005 / 2011 SGH1-3 Michalski G., 2005, Net Working Capital Management Strategies as a Factor of Shapping Small Firm Value (Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MŚP in Polish), Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 55, SGH, Warszawa 2005, ISSN: 1234-8872, s. 90-102.), In Social Science Research, cited by: Ruta Autukaite, Eric Molay, Cash Holdings, Working Capital and Firm Value: Evidence from France, Autukaite, Ruta and Molay, Eric, Cash Holdings, Working Capital and Firm Value: Evidence from France (May 1, 2011). International Conference of the French Finance Association (AFFI), May 11-13, 2011. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1836900; s. 7, 23.

76) 2007 / 2010 UMCS07-1 Michalski G., Wpływ decyzji w zakresie strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na wartość przedsiębiorstwa, in: P. Karpuś, J. Węcławski (red.), „Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego”, UMCS Lublin 2007, ISBN: 9788322727409, s. 564 – 570. cited by: Małgorzata Kwiedorowicz-Andrzejewska, Wpływ polityki zarządzania należnościami i zobowiązaniami na efektywność inwestycji (Influence of the politics of management amounts due and obligations on the efficiency of investment obligations, in Polish), in: Przediębiorczość i zarządzanie, XI, (10)/2010, Wroclaw – Lodz, Efektywność, wymiary, uwarunkowania, wyzwania, T.Dudycz, G.Osbert-Pociecha (red.), Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, ISSN:1733-2486, p. 152.

77) 2007 / 2010 UR07-1 Michalski G., VBEOQ – optymalna z punktu widzenia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa wielkość zamówienia zapasów, in: E. Urbańczyk (red.), „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ISBN: 978-83-60585-04-7, pp. 523-531, Cited by: Jacek Jaworski, Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2010, ISBN:9788375562262, p. 378, 379, 379, 496.

78) 2006 / 2008 VSB6-1 Michalski G., Risk-Based Cash Demand in a Firm, [in:] D. Dluhošová (red.), “Managing and  modeling of financial risk”, Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava, Ostrava 2006, ISBN: 80-248-1159-6, p. 179-185, Michalski, G. M.  (2006, 15th December). Risk-Based Cash Demand in a Firm. Managing and Modelling Of Financial Risk, 179−185, cited by: РЕЗЕРВЫ ВЕЛИЧИНЫ И ВРЕМЕНИ ВХОДЯЩИХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ НАЛИЧНОСТЬЮ, БИ ДУШИН .

79) 2006 / 2010 VSB6-2 Michalski G., Risk-Based Cash Demand in a Firm, [in:] D. Dluhošová (red.), “Managing and  modeling of financial risk”, Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava, Ostrava 2006, ISBN: 80-248-1159-6, p. 179-185, Michalski, G. M.  (2006, 15th December). Risk-Based Cash Demand in a Firm. Managing and Modelling Of Financial Risk, 179−185, cited by: MARIJA ANGELOVSKA, MASTER’S THESIS: CASH MANAGEMENT TECHNIQUES: THE CASE OF CASH FORECASTING IN MERCATOR, UNIVERSITY OF LJUBLJANA, FACULTY OF ECONOMICS, Ljubljana, August 2010, p. 13, 101 .

80) 2006 / 2008 VSB6-3 Michalski G., Risk-Based Cash Demand in a Firm, [in:] D. Dluhošová (red.), “Managing and  modeling of financial risk”, Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava, Ostrava 2006, ISBN: 80-248-1159-6, p. 179-185, Michalski, G. M.  (2006, 15th December). Risk-Based Cash Demand in a Firm. Managing and Modelling Of Financial Risk, 179−185, cited by: Hiroshi Fukumitsu, Seijo University, Tokyo, http:// http://www.seijo.ac.jp/pdf/faeco/kenkyu/182/182-hukumitu.pdf; w języku japońskim, 過剰貯蓄:理論と現実; Oversaving: teoria i rzeczywistość, 成城・経済研究 第182号 (2008年11月); Seijo Studiów Ekonomicznych Nr 182 (listopad 2008), s. 82.

-+-

EMAIL

(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz ciekawych usług finansowych? || EMAIL <= Link do kontaktu ze mną
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | UE | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | oddk | oddk2 |||WP2|wp3||| Aukro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | pubdoc | pubpdf | wkppdf | dyplp | dyplj |
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IC |||WP2|wp3||| SP || CV
Kontakt: EMAIL: Grzegorz.Michalski[at]ue.wroc.pl „[at]”zamina: „@” | | GG: 10800054

||||||||

——–

| * materiały podpowiedzi i wyniki zaliczeń dla moich studentów i seminarzystów * |

| * materiały dla studentów studiów podyplomowych * |

| szacowanie wolnych przepływów pieniężnych – slajdy |

| szacowanie wolnych przepływów pieniężnych – mp3 do slajdów cz1/5 |

| szacowanie wolnych przepływów pieniężnych – mp3 do slajdów cz2/5 |

| szacowanie wolnych przepływów pieniężnych – mp3 do slajdów cz3/5 |

| szacowanie wolnych przepływów pieniężnych – mp3 do slajdów cz4/5 |

| szacowanie wolnych przepływów pieniężnych – mp3 do slajdów cz5/5 |

| uwagi dodatkowe do szacowania FCF mp3 |

| artykuł1 || kpl_artykułów || artykuł2 || artykuł3 || artykuł4 |

| artykuł5 || artykuł6 || artykuł7 || artykuł8 || artykuł9 |

| artykuł10 || art11 || art12 || art13 || art14 || art15 || art16 || art17 |

| art18 || art19 || art20 || art21 || art22 || art23 || art24 || art25 || art26 |

| art27 || art28 || art29 || art30 || art31 || art32 || art33 || art34 || art35 |

| art36 || art37 || art38 || art39 || art40 || art41 || art42 || art43 || art44 |

| art45 || art46 || art47 || art48 || art49 || art50 || art51 || art52 || art53 |

| art54 || * || * ||

| polecam: http://ue-wroc.academia.edu/michalskig/Teaching |

(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz usług finansowych?
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | UE | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | Aukro
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC |||WP2|wp3||| MY IC || SP || CV
Kontakt: EMAIL: Grzegorz.Michalski[at]ue.wroc.pl „[at]”zamina: „@” | | GG: 10800054

Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami || Zarządzanie płynnością w mikro i małych przedsiębiorstwach || Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa z p.w. interesów właścicielskich || Efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto


Ostanio realizowane:Artykuły na SSRN.COM: View my research on my SSRN Author page: http://ssrn.com/author=746922

SSRN.com

RePEc: http://ideas.repec.org/f/pmi217.html; View my research on my RePEc Author page: http://ideas.repec.org/f/pmi217.html

RePEc page

PPM editorial board: http://www.businessperspectives.org/; Editorial Board of Journal “Problems and Perspectives in Management” page: http://www.businessperspectives.org/

PPM page

Value Based Inventory Management, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 27 (Ekonometria 22, J. Dziechciarz (red.)), Wrocław 2008, ISSN: 1899-3192, ISSN: 1507-3866, s. 86-94.

pobierz ExcellViewer przeglądarkę plików MS Excel (rozszerzenie *.xls, *.xlsx)

pobierz WordViewer przeglądarkę plików MS Word (rozszerzenie *.doc, *.rtf, *.docx)

pobierz PowerPointViewer przeglądarkę plików MS PowerPoint (rozszerzenie *.ppt, *.pptx)

pobierz przeglądarkę plików Adobe Reader (rozszerzenie *.pdf)

pobierz przeglądarkę plików spakowanych (rozszerzenie *.zip, *.rar)

pobierz moje CV (w wersji *.pdf)

wydrukuj CV (na swojej drukarce)

WYŚLIJ DO MNIE WIADOMOŚĆ E-MAIL

-=-=-

Analiza finansowa przedsiębiorstwa (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Finanse dla niefinansistów (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Zarządzanie płynnością finansową (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||

Analiza finansowa przedsiębiorstwa (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||
Analiza finansowa przedsiębiorstwa Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: michalskig@onet.pl, http://michalskig.com/ Program szkolenia:
 1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa
  • jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej
  • maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw
  • podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa
  • przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne
  • wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa
 2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?
  • sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności
  • informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności – i wstępne omówienie – co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy
 3. Źródła analizy finansowej przedsiębiorstwa. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?
  • metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych
  • metody i zasady stosowane w rachunkowości
  • elementy sprawozdania finansowego
  • podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych
 4. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych
  • ogólna analiza bilansu
  • ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu
  • metoda Wilcoxa
  • salda strukturalne bilansu
  • ogólna analiza rachunku zysków i strat
  • prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności
  • sygnały ostrzegawcze
  • analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} – metoda pośrednia
 5. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej
  • zasady interpretacji wskaźników
  • analiza struktury bilansu
  • analiza rentowności
  • analiza płynności
  • cykl konwersji gotówki
  • strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto
  • analiza efektywności
  • analiza poziomu zadłużenia
  • 5c klienta
  • metody punktowe
  • analiza dyskryminacyjna

W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||

Finanse dla niefinansistów (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||
Finanse dla niefinansistówTrener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: michalskig@onet.pl, http://michalskig.com/ Finanse dla niefinansistówSzkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Program szkolenia

 1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
  • jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe
  • jak mierzyć realizację tych celów
  • jakie elementy kształtują wartość firmy
 2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
  • podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych
  • elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych
  • jakich błędów i uproszczeń unikać
 3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej
  • prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej
  • dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja
  • jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych
 4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę
  • siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
  • czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
  • różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać
 5. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)
  • jak interpretować kryteria decyzyjne
  • kiedy nie stosować IRR
  • jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy
 6. Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje
  • jak kształtuje się koszt kapitału obcego
  • co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego
  • dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego
 7. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami)
  • jak zarządzać zapasami
  • jakie poziomy należności utrzymywać
  • ile gotówki powinna mieć firma
  • strategie zarządzania kapitałem pracującym netto
 8. Elementy oceny przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców
  • jak inni na nas patrzą
 9. Elementy planowania finansowego
  • zarys metody procentu od sprzedaży

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.

