ES-materialy-dla-studentow


a) Tytuł szkolenia
Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
b) Podtytuł (będący bądź rozwinięciem tytułu, bądź intrygującym pytaniem lub hasłem)
sztuka oceniania finansowych skutków decyzji podejmowanych w warunkach ryzyka i niepewności
c) Opis szkolenia (kilka zdań mówiących czego dotyczy szkolenie, ogólne wprowadzenie)

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu przyszłych działań biznesowych na wartość przedsiębiorstwa.

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz umiał rozpoznać podstawowe elementy kształtujące wartość przedsiębiorstwa.

d) Korzyści dla Uczestnika szkolenia (mogą to być np. kluczowe umiejętności, jakie będą na szkoleniu doskonalone, to, co uczestnik zyska, czego się nauczy, czego dotknie)

W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności:

· oceny wartości przedsiębiorstwa

· analizowania zamierzeń pod kątem ich opłacalności,

· szacowania wolnych przepływów pieniężnych,

· brania pod uwagę w decyzjach ryzyka i niepewności.

Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jego wartości oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa.

Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod okiem naszego Eksperta.

e) Metody pracy stosowane podczas szkolenia (tutaj należy wskazać te, które rzeczywiście się pojawią; za ściągę może posłużyć poniższa lista)

– studium przypadku (case study),

– praca w grupach,

– dyskusje,

– wykład

f) Grupa docelowa (kilkuzdaniowy opis, do kogo kierujemy dane szkolenie; najlepiej jeśli będzie szeroki, ale precyzyjny zarazem)

Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na tworzenie wartości firmy.

g) WUP (opis, procentowy rozkład, na doskonalenie czego poświęcany jest czas na szkoleniu)
Wiedza – 55%
Umiejętności – 40%
Postawa – 5%

h) Program szkolenia (powinien składać się z głównych punktów, podpunktów oraz opisu ćwiczeń; ważne, aby demonstrował praktyczną stronę szkolenia)

1. Finansowy cel przedsiębiorstwa: powiększanie wartości przedsiębiorstwa

Mierniki realizacji celu jakim jest pomnażanie wartości przedsiębiorstwa

Jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa

10 kroków tworzenia wartości przedsiębiorstwa.

Ćwiczenia

Rozpoznawanie tworzącej wartość natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa. Ćwiczenie ilustrujące 10 kroków tworzenia wartości.

2. Elementy kształtujące wartość i ryzyko w przedsiębiorstwie

Optymalna/docelowa struktura kapitałowa

Docelowa skala działalności. Optymalny budżet inwestycyjny

Wpływ decyzji w zakresie inwestowania i finansowania płynności na wartość i ryzyko przedsiębiorstwa

Ocena, analiza i zarządzanie ryzykiem w decyzjach długoterminowych

Ocena i zarządzanie ryzykiem w decyzjach i operacjach krótkoterminowych Ćwiczenia

Ćwiczenia

Poszukiwanie / wyznaczanie docelowej struktury kapitałowej. Ustalanie docelowej skali działalności / optymalnego budżetu inwestycyjnego.

3. Metody wyceny przedsiębiorstwa

Metody majątkowe / Wycena majątkowa

Metody dochodowe / Wycena dochodowa

Metody mieszane

Metody porównawcze / Wycena relatywna

Ćwiczenia

Studia przypadków ilustrujące metody majątkowe, metody dochodowe, metody mieszane, metody porównawcze wyceny przedsiębiorstw.

4. Mierniki kreowania wartości przedsiębiorstwa

Ekonomiczna wartość dodana

Rynkowa wartość dodana

Wartość dodana dla udziałowców / dla akcjonariuszy

CFROI (stopa zwrotu z inwestycji oparta na przepływach pieniężnych)

Ćwiczenia

Studia przypadków, ilustrujące na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja wielkości mierników kreowania wartości przedsiębiorstwa

