a) Tytuł szkolenia
Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
b) Podtytuł (będący bądź rozwinięciem tytułu, bądź intrygującym pytaniem lub hasłem)
sztuka oceniania finansowych skutków decyzji podejmowanych w warunkach ryzyka i niepewności
c) Opis szkolenia (kilka zdań mówiących czego dotyczy szkolenie, ogólne wprowadzenie)

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu przyszłych działań biznesowych na wartość przedsiębiorstwa.

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz umiał rozpoznać podstawowe elementy kształtujące wartość przedsiębiorstwa.

d) Korzyści dla Uczestnika szkolenia (mogą to być np. kluczowe umiejętności, jakie będą na szkoleniu doskonalone, to, co uczestnik zyska, czego się nauczy, czego dotknie)

W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności:

· oceny wartości przedsiębiorstwa

· analizowania zamierzeń pod kątem ich opłacalności,

· szacowania wolnych przepływów pieniężnych,

· brania pod uwagę w decyzjach ryzyka i niepewności.

Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jego wartości oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa.

Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod okiem naszego Eksperta.

e) Metody pracy stosowane podczas szkolenia (tutaj należy wskazać te, które rzeczywiście się pojawią; za ściągę może posłużyć poniższa lista)

– studium przypadku (case study),

– praca w grupach,

– dyskusje,

– wykład

f) Grupa docelowa (kilkuzdaniowy opis, do kogo kierujemy dane szkolenie; najlepiej jeśli będzie szeroki, ale precyzyjny zarazem)

Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na tworzenie wartości firmy.

g) WUP (opis, procentowy rozkład, na doskonalenie czego poświęcany jest czas na szkoleniu)
Wiedza – 55%
Umiejętności – 40%
Postawa – 5%

h) Program szkolenia (powinien składać się z głównych punktów, podpunktów oraz opisu ćwiczeń; ważne, aby demonstrował praktyczną stronę szkolenia)

1. Finansowy cel przedsiębiorstwa: powiększanie wartości przedsiębiorstwa

Mierniki realizacji celu jakim jest pomnażanie wartości przedsiębiorstwa

Jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa

10 kroków tworzenia wartości przedsiębiorstwa.

Ćwiczenia

Rozpoznawanie tworzącej wartość natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa. Ćwiczenie ilustrujące 10 kroków tworzenia wartości.

2. Elementy kształtujące wartość i ryzyko w przedsiębiorstwie

Optymalna/docelowa struktura kapitałowa

Docelowa skala działalności. Optymalny budżet inwestycyjny

Wpływ decyzji w zakresie inwestowania i finansowania płynności na wartość i ryzyko przedsiębiorstwa

Ocena, analiza i zarządzanie ryzykiem w decyzjach długoterminowych

Ocena i zarządzanie ryzykiem w decyzjach i operacjach krótkoterminowych Ćwiczenia

Ćwiczenia

Poszukiwanie / wyznaczanie docelowej struktury kapitałowej. Ustalanie docelowej skali działalności / optymalnego budżetu inwestycyjnego.

3. Metody wyceny przedsiębiorstwa

Metody majątkowe / Wycena majątkowa

Metody dochodowe / Wycena dochodowa

Metody mieszane

Metody porównawcze / Wycena relatywna

Ćwiczenia

Studia przypadków ilustrujące metody majątkowe, metody dochodowe, metody mieszane, metody porównawcze wyceny przedsiębiorstw.

4. Mierniki kreowania wartości przedsiębiorstwa

Ekonomiczna wartość dodana

Rynkowa wartość dodana

Wartość dodana dla udziałowców / dla akcjonariuszy

CFROI (stopa zwrotu z inwestycji oparta na przepływach pieniężnych)

Ćwiczenia

Studia przypadków, ilustrujące na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja wielkości mierników kreowania wartości przedsiębiorstwa

5. Zakończenie szkolenia

4. Pańskiego życiorysu, noty trenerskiej i referencji

Od kilkunastu lat związany z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Grzegorz Michalski jest specjalistą z zakresu Finansów Przedsiębiorstw pracującym w Instytucie Zarządzania Finansami, gdzie wykłada finanse przedsiębiorstw oraz zarządzanie płynnością finansową. Jest rozpoznawalnym autorem wielu naukowych i praktycznych publikacji. W realizowaniu swojej pasji życiowej koncentruje się wokół finansów przedsiębiorstw oraz zarządzania płynnością finansową. Z zaangażowaniem realizuje różne projekty w obszarze finansów przedsiębiorstw i płynności finansowej. Jest współredaktorem i członkiem rad naukowych specjalistycznych branżowych czasopism z zakresu płynności finansowej i zarządzania finansami nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki zarządzania płynnością finansową i finansami takich jak: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM), Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ), i kilku innych. Praca z pionierskimi ideami w obszarze finansów ułatwia mu prowadzenie działalności eksperckiej i doradczej w obszarze zarządzania płynnością finansową i finansami przedsiębiorstw. Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia łącząc je z prostotą i jasnością wykładu i jak najwyższy poziom merytoryczny.

Specjalizacje trenerskie:

  • Finanse przedsiębiorstw
  • Analiza finansowa
  • Płynność finansowa
  • Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

Wykształcenie:

  • doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
  • magister, kierunek: Finanse i Bankowość Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Doświadczenie zawodowe:

Wieloletni trener z obszaru finansów przedsiębiorstw, zarówno na poziomie początkującym jak i specjalistycznym. Autor ukierunkowanych na praktyczną użyteczność książek z zakresu finansów firm, zarządzania płynnością i analizy finansowej:

Zarządzanie płynnością finansową

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2005, ISBN 83-01-14346-0,

Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN 83-87885-53-3

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, CeDeWu, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7556-167-8

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (wraz z W. Plutą), CHBeck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-406-2,

Finanse przedsiębiorstw

Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-276-0

Strategie finansowe przedsiębiorstw, oddk, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7426-567-6

Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, CHBeck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1509-6

Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (wraz z K. Prędkiewicz), CHBeck, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7483-885-6, pozycja nominowana do nagrody Złote Skrzydła Gazety Prawnej

Analiza sprawozdań finansowych

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, oddk, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7426-509-6.

Grzegorz Michalski
Assistant Professor in Department of Corporate Finance and Value Management @ Wroclaw University of Economics
tel/ph: 0048717181717
tel/ph: 0048503452860
Fax: 0048717181717
Email: Grzegorz.Michalski
Skype: michalskig

GG: 10800054

http://ssrn.com/author=746922
http://michalskig.com/

Komandorska 118/120, p.Z-2, KFPiZW
Wroclaw PL53345
Poland
View my research: | ssrn=746922 | rid/A-4771-2010 | IC/michalskig | repec/pmi217.html | lista publikacji

[tags  dla studentów, ES-materialy-dla-studentow, materialy-dla-studentow, michalskig][end]

przygotuj się na spotkanie twojego Boga (Amos 4:12) prepare to meet thy God

BERNDSON-programy2011GrzegorzMichalski_Wycena_Przedsiebiorstw.pdf

BERNDSON-programy2011GrzegorzMichalski_Wycena_Przedsiebiorstw.odt

BERNDSON-programy2011GrzegorzMichalski_Wycena_Przedsiebiorstw.doc

BERNDSON-programy2011GrzegorzMichalski_Wycena_Przedsiebiorstw.docx

Reklama