Finanse dla niefinansistów (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||

Zarządzanie płynnością finansową (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||EMAIL||
<!–[if gte mso 9]> 12.00 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–>

Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: michalskig@onet.pl, http://michalskig.com/

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący.

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Program szkolenia

 1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową
  • Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
  • Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową.
  • Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej.
  • Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.
 2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową
  • Definicje płynności finansowej. Relacje między nimi.
  • Definicja poziomu płynności finansowej.
 3. Pomiar poziomu płynności finansowej
  • Statyczne miary płynności.
  • Korekty miar płynności.
  • Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej.
  • Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.
 4. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC)
  • Zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie.
  • Poziom NWC.
  • Cykl konwersji gotówki.
  • Określanie strategii zarządzania NWC.
 5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
  • Potrzeba utrzymywania zapasów.
  • Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.
 6. Zarządzanie należnościami
  • Ocena należności przedsiębiorstw.
  • Metody ustalania okresu spływu należności.
  • Prognozowanie należności.
  • Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie.
  • Faktoring należności.
  • Sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.
 7. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego
  • Metody analizy ryzyka kredytowego.
  • Metoda punktowa.
  • Metoda standardu kredytowego.
  • Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.
 8. Zarządzanie środkami pieniężnymi
  • Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.
  • Modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a).
  • Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).
 9. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa
  • Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych.
  • Kredyt kupiecki.
  • Krótkoterminowe papiery dłużne.
 10. Wartość płynności finansowej
  • Wartość płynności finansowej.
  • Definicja i znaczenie.
  • Relacja wartości płynności do jej poziomu.
  • Jakie czynniki wpływają na wartość płynności.
  • Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami.
  • Konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.

Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.|

Zarządzanie płynnością finansową (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| EMAIL

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||
<!–[if gte mso 9]> 12.00 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–>

Ocena opłacalności inwestycji rzeczowych

Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: michalskig@onet.pl, http://michalskig.com/

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Program szkolenia

 1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem
  • cel podejmowania inwestycji rzeczowych
 2. Rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe
 3. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie okresu zwrotu
 4. Elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie
  • wartość przyszła
  • kapitalizacja przepływów pieniężnych
  • wartość obecna
  • dyskontowanie przepływów pieniężnych
  • wartość obecna renty
 5. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:
  • zdyskontowanego okresu zwrotu
  • zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV
  • wewnętrznej stopy zwrotu projektu – IRR
  • zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu projektu – MIRR
  • indeksu zyskowności projektu – PI
 6. Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje
  • różnice w szacowaniu:
   1. NCF – przepływów pieniężnych netto
   2. szacowanie OCF – operacyjnych przepływów pieniężnych netto
   3. szacowanie FCF – wolnych przepływów pieniężnych netto
  • zasady szacowania przepływów generowanych przez inwestycje rzeczowe
   1. zasada dotycząca zysku w sensie księgowym
   2. zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych
   3. zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych
   4. zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych
   5. zasada dotycząca efektów zewnętrznymi
   6. zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego
 7. Stopa kosztu kapitału
  • koszt kapitału własnego
  • koszt kapitału obcego
  • zasady szacowania
  • średni wazony koszt kapitału – WACC
  • ryzyko projektu a koszt kapitału
  • marginalny koszt kapitału – MCC
  • relacja struktury kapitału i kosztu kapitału
  • teorie struktury kapitału i praktyczne wnioski z nich płynące w warunkach polskich
 8. Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa
  • krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS
  • krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC
 9. Uwzględnianie ryzyka przy ocenie projektów inwestycyjnych
  • metody pośrednie uwzględniania ryzyka
   1. analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej
   2. analiza scenariuszy
   3. analiza drzew decyzyjnych
   4. analiza symulacyjna
  • metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka
   1. równoważnik pewności
   2. stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko – RADR
 10. Ocena rzeczowych projektów inwestycyjnych o różnym czasie trwania
 11. Optymalny czas trwania projektu
  Metoda tradycyjna i metoda oparta na cyklu życia przedsiębiorstwa
 12. Elementy teorii portfela
  Rzeczowe projekty inwestycyjne firmy jako portfel projektów
 13. Wartość opcji rzeczowych
  Rzeczowy projekt inwestycyjny jako opcja

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie procesu analizy i oceny przedsięwzięć, inwestycji rzeczowych oraz strategii podejmowanych przez firmy z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia lub rezygnacji z podjęcia przedsięwzięć inwestycyjnych w zależności od ich finansowej rentowności. Inwestycje rzeczowe zamrażają kapitał przedsiębiorstwa. Kapitał ten kosztuje. Stąd konieczność sensownego budżetowania kapitału. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.|

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|||

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||EMAIL||
<!–[if gte mso 9]> 12.00 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–>

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: michalskig@onet.pl, http://michalskig.com/

Program szkolenia:

 1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa i formy działalności gospodarczej
  • jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej
  • maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw
  • podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa
  • przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne
  • wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa
 2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?
  • sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności
  • informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności – i wstępne omówienie – co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy
 3. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?
  • metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych
  • metody i zasady stosowane w rachunkowości
  • elementy sprawozdania finansowego
  • podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych
 4. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych
  • ogólna analiza bilansu
  • ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu
  • metoda Wilcoxa
  • salda strukturalne bilansu
  • ogólna analiza rachunku zysków i strat
  • prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności
  • sygnały ostrzegawcze
  • analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} – metoda pośrednia
 5. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej
  • zasady interpretacji wskaźników
  • analiza struktury bilansu
  • analiza rentowności
  • analiza płynności
  • cykl konwersji gotówki
  • strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto
  • analiza efektywności
  • analiza poziomu zadłużenia
  • 5c klienta
  • metody punktowe
  • analiza dyskryminacyjna

W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.|

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| EMAIL
Informacja o trenerze za Bio: http://michalskig.ue.wroc.pl/michalskigCVen.pdf ||
|Grzegorz Michalski| doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów przedsiębiorstw oraz zarządzania płynnością finansową.
Swoją karierę naukową rozpoczął w 1998 roku uzyskując tytuł zawodowy magistra na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Następnie kontynuował swoją działalność naukową na tej uczelni uzyskując w 2002 roku stopień naukowy doktora.
Grzegorz Michalski jest autorem licznych publikacji. Wśród nich znajduje się ponad 80 artykułów (w tym 6 indeksowanych w Journal Citation Reports |http://www.researcherid.com/rid/A-4771-2010|) oraz 10 książek. Jest współredaktorem i członkiem rad naukowych międzynarodowych czasopism, między innymi:
Journal of Corporate Treasury Management (JCTM) ISSN 1753-2574 |http://www.henrystewart.com/jctm/editors.aspx|,
Business and Economics Journal (BEJ) ISSN 2151-6219 |http://astonjournals.com/bejpeople.html|,
Journal of Problems and Perspectives in Management (PPM) ISSN 1727-7051 (print), ISSN 1810-5467 (online) |http://www.businessperspectives.org/content/view/30|,
International Review of Applied Financial Issues and Economics (IRAFIE) ISSN: 9210 – 1737 |http://www.irafie.com/editorial.php|,
International Journal of Information Processing and Management (IJIPM), ISSN: 2093-4009 |http://www.humanpub.org/ijipm/edit_board.html|,
International Journal of Economics and Business Research (IJEBR) ISSN (Print): 1756-9850, ISSN (Online): 1756-9869 |http://www.inderscience.com/ijebr|.
Grzegorz Michalski jest specjalistą z zakresu Finansów Przedsiębiorstw pracującym w Instytucie Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie wykłada finanse przedsiębiorstw oraz zarządzanie płynnością finansową. Jest rozpoznawalnym autorem wielu naukowych i praktycznych publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstwa, oraz zarządzania płynnością finansową.
Wybrane publikacje książkowe:
Zarządzanie płynnością finansową
Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2005,
ISBN 83-01-14346-0 |bn|gb| |http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/4351/plynnosc-finansowa-w-malych-i-srednich-przedsiebiorstwach.html|,
Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa 2004,
ISBN 83-87885-53-3 |bn|gb| |http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/33364/wartosc-plynnosci-w-biezacym-zarzadzaniu-finansami.html|
Strategiczne zarządzanie płynnością finansową
, CeDeWu, Warszawa 2010,
ISBN 978-83-7556-167-8 |bn|gb| |http://www.4books.pl/produkty/profilProduktu/id/5645/|
Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (wraz z W. Plutą), CHBeck, Warszawa 2004,
ISBN 83-7387-406-2 |bn|gb| |http://www.ksiegarnia.beck.pl/ekonomia-dla-praktykow/id2582,Krotkoterminowe-zarzadzanie-kapitalem.-Jak-zachowac-plynnosc-finansowa.html|,Finanse przedsiębiorstw
Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004,ISBN 83-7387-276-0 |bn|gb| |http://www.ksiegarnia.beck.pl/szukaj/autor:Grzegorz%20Michalski__886.html|,
Strategie finansowe przedsiębiorstw
, oddk, Gdańsk 2009,ISBN 978-83-7426-567-6 |bn|gb| |http://oddk.pl/ksiazki/index.php?mode=details&id=1053|Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, CHBeck, Warszawa 2010,

ISBN 978-83-255-1509-6 |bn|gb| |http://www.ksiegarnia.beck.pl/ekonomia-podreczniki/id5556,Wprowadzenie-do-zarzadzania-finansami-przedsiebiorstw.html|
Podstawy finansów przedsiębiorstw, Edukacja, Wrocław 2004,

ISBN 83-87708-66-6 |bn|gb| |http://wroclaw.edukacja.wroc.pl/_cache/_thumbs/68/68b1a641f15503881c9fccec5a3d77eb.jpg|,
Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (wraz z K. Prędkiewicz), CHBeck, Warszawa 2007,