5. Zakończenie szkolenia

4. Pańskiego życiorysu, noty trenerskiej i referencji

Od kilkunastu lat związany z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Grzegorz Michalski jest specjalistą z zakresu Finansów Przedsiębiorstw pracującym w Instytucie Zarządzania Finansami, gdzie wykłada finanse przedsiębiorstw oraz zarządzanie płynnością finansową. Jest rozpoznawalnym autorem wielu naukowych i praktycznych publikacji. W realizowaniu swojej pasji życiowej koncentruje się wokół finansów przedsiębiorstw oraz zarządzania płynnością finansową. Z zaangażowaniem realizuje różne projekty w obszarze finansów przedsiębiorstw i płynności finansowej. Jest współredaktorem i członkiem rad naukowych specjalistycznych branżowych czasopism z zakresu płynności finansowej i zarządzania finansami nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki zarządzania płynnością finansową i finansami takich jak: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM), Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ), i kilku innych. Praca z pionierskimi ideami w obszarze finansów ułatwia mu prowadzenie działalności eksperckiej i doradczej w obszarze zarządzania płynnością finansową i finansami przedsiębiorstw. Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia łącząc je z prostotą i jasnością wykładu i jak najwyższy poziom merytoryczny.

Specjalizacje trenerskie:

  • Finanse przedsiębiorstw
  • Analiza finansowa
  • Płynność finansowa
  • Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

Wykształcenie:

  • doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
  • magister, kierunek: Finanse i Bankowość Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Doświadczenie zawodowe:

Wieloletni trener z obszaru finansów przedsiębiorstw, zarówno na poziomie początkującym jak i specjalistycznym. Autor ukierunkowanych na praktyczną użyteczność książek z zakresu finansów firm, zarządzania płynnością i analizy finansowej:

Zarządzanie płynnością finansową

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2005, ISBN 83-01-14346-0,

Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN 83-87885-53-3

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, CeDeWu, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7556-167-8

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (wraz z W. Plutą), CHBeck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-406-2,

Finanse przedsiębiorstw

Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-276-0

Strategie finansowe przedsiębiorstw, oddk, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7426-567-6

Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, CHBeck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1509-6

Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (wraz z K. Prędkiewicz), CHBeck, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7483-885-6, pozycja nominowana do nagrody Złote Skrzydła Gazety Prawnej

Analiza sprawozdań finansowych

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, oddk, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7426-509-6.

Grzegorz Michalski
Assistant Professor in Department of Corporate Finance and Value Management @ Wroclaw University of Economics
tel/ph: 0048717181717
tel/ph: 0048503452860
Fax: 0048717181717
Email: Grzegorz.Michalski
Skype: michalskig

GG: 10800054

http://ssrn.com/author=746922
http://michalskig.com/

Komandorska 118/120, p.Z-2, KFPiZW
Wroclaw PL53345
Poland
View my research: | ssrn=746922 | rid/A-4771-2010 | IC/michalskig | repec/pmi217.html | lista publikacji

[tags  dla studentów, ES-materialy-dla-studentow, materialy-dla-studentow, michalskig][end]

przygotuj się na spotkanie twojego Boga (Amos 4:12) prepare to meet thy God

BERNDSON-programy2011GrzegorzMichalski_Wycena_Przedsiebiorstw.pdf

BERNDSON-programy2011GrzegorzMichalski_Wycena_Przedsiebiorstw.odt

BERNDSON-programy2011GrzegorzMichalski_Wycena_Przedsiebiorstw.doc

BERNDSON-programy2011GrzegorzMichalski_Wycena_Przedsiebiorstw.docx

aby zwiększyć zdawalność dzisiejszego testu – w załączeniu plik (TESTpubliczny2011EGZ2011STY31.pdf http://slajdy.files.wordpress.com/2011/01/testpubliczny2011egz2011sty31.pdf ) z tym co dla Państwa na dziś przygotowałem, zachęcam do zapoznania się i proszę poinformować przyjaciół zainteresowanych treścią

test dostępny jest na http://slajdy.wordpress.com/ lub: http://slajdy.files.wordpress.com/2011/01/testpubliczny2011egz2011sty31.pdf

pozdrawiam

Grzegorz Michalski
Assistant Professor in Department of Corporate Finance and Value Management @ Wroclaw University of Economics
tel/ph: 0048717181717
tel/ph: 0048503452860
Fax: 0048717181717
Email: Grzegorz.Michalski
Skype: michalskig