ISBN 978-83-7483-885-6, |bn|gb| pozycja nominowana do nagrody Złote Skrzydła Gazety Prawnej |http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/14141,zlote_skrzydla_gazety_prawnej.html|http://www.ksiegarnia.beck.pl/ekonomia-dla-praktykow/id3191,Tajniki-finansowego-sukcesu-dla-mikrofirm.-Od-uruchomienia-do-stabilnego-wzrostu.html|,

Analiza sprawozdań finansowych
Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, oddk, Warszawa 2008,

ISBN 978-83-7426-509-6 |bn|gb| |http://www.oddk.pl/ksiazki/index.php?mode=details&id=1008|,|

(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz ciekawych usług finansowych?|||| EMAIL <= Link do kontaktu ze mną
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | UE | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | oddk | oddk2 | Aukro | Bio | Bio |||Bio|wp3||| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | JCTM | BEJ | PPM | IRAFiE | IJEBR | R | pubdoc | pubpdf | wkppdf | dyplp | dyplj |
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC |||Bio|wp3||| MY IC || SP || CV
Kontakt: EMAIL: Grzegorz.Michalski[at]ue.wroc.pl „[at]”zamina: „@” | | GG: 10800054

||||||||

—-

Finanse dla niefinansistów (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||

Zarządzanie płynnością finansową (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||

Analiza finansowa przedsiębiorstwa (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||

—-

| * materiały podpowiedzi i wyniki zaliczeń dla moich studentów i seminarzystów * |

| * materiały dla studentów studiów podyplomowych * |

| szacowanie wolnych przepływów pieniężnych – slajdy |

| szacowanie wolnych przepływów pieniężnych – mp3 do slajdów cz1/5 |

| szacowanie wolnych przepływów pieniężnych – mp3 do slajdów cz2/5 |

| szacowanie wolnych przepływów pieniężnych – mp3 do slajdów cz3/5 |

| szacowanie wolnych przepływów pieniężnych – mp3 do slajdów cz4/5 |

| szacowanie wolnych przepływów pieniężnych – mp3 do slajdów cz5/5 |

| uwagi dodatkowe do szacowania FCF mp3 |

| artykuł1 || kpl_artykułów || artykuł2 || artykuł3 || artykuł4 |

| artykuł5 || artykuł6 || artykuł7 || artykuł8 || artykuł9 |

| artykuł10 || art11 || art12 || art13 || art14 || art15 || art16 || art17 |

| art18 || art19 || art20 || art21 || art22 || art23 || art24 || art25 || art26 |

| art27 || art28 || art29 || art30 || art31 || art32 || art33 || art34 || art35 |

| art36 || art37 || art38 || art39 || art40 || art41 || art42 || art43 || art44 |

| art45 || art46 || art47 || art48 || art49 || art50 || art51 || art52 || art53 |

| art54 || * || * ||

| polecam: http://ue-wroc.academia.edu/michalskig/Teaching |

(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz usług finansowych?
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | ue | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | Aukro |bio|Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (szkolenie): ||WPS||XPS||XML||TXT||RTF||PDF||PDF2||ODT||ODT2||DOCX||DOC|| Finanse dla niefinansistów (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|||
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów ||bio|| Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IC || SP || CV
Kontakt: EMAIL: Grzegorz.Michalski[at]ue.wroc.pl „[at]”zamina: „@” | | GG: 10800054

Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami || Zarządzanie płynnością w mikro i małych przedsiębiorstwach || Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa z p.w. interesów właścicielskich || Efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto


Ostanio realizowane:Artykuły na SSRN.COM: View my research on my SSRN Author page: http://ssrn.com/author=746922
SSRN.com RePEc: http://ideas.repec.org/f/pmi217.html; View my research on my RePEc Author page: http://ideas.repec.org/f/pmi217.html

RePEc page

PPM editorial board: http://www.businessperspectives.org/; Editorial Board of Journal “Problems and Perspectives in Management” page: http://www.businessperspectives.org/

PPM page

Współredaktor i członek rad naukowych w międzynarodowych czasopismach:

Journal of Corporate Treasury Management (JCTM) [http://www.henrystewart.com/jctm/editors.aspx],

International Journal of Economics and Business Research (IJEBR) [http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=310#board]

Business and Economics Journal (BEJ) [http://astonjournals.com/bejpeople.html],

International Review of Applied Financial Issues and Economics (IRAFIE) [http://www.irafie.com/editorial.php],

Journal of Problems and Perspectives in Management (PPM) [http://www.businessperspectives.org/content/view/30],

Bloki WSZiA Opole:

8-9.30

9.40-11.10

11.20-12.50

13.20-14.50

15.00-16.30

16.40-18.10

18.20-19.50

=-==

pobierz moje CV (w wersji *.pdf)

wydrukuj CV (na swojej drukarce)

WYŚLIJ DO MNIE WIADOMOŚĆ E-MAIL

Zarządzanie płynnością finansową (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|

–>
–>
Grzegorz Michalski PhD, Wroclaw University of Economics (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Department of Corporate Finance and Value Management (Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością)

Indeks Hirscha = Indeks H = 5 bez samocytowań.

5 publikacji: (PWN1, CDW1, CHB1, CHB2, EDUK) cytowane po nie mniej niż 5 razy każda z tych 5.

W chwili obecnej jest 6 publikacji cytowane po 5 lub więcej razy każda z tych 6.

Liczba wszystkich cytowań = 122 bez samocytowań

Liczba cytatów, bez samocytowań, liczonych restrykcyjnie (czyli gdy ten sam autor cytuje tę samą pracę w tej samej pracy wielokrotnie – jest to o odnotowywane jako jedno cytowanie)

Stan na 25 czerwca 2011

[PDF|DOC|DOCX|ODT] [http://wp.me/P7glm-r] [http://wp.me/p7glm-ym]

(indeks H jest zaniżony, ponieważ nie znalazłem wszystkich cytowań, w przypadku znalezienia jakichś moich cytowań nieuwzględnionych poniżej, proszę o kontakt: tel. +48503452860, email: Grzegorz.Michalski@ue.wroc.pl )

Poprzednia wersja pliku: http://michalskig.com/indeksH19VI2011.doc lub http://michalskig.com/indeksH19VI2011.pdf

źródło: [doc|docx|pdf|odt|htm|html|doc|docx|pdf|odt|htm|html] <= http://michalskig.com/indeksH.doc

źródło: [doc|docx|pdf|odt|htm|html|doc|docx|pdf|odt|htm|html] <= http://michalskig.ue.wroc.pl/indeksH.doc

Grzegorz Michalski PhD, Wroclaw University of Economics (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Department of Corporate Finance and Value Management (Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością)

Indeks Hirscha = Indeks H = 5 bez samocytowań.

5 publikacji: (PWN1, CDW1, CHB1, CHB2, EDUK) cytowane po nie mniej niż 5 razy każda z tych 5.

W chwili obecnej jest 6 publikacji cytowane po 5 lub więcej razy każda z tych 6.

Liczba wszystkich cytowań = 122 bez samocytowań

Liczba cytatów, bez samocytowań, liczonych restrykcyjnie (czyli gdy ten sam autor cytuje tę samą pracę w tej samej pracy wielokrotnie – jest to o odnotowywane jako jedno cytowanie)

Stan na 25 czerwca 2011

(indeks H jest zaniżony, ponieważ nie znalazłem wszystkich cytowań, w przypadku znalezienia jakichś moich cytowań nieuwzględnionych poniżej, proszę o kontakt: tel. +48503452860, email: Grzegorz.Michalski@ue.wroc.pl )

Poprzednia wersja pliku: http://michalskig.com/indeksH19VI2011.doc lub http://michalskig.com/indeksH19VI2011.pdf

L.p. (122) Rok wydania / cytatu

Symbol pozycji

Opis cytowania
1) 2008 / 2008

AGRI54-1

Michalski, Grzegorz Marek (2008): Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable. Agricultural Economics – czech, 54 (1): 12–19, cited by: Evaluating the knowledge, relevance and experience of expert decision makers utilizing the Fuzzy-AHP, Aly S, Vrana I, Source: AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMEDELSKA EKONOMIKA Volume: 54 Issue: 11 Pages: 529-535 Published: 2008 (impactovany a indexovaný v Thomson Scientific Master Journal List), p. 529, 535.
2) 2008 / 2009

AGRI54-2

Michalski, Grzegorz Marek (2008): Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable. Agricultural Economics – czech, 54 (1): 12–19, cited by: The role of subsidies in managing the operating risk of agricultural enterprises: Spicka J, Boudny J, Janotova B, AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMEDELSKA EKONOMIKA Volume: 55 Issue: 4 Pages: 169-179 Published: 2009 (impactovany a indexovaný v Thomson Scientific Master Journal List), p. 170, 179.
3) 2003 / 2008

BIAL3-1

Michalski, Grzegorz Marek, Small and Medium Enterprises Accounts Receivable Management with Value of Liquidity in View,Working Paper,2003, Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach z punktu widzenia wartości płynności finansowej, w: „Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”, E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczyk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, ISBN: 83-87256-56-0, s. 357-369. cited by: Hodnotení celkovej kvality obežných aktív (in Chinese), Zhang Xinmin, University of International Business and Economics International Business School, Pekin 2008
4) 2003 / 2003

BIAL3-2

Michalski, Grzegorz Marek, Small and Medium Enterprises Accounts Receivable Management with Value of Liquidity in View,Working Paper,2003, Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach z punktu widzenia wartości płynności finansowej, w: „Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”, E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczyk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, ISBN: 83-87256-56-0, s. 357-369. cited by: (www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/32613881407.pdf) artykuł naukowy w języku perskim.
5) 2007 / 2008

BRNO7-1

Michalski, Grzegorz Marek, Operational Risk of the Purchasers – Portfolio Management Approach in Accounts Receivable Management, European Financial Systems, 2007, cited by: Hodnotení celkovej kvality obežných aktív (in Chinese), Zhang Xinmin, University of International Business and Economics International Business School, Pekin 2008.
6) 2008 / 2010

BRNO8-1

Michalski, Grzegorz Marek, Liquidity or profitability: financial effectiveness of investments in working capital, Conference European Financial Systems, (Brno, Czech Republic, 2008, June), cited by: С.С. Смирнов, А.Ф. Тихомиров, УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОМПАНИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, (Riadenie likvidity spoločnosti, pokiaľ ide o hodnotu-orientované riadenie, in Russian), Экономика и менеджмент предприятия, Научно-технические ведомости СПбГПУ 3(99)/2010. Экономические науки, УДК 335.64, p. 101, 104[1].
7) 2004 / 2005

CDW1-01

Michalski, Grzegorz Marek, Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami (Liquidity Value in Current Financial Management in Polish), CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN: 9788387885533, cited by: Aleksander Kusak in: Weryfikacja wskazników plynnosci, Studia i Materiały – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, (2)/2005, p. 76-81, ISSN 1733-9758.
8) 2004 / 2007

CDW1-02

Michalski, Grzegorz Marek, Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami (Liquidity Value in Current Financial Management in Polish), CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN: 9788387885533, Cited by: Marcin Relich, Zastosowanie technik drążenia danych do prognozowania wpływu należności, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, nr 83, (25)/2007, p. 86, p. 89, ISSN: 0324-9468.
9) 2004 / 2006

CDW1-03

Michalski, Grzegorz Marek, Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami (Liquidity Value in Current Financial Management in Polish), CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN: 9788387885533, Cited by: Czyżkowska Magdalena, Cash pooling jako zaawansowana metoda zarządzania zasobami finansowymi, „Studenckie Prace Prawnicze Administratywistyczne i Ekonomiczne, pod red. M. Winiarskiego (ISSN 1733-5779), T. 4, 2006, s. 9- 20, Magdalena Czyzkowska, w: Cash Polling jako zaawansowana metoda zarządzania zasobami finansowymi, p. 9, 12, 20.
10) 2004 / 2009

CDW1-04

Michalski, Grzegorz Marek, Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami (Liquidity Value in Current Financial Management in Polish), CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN: 9788387885533, cited by: Marcin Musiałek, Długość cyklu obrotowego i finansowego a efektywność funkcjonowania firmy na przykładzie branży motoryzacyjnej, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Finansów, Gdańsk 2009, p. 60,61,203[2].
11) 2004 / 2008

CDW1-05

Michalski, Grzegorz Marek, Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami (Liquidity Value in Current Financial Management in Polish), CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN: 9788387885533, Cited by: Mirosław Wasilewski, Agnieszka Gałecka, Płynność finansowa gospodarstw rolniczych położonych w województwie lubelskim, Zeszyty naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej nr 68 (2008), ISSN: 2081-6979, p. 268, 278.
12) 2004 / 2010

CDW1-06

Michalski, Grzegorz Marek, Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami (Liquidity Value in Current Financial Management in Polish), CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN: 9788387885533, Cited by: Jacek Jaworski, Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2010, ISBN:9788375562262, p. 362, 364, 366, 367, 369, 371, 372, 385, 496.
13) 2004 / 2007

CDW1-07

Michalski, Grzegorz Marek, Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami (Liquidity Value in Current Financial Management in Polish), CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN: 9788387885533, cited by: Anna Wawryszuk-Misztal, Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo UMCS Lublin, 2007, ISBN:978-83-227-2742-3, p. 70, 73, 74.
14) 2004 / 2009

CDW1-08

Michalski, Grzegorz Marek, Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami (Liquidity Value in Current Financial Management in Polish), CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN: 9788387885533, cited by: Zbigniew Gołaś, Anna Witczyk, ANALYSIS OF ENTERPRISE FINANCIAL LIQUIDITY ON THE EXAMPLE OF THE CONFECTIONER’S TRADE (in Polish) ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE BRANŻY CUKIERNICZEJ, Journal of Agribusiness and Rural Development, http://www.jard.edu.pl, 4(14) 2009, 49-57, ISSN 1899-5772, p. 50, 51, 57[3].
15) 2004 / 2006

CDW1-09

Michalski, Grzegorz Marek, Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami (Liquidity Value in Current Financial Management in Polish), CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN: 9788387885533, Cited by: Anna Rzeczycka, Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie (in): Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa, G. Golawska-Witkowska, A.Rzeczycka, H.Zalewski, OW Branta, Bydgoszcz 2006, ISBN:9788360186428, p. 144,340.
16) 2004 / 2006

CDW1-10

Michalski, Grzegorz Marek, The Value of liquidity in current financial management (Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami), Warszawa: CeDeWu, 2004 (in Polish), cited by: Wieslaw Meszek, Marcin Poleski, in: Certain Aspects of Working Capital in a Construction Company, ISSN 1392-8619 indexovaný v SCOPUS: Technological and Economic Development of Economy, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, 2006, vol. XII, No3, p. 223, 224, 226.
17) 2004 / 2009

CDW1-11

Michalski, Grzegorz Marek, The Value of liquidity in current financial management (Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami), Warszawa: CeDeWu, 2004 (in Polish), cited by: Dariusz Fuksa, Zarządzanie środkami pieniężnymi na przykładzie przedsiębiorstwa górniczego, GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI-MINERAL RESOURCES MANAGEMENT, 2009, t. 25, Z. 1, covered by: Science Citation Index Expanded, ISSN 0860-0953, s. 123, 125, 134.
18) 2004 / 2008

CDW1-12

Michalski, Grzegorz Marek, The Value of liquidity in current financial management (Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami), Warszawa: CeDeWu, 2004 (in Polish), cited by: Dariusz Fuksa, Optymalizacja poziomu gotówki w przedsiębiorstwie wydobywczym z wykorzystaniem modelu Millera-Orra, GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI-MINERAL RESOURCES MANAGEMENT, 2008, t. 24, Z. 3, covered by: Science Citation Index Expanded, ISSN 0860-0953, s. 106,111.
19) 2004 / 2010

CDW1-13

Michalski, Grzegorz Marek, Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami (Liquidity Value in Current Financial Management in Polish), CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN: 9788387885533, cited by: Barbara Woźniak-Sobczak, Instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem przez finanse, ISBN9788372465436, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2010, s. 346.
20) 2004 / 2008

CDW1-14

Michalski, Grzegorz Marek, Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami (Liquidity Value in Current Financial Management in Polish), CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN: 9788387885533, Cited by: Tomasz Śpiewak, Zarządzanie Środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, ISBN 978-83-7338-377-7, s. 22.
21) 2004 / 2009

CDW1-15

Michalski, Grzegorz Marek, Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami (Liquidity Value in Current Financial Management in Polish), CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN: 9788387885533, Cited by: ANALIZA FINANSOWA W REALIZACJI POLITYKI KREDYTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA [w:] Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa, Gabriela Łukasik (red.), Katowice 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISBN: 978-83-7246-429-3, s. 134,247.
22) 2004 / 2007

CDW1-16

Michalski, Grzegorz Marek, Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami (Liquidity Value in Current Financial Management in Polish), CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN: 9788387885533, Cited by: Janusz Narkiewicz, Struktura bilansu a rentowność i płynność finansowa przedsiębiorstwa, (Balance sheet structure and the profitability and financial liquidity of an enterprise in Polish), Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Lublin – Polonia, ISSN: 0459-9586, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, sectio H, vol. XLI,24, 2007, p.339.
23) 2004 / 2007

CDW1-17

Michalski, Grzegorz Marek, Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami (Liquidity Value in Current Financial Management in Polish), CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN: 9788387885533, cited by: Agnieszka Sołtys, Przepływy pieniężne a wartość przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie wartością organizacji, Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Jerzy Paszkowski [red.], Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ISBN: 9788360432235, Białystok 2007, p. 147.
24) 2004 / 2010

CDW1-18

Michalski, Grzegorz Marek, Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami (Liquidity Value in Current Financial Management in Polish), CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN: 9788387885533, cited by: Justyna Kosińska, Tomasz Cicirko, Pojęcie płynności finansowej [w:] Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, Tomasz Cicirko [red.], ISBN:9788373787335, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s.16.
25) 2004 / 2007

CDW1-19

Michalski, Grzegorz Marek, Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami (Liquidity Value in Current Financial Management in Polish), CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN: 9788387885533, cited by: Konrad Stępień, Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2007, ISBN:9788372518316, s. 172.
26) 2009 /

ECOCYB1

Michalski, Grzegorz Marek, 2009. Inventory Management Optimization as Part of Operational Risk Management, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 43/4; pp.213-222. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1562699 Cytowane przez: Priyanka Singh, Working Capital Management of Bhel-Jhansi, Lovely Professional University, Department of management, ISBN: bez isbn, s.43, 65.
27) 2003 / 2010

EDUK-1

Michalski, Grzegorz Marek, Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa (Fundamentals of Corporate Financial Management in Polish), Monografie WSZ Edukacja, Wrocław [Wydanie 1 w r. 2003; wydanie 2 w r. 2004] ISBN: 83-87708-6-6 cited by: Jacek Folga, Kredyt kupiecki, in: Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, K.Kreczmańska-Gigol (red.), Difin, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-7641-271-9, p. 97-98, 388.
28) 2003 / 2010

EDUK-2

Michalski, Grzegorz Marek, Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa (Fundamentals of Corporate Financial Management in Polish), Monografie WSZ Edukacja, Wrocław [Wydanie 1 w r. 2003; wydanie 2 w r. 2004] ISBN: 83-87708-6-6, cited by: Kiwała Anna, Komputerowo wspomagane zarządzanie gotówką w małym przedsiębiorstwie, p. 509-522, Komputerowo zintegrowane zarządzanie, tom i, Ryszard Knosala (red.), Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010, ISBN 978-83-930399-0-6, p. 512,522[4].
29) 2003 /