GG: 10800054

http://ssrn.com/author=746922
http://michalskig.com/

Komandorska 118/120, p.Z-2, KFPiZW
Wroclaw PL53345
Poland
View my research: | ssrn=746922 | rid/A-4771-2010 | IC/michalskig | repec/pmi217.html | lista publikacji

[tags dla studentów, ES-materialy-dla-studentow, materialy-dla-studentow, michalskig][end]

przygotuj się na spotkanie twojego Boga (Amos 4:12) prepare to meet thy God

Your message is ready to be sent with the following file or link attachments:

TESTpubliczny2011EGZ2011STY31

Note: To protect against computer viruses, e-mail programs may prevent sending or receiving certain types of file attachments. Check your e-mail security settings to determine how attachments are handled.

TESTpubliczny2011EGZ2011STY31.pdf

Zapraszam, na 14 stycznia na przedbieg.

pierwotnie 14 stycznia STYŚ g. 17.oo "przedbieg" na prawach 1 terminu

jednak na prośby jakie wyrażają Państwo aby potraktować ten termin jako "drugą zerówkę" – zgadzam się i w takim razie:

14 stycznia STYŚ g. 17.oo "przedbieg" na prawach 0+ terminu

Dodatkowo PROMOCJA

10% punktów zdobytych dzisiaj (zaokrąglane w górę do pełnych punktów) przechodzi na termin 31 stycznia – w przypadku gdyby z przedbiegu 14 stycznia STYŚ g. 17.oo, zabraknie komuś na zadowalającą go ocenę.

Przykład:

Jaś K. zdobył na przedbiegu 61p., jednak punkty jakie zdobył starczą jedynie na dobry plus (razem z zadaniami zdobył 99p.), przychodzi na egzamin 31 stycznia z 7 punktami z przedbiegu dodatkowo (61p * 10% = 6,1p. zaokrąglone w górę = 7%).

Zapraszam, na 14 stycznia na przedbieg.

Grzegorz Michalski
Assistant Professor in Department of Corporate Finance and Value Management @ Wroclaw University of Economics
tel/ph: 0048717181717
tel/ph: 0048503452860
Fax: 0048717181717
Email: Grzegorz.Michalski
Skype: michalskig

GG: 10800054

http://ssrn.com/author=746922
http://michalskig.com/

Komandorska 118/120, p.Z-2, KFPiZW
Wroclaw PL53345
Poland
View my research: | ssrn=746922 | rid/A-4771-2010 | IC/michalskig | repec/pmi217.html | lista publikacji

[tags  dla studentów, ES-materialy-dla-studentow, materialy-dla-studentow, michalskig][end]

przygotuj się na spotkanie twojego Boga (Amos 4:12) prepare to meet thy God

wyniki zaliczeń z 7 stycznia dla grupy 3

Grzegorz Michalski
Assistant Professor in Department of Corporate Finance and Value Management @ Wroclaw University of Economics
tel/ph: 0048717181717
tel/ph: 0048503452860
Fax: 0048717181717
Email: Grzegorz.Michalski
Skype: michalskig

GG: 10800054

http://ssrn.com/author=746922
http://michalskig.com/

Komandorska 118/120, p.Z-2, KFPiZW
Wroclaw PL53345
Poland
View my research: | ssrn=746922 | rid/A-4771-2010 | IC/michalskig | repec/pmi217.html | lista publikacji

[tags dla studentów, ES-materialy-dla-studentow, materialy-dla-studentow, michalskig][end]

przygotuj się na spotkanie twojego Boga (Amos 4:12) prepare to meet thy God

www.world-finance-conference.com

LINK TO SUBMIT A PAPER

Grzegorz Michalski
Assistant Professor in Department of Corporate Finance and Value Management @ Wroclaw University of Economics
tel/ph: 0048717181717
tel/ph: 0048503452860
Fax: 0048717181717
Email: Grzegorz.Michalski
Skype: michalskig

GG: 10800054

http://ssrn.com/author=746922
http://michalskig.com/

Komandorska 118/120, p.Z-2, KFPiZW
Wroclaw PL53345
Poland
View my research: | ssrn=746922 | rid/A-4771-2010 | IC/michalskig | repec/pmi217.html | lista publikacji