EDUK-3

Michalski, Grzegorz Marek, Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa (Fundamentals of Corporate Financial Management in Polish), Monografie WSZ Edukacja, Wrocław [Wydanie 1 w r. 2003; wydanie 2 w r. 2004] ISBN: 83-87708-6-6, cited by: Magdalena Zioło, Finansowanie przedsiębiorstw handlowych, [w:] Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego, Beata Filipiak (red.), CeDeWu, Warszawa, ISBN 978-83-7556-134-0, s. 146.
30) 2003 / 2007

EDUK-4

Michalski, Grzegorz Marek, Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa (Fundamentals of Corporate Financial Management in Polish), Monografie WSZ Edukacja, Wrocław [Wydanie 1 w r. 2003; wydanie 2 w r. 2004] ISBN: 83-87708-6-6, cited by: Jacek Folga, Kredyt kupiecki jako źródło kapitału finansujące bieżącą działalność przedsiębiorstw z branż charakteryzujących się sprzedażą sezonową, [w:] Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, Janusz Ostaszewski [red.], serai: „Przedsiębiorczość“, ISBN:9788373784406, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007, p. 62,68.
31) 2003 / 2009

EDUK-5

Michalski, Grzegorz Marek, Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa (Fundamentals of Corporate Financial Management in Polish), Monografie WSZ Edukacja, Wrocław [Wydanie 1 w r. 2003; wydanie 2 w r. 2004] ISBN: 83-87708-6-6, cited by: Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Aurelia Bielawska [red.], Wydawnictwo CHBeck, Warszawa 2009, ISBN: 9788325505127, s.307.
32) 2001 / 2008

PN904-1

Michalski, Grzegorz Marek, W poszukiwaniu wartości płynności przedsiębiorstwa, Finanse i Bankowość nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 904, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, cited by: Tomasz Maślanka, Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, CHBeck, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-255-0239-3, p. 296.
33) 2001 / 2007

PN904-2

Michalski, Grzegorz Marek, W poszukiwaniu wartości płynności przedsiębiorstwa, Finanse i Bankowość nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 904, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, cited by: Konrad Stępień, Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2007, ISBN:9788372518316, s. 172.
34) 2004 / 2005

CHB1-01

Michalski, Grzegorz Marek, Leksykon zarządzania finansami, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2004 s. 92, ISBN: 83-7387-276-0 cited by: Maria Kosek–Wojnar, Jerzy Wojnar, Ryzyko utraty płynności jednostek samorządu terytorialnego – próba kwantyfikacji, Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni (3)/2005, (Folia Oeconomica Bochniensia) ISSN:1731-2310, p. 38, 52.
35) 2004 / 2004

CHB1-02

Michalski, Grzegorz Marek: Leksykon zarzadzania finansami, Warszawa 2004, Wydawnictwo C.H. Beck, p. 10, ISBN: 83-7387-276-0 cited by: Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003, NBP Narodowy Bank Polski, Warszawa, Grudzień 2004, J. Osiński, P.Wyczanski, D.Tymoczko, A.Grat (red), p. 144.
36) 2004 / 2004

CHB1-03

Michalski, Grzegorz Marek: Leksykon zarzadzania finansami, Warszawa 2004, Wydawnictwo C.H. Beck, p. 10, ISBN: 83-7387-276-0 cited by: Financial System Development in Poland 2002-2003, NBP National Bank of Poland, Warsaw, December 2004, J. Osiński, P.Wyczanski, D.Tymoczko, A.Grat (red), p. 141.
37) 2004 / 2006

CHB1-04

Michalski, Grzegorz Marek: Leksykon zarzadzania finansami, Warszawa 2004, Wydawnictwo C.H. Beck, p. 96, ISBN: 83-7387-276-0 cited by: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005, NBP Narodowy Bank Polski, Warszawa, listopad 2006, J. Osiński, D.Tymoczko, (red), p. 135.
38) 2004 / 2006

CHB1-05

Michalski, Grzegorz Marek: Leksykon zarzadzania finansami, Warszawa 2004, Wydawnictwo C.H. Beck, p. 96, ISBN: 83-7387-276-0 cited by: Financial System Development in Poland 2005, NBP National Bank of Poland, Warsaw, November 2006, J. Osiński, D.Tymoczko, (red), p. 96.
39) 2004 / 2008

CHB1-06

Michalski, Grzegorz Marek: Leksykon zarzadzania finansami, Warszawa 2004, Wydawnictwo C.H. Beck, p. 96, ISBN: 83-7387-276-0 cited by: Emilia Grzegorzewska, Zjawisko upadłości przedsiębiorstw w Polsce na tle innych krajów europejskich, Zeszyty naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej nr 68 (2008), ISBN: 978-83-7244-968-9, p. 53, 63.
40) 2004 / 2008

CHB1-07

Michalski, Grzegorz Marek: Leksykon zarzadzania finansami, Warszawa 2004, Wydawnictwo C.H. Beck, p. 96, ISBN: 83-7387-276-0 cited by: Tomasz Maślanka, Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, CHBeck, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-255-0239-3, p. 296.
41) 2004 / 2010

CHB1-08

Michalski, Grzegorz Marek: Leksykon zarzadzania finansami, Warszawa 2004, Wydawnictwo C.H. Beck, p. 96, ISBN: 83-7387-276-0 cited by: Sylwia Hucik-Gaicka, Analiza porównawcza narzędzi wspomagających sporządzanie analiz finansowych podmiotów gospodarczych (Comparative analysis of tools supporting elaboration of financial reports, in Polish), in: Przediębiorczość i zarządzanie, XI, (10)/2010, Wroclaw – Lodz, Efektywność, wymiary, uwarunkowania, wyzwania, T.Dudycz, G.Osbert-Pociecha (red.), Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, ISSN:1733-2486, p. 61.
42) 2004 / 2010

CHB1-09

Michalski, Grzegorz Marek, Leksykon zarządzania finansami, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2004 s. 92, ISBN: 83-7387-276-0 cited by: Barbara Woźniak-Sobczak, Instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem przez finanse, ISBN9788372465436, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2010, s. 346.
43) 2004 / 2010

CHB1-10

Michalski, Grzegorz Marek, Leksykon zarządzania finansami, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2004 s. 92, ISBN: 83-7387-276-0 cited by: Agnieszka Dąbrowska, Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością [w:] Faktoring w Polsce 2010, analiza, rynek, perspektywy, Katarzyna Kreczmańska-Gigol [red.], Warszawa 2010 Difin, p.21.
44) 2005 / 2005

CHB2-01

Pluta, Wiesław i Michalski, Grzegorz Marek. 2005. Krótkoterminowe zarzadzanie kapitalem. Jak zachowac plynnosc finansowa, Warszawa: C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2 cited by: Aleksander Kusak in: Weryfikacja wskazników plynnosci, Studia i Materiały – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, (2)/2005, p. 76-81, ISSN 1733-9758.
45) 2004 / 2007

CHB2-02

Pluta, Wiesław i Michalski, Grzegorz Marek. 2005. Krótkoterminowe zarzadzanie kapitalem. Jak zachowac plynnosc finansowa, Warszawa: C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2 cited by: Prace Naukowe Instytutu Organizacji I Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, nr 83, (25)/2007, Zastosowanie technik drążenia danych do prognozowania wpływu należności, Marcin Relich, p. 86, p. 89, ISSN: 0324-9468.
46) 2004 / 2008

CHB2-03

Pluta, Wiesław i Michalski, Grzegorz Marek. 2005. Krótkoterminowe zarzadzanie kapitalem. Jak zachowac plynnosc finansowa, Warszawa: C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2 cited by: Marcin Relich, Inteligentny system monitorowania przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie, in: Metody symulacyjne w badaniu organizacji i w dydaktyce menedżerskiej, A.Balcerak, W.Kwaśnicki (red.), Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008, chapter 6, p. 97-109, ISBN:978-83-7493-437-4
47) 2005 / 2008

CHB2-04

Pluta, Wiesław i Michalski, Grzegorz Marek. 2005. Krótkoterminowe zarzadzanie kapitalem. Jak zachowac plynnosc finansowa, Warszawa: C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2 cited by: Danuta Zawadzka, Zarządzanie kapitałem obrotowym w małych przedsiębiorstwach w świetle wyników badań empirycznych, in: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, D.Krzemińska (red.), Zeszyty Naukowe (106)/2008, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ISSN: 1641-2168, ISBN: 978-83-7417-302-5, p. 48.
48) 2005 / 2007

CHB2-05

Pluta, Wiesław i Michalski, Grzegorz Marek. 2005. Krótkoterminowe zarzadzanie kapitalem. Jak zachowac plynnosc finansowa, Warszawa: C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2 cited by: Anna Wawryszuk-Misztal, Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo UMCS Lublin, 2007, ISBN:978-83-227-2742-3, p. 58.
49) 2005 / 2006

CHB2-06

Pluta, Wiesław i Michalski, Grzegorz Marek. 2005. Krótkoterminowe zarzadzanie kapitalem. Jak zachowac plynnosc finansowa, Warszawa: C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2 cited by: Jacek Kowalczyk, Aleksander Kusak, Decyzje finansowe firmy, CHBeck, Warszawa 2006, ISBN: 83-7483-167-7, p. 89, 219.
50) 2005 / 2010

CHB2-07

Pluta, Wiesław i Michalski, Grzegorz Marek. 2005. Krótkoterminowe zarzadzanie kapitalem. Jak zachowac plynnosc finansowa, Warszawa: C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2 cited by: Tomasz Cicirko, Istota płynności finansowej, in: Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, K.Kreczmańska-Gigol (red.), Difin, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-7641-271-9, p. 19, 21.
51) 2005 / 2009

CHB2-08

Pluta, Wiesław i Michalski, Grzegorz Marek. 2005. Krótkoterminowe zarzadzanie kapitalem. Jak zachowac plynnosc finansowa, Warszawa: C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2 cited by: Danuta Zawadzka, Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, ISBN:9788374174435, s. 175, 279.
52) 2005 / 2008

CHB2-09

Pluta, Wiesław i Michalski, Grzegorz Marek. 2005. Krótkoterminowe zarzadzanie kapitalem. Jak zachowac plynnosc finansowa, Warszawa: C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2 cited by: Beata Kotowska, Olga Wyszkowska-Kaniewska, Kredyt kupiecki w działalności przedsiębiorstw w Polsce, w: Tendencje i uwarunkowania rozwoju finansów przedsiębiorstw i finansów publicznych, S.Antkiewicz, M.Kalinowski (red.), WSB Gdańsk, CeDeWu Warszawa 2008, s. 36, 44, 46.
53) 2005 / 2010

CHB2-10

Pluta, Wiesław i Michalski, Grzegorz Marek. 2005. Krótkoterminowe zarzadzanie kapitalem. Jak zachowac plynnosc finansowa, Warszawa: C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2 cited by: Justyna Kosińska, Tomasz Cicirko, Pojęcie płynności finansowej [w:] Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, Tomasz Cicirko [red.], ISBN:9788373787335, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s.14,18.
54) 2005 / 2010

CHB2-11

Pluta, Wiesław i Michalski, Grzegorz Marek. 2005. Krótkoterminowe zarzadzanie kapitalem. Jak zachowac plynnosc finansowa, Warszawa: C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2 cited by: Justyna Kosińska, Tomasz Cicirko, Kapitał obrotowy i jego powiązania z płynnością [w:] Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, Tomasz Cicirko [red.], ISBN:9788373787335, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s.122,129.
55) 2005 / 2009

CHB2-11

Pluta, Wiesław i Michalski, Grzegorz Marek. 2005. Krótkoterminowe zarzadzanie kapitalem. Jak zachowac plynnosc finansowa, Warszawa: C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2 cited by: Jacek Folga, Zarządzanie majątkiem obrotowym [w:] Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Aurelia Bielawska [red.], Wydawnictwo CHBeck, Warszawa 2009, ISBN: 9788325505127, s.210.
56) 2005 / 2010

CHB2-12

Pluta, Wiesław i Michalski, Grzegorz Marek. 2005. Krótkoterminowe zarzadzanie kapitalem. Jak zachowac plynnosc finansowa, Warszawa: C.H.Beck, ISBN: 83-7387-406-2 cited by: Agnieszka Dąbrowska, Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością [w:] Faktoring w Polsce 2010, analiza, rynek, perspektywy, Katarzyna Kreczmańska-Gigol [red.], Warszawa 2010 Difin, p.22,27.
57) 2007 / 2009

CHB3-1

Michalski, Grzegorz Marek, [w:] Michalski Grzegorz, Katarzyna Prędkiewicz, Succesfull entrepreneurial financial management in microfirms (in Polish: Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm), CHBeck 2007, p. 33-64,106, cited by: Barbara Bartkowiak, Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu Platinium, Warszawa 2009, ISBN:9788375561265, p.39,49.
58) 2008 / 2010

ICBE8A-1

Michalski, Grzegorz Marek, Firm value and net current assets investments, International Conference on Business and Economy (Constantza, Romania, 2008, November) cited by: С.С. Смирнов, А.Ф. Тихомиров, УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОМПАНИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, (Riadenie likvidity spoločnosti, pokiaľ ide o hodnotu-orientované riadenie, in Russian), Экономика и менеджмент предприятия, Научно-технические ведомости СПбГПУ 3(99)/2010. Экономические науки, УДК 335.64, p. 100, 101, 104[5].
59) 2000 / 2008

UMCS00-1

Michalski, Grzegorz Marek, Finansowanie zewnętrzne a wartość płynności – wybrane zagadnienia, w: „Finansowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw”, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 315-326, Cited by: Tomasz Śpiewak, Zarządzanie Środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, ISBN 978-83-7338-377-7.
60) 2005 / 2006

UMCS05-1

Michalski, Grzegorz Marek, Krótkoterminowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, in: „Przekształcenia rynku finansowego w Polsce”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, ISBN: 83-227-2473-X, t. 2, s. 171-184, cited by: M.Barowicz, Faktoring jako źródło finansowania działalności gospodarczej (Factoring as a source of financing economic activity in Polish), Bank i Kredyt, (11-12)/2006, ISSN: 0137-5520, p. 100, p. 110.
61) 2001 / 2008

UMCS01-1

Michalski, Grzegorz Marek, Czynniki determinujące wewnętrzną wartość płynności [w:] Rozwój rynku finansowego w Polsce, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 307-314, Cited by: Tomasz Śpiewak, Zarządzanie Środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, ISBN 978-83-7338-377-7.
62) 2008 / 2010

ODK1-1

Michalski, Grzegorz Marek, Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Valuation of the Firm based on Financial Statements in Polish), ODDK, Gdańsk 2008, ISBN: 83-74265-09-6, cited by: Tomasz Jedynak, Ryzyko w działalności gospodarczej – metody oceny oraz techniki zarządzaniaRisk in a business activity – methods of valuation and techniques of management (in Polish), Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni (8)/2010, (Folia Oeconomica Bochniensia) ISSN:1731-2310, p. 63, 71, 72.
63) 2008 / 2009

ODK1-2

Michalski, Grzegorz Marek, Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Valuation of the Firm based on Financial Statements in Polish), ODDK, Gdańsk 2008, ISBN: 83-74265-09-6, cited by: Danuta Zawadzka, Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, ISBN:9788374174435, s. 26, 277.
64) 2004 / 2010

PN1042

Michalski, Grzegorz Marek, Definicja i znaczenie krótkoterminowej płynności finansowej, Zarządzanie finansami firm – Teoria i praktyka, Wiesław Pluta [red.], PN 1042, AE, Wrocław 2004, 2 tom, s. 65-72, (Definition and Meaning Short-Term Financial Liquidity in Polish), ISSN:0324-8445, (Michalski, Grzegorz Marek, Definition and Meaning Short-Term Financial Liquidity. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1000743) cited by: Justyna Kosińska, Tomasz Cicirko, Czynniki wpływające na płynność finansową [w:] Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, Tomasz Cicirko [red.], ISBN:9788373787335, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s.29.
65) 2007 / 2009

PN1152-1

Michalski, Grzegorz Marek, Powody utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie i ich relacja do ryzyka, w: W. Pluta (red.), „Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw – Teoria i Praktyka”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1152, Wrocław 2007, ISSN: 0324-8445, s. 365-375 cited by: Danuta Zawadzka, Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, ISBN:9788374174435, s. 17, 278.
66) 2001 / 2006

PN894-1

Michalski, Grzegorz Marek, Pomiar poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia, in: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 894, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, cited by: Dariusz Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Wydawnicza, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, ISBN: 8374840188, p. 297, 550.
67) 2001 / 2008

PN894-2

Michalski, Grzegorz Marek, Pomiar poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia, in: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 894, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, cited by: Anna Skowronek-Mielczarek, Zdzisław Leszczyński, Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-208-1735-5, s. 223.
68) 2001 / 2007

PN894-3

Michalski, Grzegorz Marek, Pomiar poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia, in: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 894, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, cited by: Konrad Stępień, Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2007, ISBN:9788372518316, s. 172.
69) 2001 / 2008

PN894-4

Michalski, Grzegorz Marek, Pomiar poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia, in: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 894, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, cited by: Adam Wójcik, Przyczyny i skutki utraty płynności finansowej w przedsięborstwie, 03.10.2008r.; 20:42, źródło: http://www.polmoney.pl/tematy_glowne/edukacja/plynnosc/przyczyny_i_skutki_utraty_plynnosci.html [wersja z dnia: 23.6.2011].
70) 2001 / 2009

PN894-5

Michalski, Grzegorz Marek, Pomiar poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia, in: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 894, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, cited by: Dariusz Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego: Wskaźniki finansowe, Tom 2, s. 479, Oficyna Wydawnicza, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009, ISBN:9788375266740
71) 2002 /

PN935

Michalski, Grzegorz Marek, Wpływ opóźnień w spłacie należności na budowę modelu wewnętrznej wartości płynności, [w:] J.Dziechciarz (red.), ISSN:1899-3192, ISSN:1507-3866 Ekonometria nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 935, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 164-174. cited by: Magdalena Burzykowska, Mikroekonomiczne czynniki kształtujące rynkową wartość płynności finansowej przedsiębiorstwa, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 214, ISSN0208-6018, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s 91,102.
72) 2003 / 2010

PN981

Michalski, Grzegorz Marek, Informacyjna przydatność statycznych miar poziomu płynności finansowej (The Usefulness of Statical Measures of the Financial Liquidity in Polish. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1000480), Ekonometria nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej 981, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, ZASTOSOWANIA METOD ILOSCIOWYCH, J. Dziechciarz [red]., ISSN:0324-8445, ISSN:1507-3866, cited by: Justyna Kosińska, Tomasz Cicirko, Badanie płynności finansowej [w:] Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, Tomasz Cicirko [red.], ISBN:9788373787335, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s.84.
73) 2004 / 2008

PWE2-01

Michalski, Grzegorz Marek, Analiza i ocena sytuacji finansowej MSP, Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, W.Pluta (red.), PWE, Warszawa, 2004, cited by: Piotr Borawski, Ocena składników bilansu majątkowego przedsiębiorstw na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, p. 215, 217, 224, Zeszyty naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej nr 64 (2008), ISBN: 9788372449405.
74) 2005 / 2006

PWN1-01

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Czyżkowska Magdalena, Cash pooling jako zaawansowana metoda zarządzania zasobami finansowymi, „Studenckie Prace Prawnicze Administratywistyczne i Ekonomiczne, pod red. M. Winiarskiego (ISSN 1733-5779), T. 4, 2006, s. 9- 20, Magdalena Czyzkowska, w: Cash Polling jako zaawansowana metoda zarządzania zasobami finansowymi, p. 9, 12, 20.
75) 2005 / 2008