[tags  dla studentów, ES-materialy-dla-studentow, materialy-dla-studentow, michalskig][end]

przygotuj się na spotkanie twojego Boga (Amos 4:12) prepare to meet thy God

Pablo Fernandez (Professor of Corporate Finance @ IESE Business School. Madrid. Spain) has collected the recommendations about the equity premium of 150 textbooks on corporate finance and valuation published between 1979 and 2009 by authors such as Brealey, Myers, Copeland, Damodaran, Merton, Ross, Bruner, Bodie, Arzac… If it is of interest for you, it may be downloaded in http://ssrn.com/abstract=1473225

The recommendations range from 3% to 10%. 51 books use different equity premia in various pages. The 5-year moving average has declined from 8.4% in 1990 to 5.7% in 2008 and 2009. 129 of the books identify Expected and Required equity premium and 82 identify Expected and Historical equity premium.

I have also collected the answers to 2 surveys in:

Market Risk Premium Used in 2010 by Analysts and Companies: A Survey with 2,400 Answers: http://ssrn.com/abstract=1609563

Market Risk Premium Used in 2010 by Professors: A Survey with 1,500 Answers: http://ssrn.com/abstract=1606563

About the 4 meanings of “Equity Premium”:

Equity Premium: Historical, Expected, Required and Implied: http://ssrn.com/abstract=933070

Best regards,

Pablo Fernandez

Professor of Corporate Finance

IESE Business School. Madrid. Spain.

Grzegorz Michalski
Assistant Professor in Department of Corporate Finance and Value Management @ Wroclaw University of Economics
tel/ph: 0048717181717
tel/ph: 0048503452860
Fax: 0048717181717
Email: Grzegorz.Michalski
Skype: michalskig

GG: 10800054

http://ssrn.com/author=746922
http://michalskig.com/

Komandorska 118/120, p.Z-2, KFPiZW
Wroclaw PL53345
Poland
View my research: | ssrn=746922 | rid/A-4771-2010 | IC/michalskig | repec/pmi217.html | lista publikacji

[tags  dla studentów, ES-materialy-dla-studentow, materialy-dla-studentow, michalskig][end]

przygotuj się na spotkanie twojego Boga (Amos 4:12) prepare to meet thy God

rzuty tablic z 13&15 X 2010

Grzegorz Michalski
Assistant Professor in Department of Corporate Finance and Value Management @ Wroclaw University of Economics
tel/ph: 0048717181717
tel/ph: 0048503452860
Fax: 0048717181717
Email: Grzegorz.Michalski
Skype: michalskig

GG: 10800054

http://ssrn.com/author=746922
http://michalskig.com/

Komandorska 118/120, p.Z-2, KFPiZW
Wroclaw PL53345
Poland
View my research: | ssrn=746922 | rid/A-4771-2010 | IC/michalskig | repec/pmi217.html | lista publikacji

Finanse w praktyce prawnika. Finanse dla prawników – praktyczne warsztaty z zarządzania finansami w firmie – SZKOLENIE

Grzegorz Michalski,

CZAS TRWANIA I MIEJSCE SZKOLENIA:

Szkolenie 2 dniowe.

(dzień pierwszy od 10:00 do 16:00, drugi od 9:00 do 15:00)

Cena szkolenia dwudniowego:

1980

OPIS SZKOLENIA:

1. PODSTAWY OCENY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

* jakie finansowe procesy zachodzą w przedsiębiorstwie – cykl obrotu gotówki

* dlaczego i jak zmienia się wartość pieniądza (w zależności od czasu i w zależności od sytuacji firmy)

* czym finansowe spojrzenie różni się od sprawozdawczości (rachunkowości)

2. OCENA I FINANSOWANIE INWESTYCJI

* jaki jest finansowy cel inwestowania

* kiedy inwestować a kiedy lepiej dokonać dywestycji

* po czym poznać, że inwestycja jest korzystna

* skąd biorą się pieniądze na sfinansowanie inwestycji

* pojemność zadłużeniowa – czy to zawsze źle, że firma jest zadłużona

3. OCENA WIARYGODNOŚCI I KONDYCJI KONTRAHENTA NA PODSTAWIE DANYCH FINANSOWYCH

* 5C kontrahenta – czyli po czym poznać godnego zaufania przedsiębiorcę

* skąd wziąć dane do oceny kontrahenta

* jak bezpiecznie wykorzystywać dane finansowe zawarte w sprawozdaniach

* na jakie sztuczki nie dać się nabrać przy ocenie sprawozdań finansowych

* dlaczego nie ma prostych i szybkich metod oceny kontrahentów na podstawie sprawozdań