PWN1-02

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Stanisław Mańko, Tadeusz Sobczyński, Roman Sass, Zmiany poziomu zrównoważenia płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych UE w latach 1989-2005, p. 5, p. 21, Zeszyty naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej nr 64 (2008), ISBN: 9788372449405.
76) 2005 / 2008

PWN1-03

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Anna Milewska, Anna Wolff, Kształtowanie płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego, Zeszyty naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej nr 64 (2008), ISBN: 9788372449405, p. 178, p. 186.
77) 2005 / 2008

PWN1-04

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Danuta Zawadzka, Zarządzanie kapitałem obrotowym w małych przedsiębiorstwach w świetle wyników badań empirycznych, in: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, D.Krzemińska (red.), Zeszyty Naukowe (106)/2008, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ISSN: 1641-2168, ISBN: 978-83-7417-302-5, p. 44.
78) 2005 / 2005

PWN1-05

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Anna Wawryszuk, Inwestycyjne podejście do oceny zmian w poziomie kapitału obrotowego netto, Przekształcenia rynku finansowego w Polsce, P.Karpuś, J.Węcławski (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, ISBN832272473X, część I, p. 96, 100.
79) 2005 / 2007

PWN1-06

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Wiesław Janik, Cele i wartość małych przedsiębiorstw (Targets and value of small companies in Polish), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, E.Urbańczyk (red.), WNEiZ US, Szczecin 2007, ISBN:978-83-60585-04-7, p. 591, 597.
80) 2005 / 2008

PWN1-07

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Tomasz Maślanka, Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, CHBeck, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-255-0239-3, p. 296.
81) 2005 / 2009

PWN1-08

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Wanda Skoczylas, Dagmara Bogacka, Czynniki kształtujące płynność finansową przedsiębiorstwa sektora motoryzacyjnego w warunkach kryzysu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (534)/2009, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 17, ISSN: 1640-6818, ISSN: 1733-2842, p. 487,496.
82) 2004 / 2010

PWN1-09

Michalski, Grzegorz Marek, Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami (Liquidity Value in Current Financial Management in Polish), CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN: 9788387885533, cited by: Tomasz Cicirko, Istota płynności finansowej, in: Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, Katarzyna Kreczmańska-Gigol [red.], Difin, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-7641-271-9, p. 20, 389.
83) 2005 / 2010

PWN1-10

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Kapitał obrotowy netto i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa, in: Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, Katarzyna Kreczmańska-Gigol [red.], Difin, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-7641-271-9, p. 76, 83, 84, 91, 388.
84) 2005 / 2009

PWN1-11

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0, cited by: Zbigniew Gołaś, Anna Witczyk, ANALYSIS OF ENTERPRISE FINANCIAL LIQUIDITY ON THE EXAMPLE OF THE CONFECTIONER’S TRADE (in Polish) ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE BRANŻY CUKIERNICZEJ, Journal of Agribusiness and Rural Development, http://www.jard.edu.pl, 4(14) 2009, 49-57, ISSN 1899-5772, p. 50, 51, 57.
85) 2005 / 2008

PWN1-12

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0, cited by: Ilona Dukaj: Style kierowania w małej firmie, Internetowe Wydawnictwo „e-bookowo” 2008, ISBN:978-83-61184-16-4, p. 7, 11, 12.
86) 2005 / 2010

PWN1-13

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0, cited by: Kiwała Anna, Zarządzanie środkami pieniężnymi w małych przedsiębiorstwach, in: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1, Ryszard Knosala (red.), Opole 2010, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, ISBN:978-83-923797-9-9, p. 492, 495[6].
87) 2005 / 2008

PWN1-14

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0, cited by: Krajewski Mirosław, Financial flow and turnover in the estimation enterprises management (in Polish), Ocena płynności i obrotowości na potrzeby zarządzania finansami przedsiębiorstwa, (in:) Wartość jako kryterium efektywności, T. Dudycz (red.), Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008, ISBN9788392690214, p. 20,25.
88) 2005 / 2010

PWN1-15

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Edward Radosiński, Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej, Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, ISBN: 9788301165055, p. 446.
89) 2005 / 2006

PWN1-16

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Gabriela Golawska-Witkowska, Instrumenty finansowania krótkoterminowego (in): Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa, G. Golawska-Witkowska, A.Rzeczycka, H.Zalewski, OW Branta, Bydgoszcz 2006, ISBN:9788360186428, p. 185,340.
90) 2005 / 2009

PWN1-17

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Danuta Zawadzka, Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, ISBN:9788374174435, s. 15, 20, 277.
91) 2005 / 2011

PWN1-18

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Justyna Łukomska-Szarek, Ocena płynności finansowej w ujęciu kasowym i memoriałowym samorządów terytorialnych województwa opolskiego, [w:] Zarządzanie Finansami, Współczesne wyzwania teorii i praktyki, Dariusz Zarzecki [red.], Czas na Pieniądz, Zeszyty Naukowe nr 640, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 38, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842, s. 127, 135.
92) 2005 / 2009

PWN1-19

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Ilona Dukaj: Wpływ Działań Kierowniczych na Zachowania Pracowników, Internetowe Wydawnictwo „e-bookowo” 2009, ISBN:978-83-61184-54-6, p. 7, 8, 9,10,11
93) 2005 / 2010

PWN1-20

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Tomasz Felczak, Kapitał obrotowy i efektywność gospodarstw indywidualnych w zależności od typu rolniczego, w: Czwarte Warsztaty Młodych Ekonomistów, WSH w Kielcach, ISBN9788389274663, Kielce 2010, s. 99, 104.
94) 2005 / 2010

PWN1-21

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Piotr Szczepaniak, Sytuacja finansowa sektorów pozafinansowych w Polsce w latach 2004-2009, s. 335, [w:] Nauki o Finansach 4, Grażyna Borys (Red.), Wrocław 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN: 1899-3192.
95) 2005 / 2006

PWN1-22

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Piotr Szczepankowski, Controlling polityki kredytowania odbiorców, s. 91-103, [w:] Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Sierpińska Maria (red.), Wydawnictwo: VIZJA PRESS&IT, Warszawa 2006, ISBN: 9788360283134.
96) 2005 / 2008

PWN1-23

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Magdalena Burzykowska, Mikroekonomiczne czynniki kształtujące rynkową wartość płynności finansowej przedsiębiorstwa, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 214, ISSN0208-6018, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s 91,92.
97) 2005 / 2007

PWN1-24

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Agnieszka Sołtys, Przepływy pieniężne a wartość przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie wartością organizacji, Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Jerzy Paszkowski [red.], Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ISBN: 9788360432235, Białystok 2007, p. 146,147.
98) 2005 / 2010

PWN1-25

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Justyna Kosińska, Tomasz Cicirko, Pojęcie płynności finansowej [w:] Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, Tomasz Cicirko [red.], ISBN:9788373787335, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s.17.
99) 2005 / 2010

PWN1-26

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Justyna Kosińska, Tomasz Cicirko, Czynniki wpływające na płynność finansową [w:] Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, Tomasz Cicirko [red.], ISBN:9788373787335, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s.28.
100) 2005 / 2010

PWN1-27

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Tomasz Cicirko, Źródła informacji potrzebnych do analizy płynności finansowej [w:] Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, Tomasz Cicirko [red.], ISBN:9788373787335, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s.59.
101) 2005 / 2010

PWN1-28

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Justyna Kosińska, Tomasz Cicirko, Kapitał obrotowy i jego powiązania z płynnością [w:] Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, Tomasz Cicirko [red.], ISBN:9788373787335, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s.111, 118.
102) 2005 / 2010

PWN1-29

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Leszek Mosiejko, Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie [w:] Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, Tomasz Cicirko [red.], ISBN:9788373787335, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s.150,153.
103) 2005 / 2009

PWN1-30

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Jacek Folga, Zarządzanie majątkiem obrotowym [w:] Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Aurelia Bielawska [red.], Wydawnictwo CHBeck, Warszawa 2009, ISBN: 9788325505127, s.205.
104) 2005 / 2008

PWN1-31

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Mirosław Krajewski, Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach, zasady, efektywność, narzędzia, oddk, ISBN:9788374265119, Gdańsk 2008, s.182.
105) 2005 / 2010

PWN1-32

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Wiesław Janik, Artur Paździor, Zarządzanie finansami spółki kapitałowej, PWE, Warszawa 2010, ISBN:9788320818482, s.143,238.
106) 2005 / 2010

PWN1-33

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Jakub Świerszczewicz, Wykorzystanie faktoringu przez przedsiębiorstwa z sektora MSP w Polsce – studium przypadku [w:] Faktoring w Polsce 2010, analiza, rynek, perspektywy, Katarzyna Kreczmańska-Gigol [red.], Warszawa 2010 Difin, p.72.
107) 2005 / 2009

PWN1-34

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Mirosław Krajewski, Zakres oceny i instrumentarium badania płynności finansowej [w:] Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Wanda Skoczylas [red.], Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009, ISBN:9788372282347, p.231.
108) 2005 / 2007

PWN1-35

Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity in Small and Midiem Enterprises in Polsh), Polish Scientific Publishers PWN/Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14346-0 cited by: Tadeusz Teofil Kaczmarek, Zarządzanie płynnością finansów małych i średnich przedsiębiorstw – ujęcie praktyczne, ISBN:9788372517630, Difin, Warszawa 2007.
109) 2007 / 2008

RJEF7-1

Michlaski G., Portfolio Management Approach in Trade Credit Decision Making, Romanian Journal of Economic Forecasting,Vo1.3,2007, cited by: Hodnotení celkovej kvality obežných aktív (in Chinese), Zhang Xinmin, University of International Business and Economics International Business School, Pekin 2008[7].
110) 2007 / 2011

RJEF7-2

Michalski, Grzegorz Marek, Portfolio management approach in trade credit decision making, Romanian Journal of Economic Forecasting[8] 3/2007, ISSN: 1582-6163, Institute of Economic Forecasting, Bucharest 2007, ss. 42-53. Michlaski G., Portfolio Management Approach in Trade Credit Decision Making, Romanian Journal of Economic Forecasting,Vo1.3,2007, cited by: Shahid Ali & Muhammad Ramzan Akhtar Khan, Searching for internal and external factors that determine working capital management for manufacturing firms in Pakistan, African Journal of Business Management Vol. 5(7), pp. 2942-2949, 4 April, 2011, Available online at http://www.academicjournals.org/AJBM, ISSN 1993-8233 ©2011 Academic Journals, indeksowany w Social Sciences Citation Index, na str. 2943, 2949.
111) 2008 / 2011

RJEF8-1

Michalski, G. 2008, „Value-based inventory management”, Romanian Journal of Economic Forecasting, vol. 9, no. 1, pp. 82-90, cited by: Eero Lukkari, Working Capital Management: a Bibliometric Study, Lappeenranta University of Technology, Faculty of Technology Management, Department of Industrial Management, 2011, Lappeenranta, Finland[9].
112) 2008 / 2010

SEE-BA8-1

Michalski, G. 2008. A Portfolio Management Approach in Accounts Receivable Management, South East European Journal of Economics & Business 3(2): 89–95, cited by: Zuzana Pecinová in: WORKING CAPITAL ASSESSMENT IN CUSTOMER ORIENTED COMPANY, ISSN 2029-4441, 6th International Scientific Conference May 13–14, 2010, Vilnius, Lithuania BUSINESS AND MANAGEMENT 2010, Vilnius, 2010, p. 1060, 1065.
113) 2009 / 2009

SEE-BA9-1

Michalski, Grzegorz Marek, A Value-Oriented Framework for Inventory Management, Grzegorz Michalski, Grzegorz Michalski. South East European Journal of Economics and Business. Nov 2009. Vol. 4, Iss. 2; 97-102, cited by: Gupta V K, Global Journal of Flexible Systems Management, Year : 2009, Volume : 10, Issue : 4, Print ISSN : 0972-2696. Online ISSN: 0974-0198. Flexible Strategic Framework for Managing Forces of Continuity and Change in Value Engineering Processes: Study in Indian Context, indexovaný v SCOPUS: Global Journal of Flexible Systems Management, ISSN: 0972-2696, Global Institute of Flexible Systems Management, India, p. 56, 64.
114) 2005 / 2009

SGH1-1

Michalski, Grzegorz Marek, 2005, Net Working Capital Management Strategies as a Factor of Shapping Small Firm Value (Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MŚP in Polish), Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 55, SGH, Warszawa 2005, ISSN: 1234-8872, s. 90-102.), In Social Science Research, cited by: I. PIRVUTOIU, AGATHA POPESCU, Analysis of net working capital – a basic tool in business financing (in Romanian), Analiza fondului de rulment – instrument de baza in finantarea afacerii, FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL, LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, USAMVB Timisoara, 2009, SERIA I, VOL. XI (3)[10], ISSN:1453-1410, listed in EBSCO, p. 2, 6.
115) 2005 / 2009

SGH1-2

Michalski, Grzegorz Marek, 2005, Net Working Capital Management Strategies as a Factor of Shapping Small Firm Value (Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MŚP in Polish), Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 55, SGH, Warszawa 2005, ISSN: 1234-8872, s. 90-102.), In Social Science Research, cited by: Agatha Popescu, Considerations upon net working capital management, Scientific Papers Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, vol. 9, (2)/200, ISSN 1844-5640, s. 125, 127.
116) 2005 / 2011

SGH1-3

Michalski, Grzegorz Marek, 2005, Net Working Capital Management Strategies as a Factor of Shapping Small Firm Value (Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MŚP in Polish), Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 55, SGH, Warszawa 2005, ISSN: 1234-8872, s. 90-102.), In Social Science Research, cited by: Ruta Autukaite, Eric Molay, Cash Holdings, Working Capital and Firm Value: Evidence from France, Autukaite, Ruta and Molay, Eric, Cash Holdings, Working Capital and Firm Value: Evidence from France (May 1, 2011). International Conference of the French Finance Association (AFFI), May 11-13, 2011. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1836900; s. 7, 23.
117) 2007 / 2010

UMCS07-1

Michalski, Grzegorz Marek, Wpływ decyzji w zakresie strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na wartość przedsiębiorstwa, in: P. Karpuś, J. Węcławski (red.), „Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego”, UMCS Lublin 2007, ISBN: 9788322727409, s. 564 – 570. cited by: Małgorzata Kwiedorowicz-Andrzejewska, Wpływ polityki zarządzania należnościami i zobowiązaniami na efektywność inwestycji (Influence of the politics of management amounts due and obligations on the efficiency of investment obligations, in Polish), in: Przediębiorczość i zarządzanie, XI, (10)/2010, Wroclaw – Lodz, Efektywność, wymiary, uwarunkowania, wyzwania, T.Dudycz, G.Osbert-Pociecha (red.), Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, ISSN:1733-2486, p. 152.
118) 2006 / 2010

UMCS06

Michalski, Grzegorz Marek, Value Based Production Order Quantity Model, Optymalna ze względu na wartość przedsiębiorstwa wielkość produkcji (VBPOQ), [w:] P. Karpuś, „Finanse przedsiębiorstwa”, UMCS Lublin 2006, ISBN:8322725582, p.245–250, cited by: Wiesław Janik, Artur Paździor, Zarządzanie finansami spółki kapitałowej, PWE, Warszawa 2010, ISBN:9788320818482, s.148.
119) 2007 / 2010

UR07-1

Michalski, Grzegorz Marek, VBEOQ – optymalna z punktu widzenia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa wielkość zamówienia zapasów, in: E. Urbańczyk (red.), „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ISBN: 978-83-60585-04-7, pp. 523-531, Cited by: Jacek Jaworski, Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2010, ISBN:9788375562262, p. 378, 379, 379, 496.
120) 2006 / 2008

VSB6-1

Michalski, Grzegorz Marek, Risk-Based Cash Demand in a Firm, [in:] D. Dluhošová (red.), “Managing and modeling of financial risk”, Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava, Ostrava 2006, ISBN: 80-248-1159-6, p. 179-185, Michalski, G. M. (2006, 15th December). Risk-Based Cash Demand in a Firm. Managing and Modelling Of Financial Risk, 179−185, cited by: РЕЗЕРВЫ ВЕЛИЧИНЫ И ВРЕМЕНИ ВХОДЯЩИХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ НАЛИЧНОСТЬЮ, БИ ДУШИН[11].
121) 2006 / 2010

VSB6-2

Michalski, Grzegorz Marek, Risk-Based Cash Demand in a Firm, [in:] D. Dluhošová (red.), “Managing and modeling of financial risk”, Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava, Ostrava 2006, ISBN: 80-248-1159-6, p. 179-185, Michalski, G. M. (2006, 15th December). Risk-Based Cash Demand in a Firm. Managing and Modelling Of Financial Risk, 179−185, cited by: MARIJA ANGELOVSKA, MASTER’S THESIS: CASH MANAGEMENT TECHNIQUES: THE CASE OF CASH FORECASTING IN MERCATOR, UNIVERSITY OF LJUBLJANA, FACULTY OF ECONOMICS, Ljubljana, August 2010, p. 13, 101[12], ISBN: bez issn.
122) 2006 / 2008

VSB6-3

Michalski, Grzegorz Marek, Risk-Based Cash Demand in a Firm, [in:] D. Dluhošová (red.), “Managing and modeling of financial risk”, Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava, Ostrava 2006, ISBN: 80-248-1159-6, p. 179-185, Michalski, G. M. (2006, 15th December). Risk-Based Cash Demand in a Firm. Managing and Modelling Of Financial Risk, 179−185, cited by: Hiroshi Fukumitsu, Seijo University, Tokyo, http:// www.seijo.ac.jp/pdf/faeco/kenkyu/182/182-hukumitu.pdf; w języku japońskim, 過剰貯蓄:理論と現実; Oversaving: teoria i rzeczywistość, 成城・経済研究 第182号 (2008年11月); Seijo Studiów Ekonomicznych Nr 182 (listopad 2008), s. 82.

[8] Czasopismo z listy: Journal Citation Reports/indeksowane przez Thomson Reuters MASTER JOURNAL LIST: Social Sciences Citation Index (źródło: http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN:=1582-6163 )

| * materiały podpowiedzi i wyniki zaliczeń dla moich studentów i seminarzystów * |

| * materiały dla studentów studiów podyplomowych * |

| szacowanie wolnych przepływów pieniężnych – slajdy |

| szacowanie wolnych przepływów pieniężnych – mp3 do slajdów cz1/5 |

| szacowanie wolnych przepływów pieniężnych – mp3 do slajdów cz2/5 |

| szacowanie wolnych przepływów pieniężnych – mp3 do slajdów cz3/5 |

| szacowanie wolnych przepływów pieniężnych – mp3 do slajdów cz4/5 |

| szacowanie wolnych przepływów pieniężnych – mp3 do slajdów cz5/5 |

| uwagi dodatkowe do szacowania FCF mp3 |

| artykuł1 || kpl_artykułów || artykuł2 || artykuł3 || artykuł4 |

| artykuł5 || artykuł6 || artykuł7 || artykuł8 || artykuł9 |

| artykuł10 || art11 || art12 || art13 || art14 || art15 || art16 || art17 |

| art18 || art19 || art20 || art21 || art22 || art23 || art24 || art25 || art26 |

| art27 || art28 || art29 || art30 || art31 || art32 || art33 || art34 || art35 |

| art36 || art37 || art38 || art39 || art40 || art41 || art42 || art43 || art44 |

| art45 || art46 || art47 || art48 || art49 || art50 || art51 || art52 || art53 |

| art54 || * || * ||

| polecam: http://ue-wroc.academia.edu/michalskig/Teaching |

(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz usług finansowych?
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | ue | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | Aukro
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IC || SP || CV
Kontakt: EMAIL: Grzegorz.Michalski[at]ue.wroc.pl „[at]”zamina: „@” | | GG: 10800054
Reklama