PROGRAM I CEL SZKOLENIA

Celem tego, dedykowanego prawnikom szkolenia, jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze wskaźniki, dokumenty i analizy finansowe. Warsztatowy charakter spotkania i mała, jednorodna grupa szkoleniowa gwarantują sposobność szczegółowego omawiania problemów i kwestii, które uczestnicy uznają za ważne, pod kątem wykonywanej przez nich pracy. Szkolenie będzie oparte na analizie przypadków i wykładzie z użyciem prezentacji multimedialnej.

Program szkolenia:

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa

• jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe

• jak mierzyć realizację tych celów

• jakie elementy kształtują wartość firmy

2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa

• podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych

• elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych

• jakich błędów i uproszczeń unikać

3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej

• prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej

• dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja

• jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych

4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę

• siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych

• czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych

• różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać

5. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)

• jak interpretować kryteria decyzyjne

• kiedy nie stosować IRR

• jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy

6. Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje

• jak kształtuje się koszt kapitału obcego

• co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego

• dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego

7. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami)

• jak zarządzać zapasami

• jakie poziomy należności utrzymywać

• ile gotówki powinna mieć firma

• strategie zarządzania kapitałem pracującym netto

8. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców

• jak inni na nas patrzą

9. Planowanie finansowe

zarys metody procentu od sprzedaży

[tags  dla studentów, ES-materialy-dla-studentow, materialy-dla-studentow, michalskig][end]

przygotuj się na spotkanie twojego Boga (Amos 4:12) prepare to meet thy God

AnalizaFinansowaPrzedsibiorstwaProgramSzkolenia_michalskig.doc

AnalizaFinansowaPrzedsibiorstwaProgramSzkolenia_michalskig.docx

AnalizaFinansowaPrzedsibiorstwaProgramSzkolenia_michalskig.odt

AnalizaFinansowaPrzedsibiorstwaProgramSzkolenia_michalskig.pdf

FinanseDlaNiefinansistowProgramSzkolenia_michalskig.doc

FinanseDlaNiefinansistowProgramSzkolenia_michalskig.docx

FinanseDlaNiefinansistowProgramSzkolenia_michalskig.odt

FinanseDlaNiefinansistowProgramSzkolenia_michalskig.pdf

finiefi.doc

ManilaEnglishGame_133_gameRules.PDF

ocenai.doc

ocenak.doc

OcenaPrzedsiebiorstwaNPSprawozdanFinansowychProgramSzkolenia_michalskig.doc

OcenaPrzedsiebiorstwaNPSprawozdanFinansowychProgramSzkolenia_michalskig.docx

OcenaPrzedsiebiorstwaNPSprawozdanFinansowychProgramSzkolenia_michalskig.odt

OcenaPrzedsiebiorstwaNPSprawozdanFinansowychProgramSzkolenia_michalskig.pdf

OcenaWiarygodnosciKredytowejProgramSzkolenia_michalskig.doc

OplacalnoscInvestycjiProgramSzkolenia_michalskig.doc

OplacalnoscInvestycjiProgramSzkolenia_michalskig.docx

OplacalnoscInvestycjiProgramSzkolenia_michalskig.odt

OplacalnoscInvestycjiProgramSzkolenia_michalskig.pdf

PlanowanieFinansoweiBudzetowanieKapitaoweProgramSzkolenia_michalskig.doc

PlynoscFinansowaLiquidityManagementProgramSzkolenia_michalskig.doc

PlynoscFinansowaLiquidityManagementProgramSzkolenia_michalskig.docx

PlynoscFinansowaLiquidityManagementProgramSzkolenia_michalskig.odt

PlynoscFinansowaLiquidityManagementProgramSzkolenia_michalskig.pdf

Następna strona »