Treasury management i cash management: zarządzanie skarbem i przepływami gotówki w trakcie budowania trwałej wartości przedsiębiorstwa

Celem szkolenia jest zaprezentowanie problematyki zarządzania gotówką i skarbem z uwzględnieniem strategicznego i długofalowego znaczenia kapitału zamrożonego i uwalnianego w postaci gotówki z przedsiębiorstwa.

http://valuetank.com/szkolenia/finanse-w-biznesie/treasury-management-i-cash-management/

Szkolenie skoncentrowane jest na przystępnym przybliżeniu działania mechanizmów towarzyszących treasury management i zarządzaniu gotówką, które wpływają na wyniki i dokonania przedsiębiorstwa a też mają znaczenie dla przyszłego i długofalowego sukcesu przedsiębiorstwa. Dogłębne zrozumienie złożoności procesów pieniężnych zachodzących w trakcie zarządzania skarbem jest kluczowe dla menedżerów finansowych jak i niefinansowych. Strategiczne konsekwencja decyzji w zakresie gotówki zamrożonej (skarbu) i gotówki uwalnianej są w trakcie szkolenia przedstawione w sposób przystępny również dla osób, które na co dzień zajmują się pozafinansową sferą zarządzania przedsiębiorstwem.
Propozycja programu pozwala zapoznać się z pojęciami z zakresu:
wpływu decyzji na przepływ pieniądza, koszt kapitału, ryzyko operacyjne, ryzyko finansowe i na wyniki przedsiębiorstwa, wpływu zmian poziomu skarbu na generowanie gotówki, różnicy między wynikami raportowanymi dla potrzeb sprawozdawczości zewnętrznej a rzeczywistymi osiągnięciami i generowaniem gotówki, zmianom w sprzedaży przedsiębiorstwa towarzyszących zarządzaniu inwestycjami i gotówką uwalnianą z inwestycji, wpływach ze sprzedaży, kosztach i wydatkach przedsiębiorstwa.
Dodatkowo uwzględniane są również wynikające z decyzji w zakresie strategicznego zarządzania skarbem i gotówką zmiany zachodzące w rachunku wyników, bilansu i sprawozdania z przepływów finansowych. Zagadnienia szkolenia prezentowane są na praktycznych przykładach z tematyki zarządzania gotówką i zarządzania skarbem.
Treasury management – zarządzanie skarbem zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania aktywów na wartość przedsiębiorstwa. Proponujemy szkolenie, dzięki któremu Szkolony będzie umiał zarządzać elementami aktywów takich jak majątek trwały, środki pieniężne, należności i zapasy w sposób kreujący wartość przedsiębiorstwa. W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych lub bliskich rzeczywistości.

ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane przede wszystkim dla wszystkich pracowników mających znaczący wpływ na sukces lub porażkę strategii realizowanej przez przedsiębiorstwo. Serdecznie zapraszamy zarówno menedżerów finansowych, jak i niefinansowych. Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem skarbem i gotówką zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw.

Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności:
zarządzania skarbem i gotówką, nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym i praktycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jego obecnej i przyszłej wartości.

ZAKRES SZKOLENIA:
1. Cel tresury management w zarządzaniu przedsiębiorstwem
przedsiębiorstwo jako źródło wolnych przepływów gotówki
wzbogacanie skarbu i budowanie wartości przedsiębiorstwa
koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa
poziom ryzyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa
2. Długoterminowe strategie finansowania skarbu i decyzje w zakresie tresury management
docelowa struktura kapitału
szacowanie kosztu kapitałów obcych i budżetowanie kapitałów obcych
szacowanie kosztu kapitału własnego i budżetowanie kapitału własnego
szacowanie kosztu kapitałów hybrydowych
szacowanie i budżetowanie wolnych przepływów gotówki
ocena opłacalności i ryzyka w tresury management w oparciu o NPV, IRR
wykres IOS
wykres MCC
optymalny / docelowy budżet inwestycyjny
3. Budżetowanie gotówki
modele wyznaczania minimalnego – buforowego poziomu gotówki
model VB-LCL
modele wyznaczania i zarządzania poziomem gotówki
model Beranka
model baumola-Alaisa-Tobina
model Millera-Orra
model Stone’a
model Behlera
przejście od prognozy sprzedaży, przez budżet kosztów, przez budżet kapitałowy do prognozy zapotrzebowania na gotówkę
4. Tresury management w cyklu operacyjnym – aspekty bieżące zarządzania skarbem
10 kroków tworzenia wartości
optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w trakcie tworzenia i utrzymywania zapasów
modele zarządzania zapsami
model ABC
model VB-EOQ
model VB-POQ
optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w procesie zarządzania należnościami
podejście VB-IAoAR (analiza przyrostowa należności przy uwzględnieniu koncepcji maksymalizacji wartości)
koszty opóźnień płatności – w jakich warunkach warto płacić w terminie
5. Pytania praktyczne treasury management – optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w decyzjach długoterminowych
czy zautomatyzować produkcję czy lepiej zatrudnić więcej pracowników?
outsourcing czy bez outsourcingu (wytworzyć czy kupić)
czy zamieniać pozycje wydatkowe na bezwydatkowe i odwrotnie, czyli wynająć czy kupić?
jak zmienią się długoterminowe efekty gotówkowe przy outsourcingu
6. Zarządzanie strukturą kapitału i gotówkowymi efektami decyzji finansowych: więcej długu czy więcej kapitału własnego?

ZAPISY i pytania dotyczące tego szkolenia otwartego:
http://valuetank.pl/kontakt/?nazwa=Treasury%20management%20i%20cash%20management#form

Kontakt z trenerem – jeśli chcesz zorganizować bezpośrednio to szkolenie jako dedykowane dla Twojej firmy:
Grzegorz Michalski
tel. 791214963 lub 503452860
Grzegorz.Michalski [w domenie] gmail.com
http://michalskig.com
http://michalskig.com/szkolenia

źródło informacji o tym szkoleniu: http://valuetank.com/szkolenia/finanse-w-biznesie/treasury-management-i-cash-management/

[ https://analizaopacalnociiryzykaprojektwinwestycyjnych.wordpress.com/2019/05/30/szkolenie-pt-treasury-management-i-cash-management/ ]

michalskigTreasuryManagementCashManagement.docx

michalskigTreasuryManagementCashManagement.doc

michalskigTreasuryManagementCashManagement.odt

michalskigTreasuryManagementCashManagement.pdf

szkoleniamichalski2019V30.doc

szkoleniamichalski2019V30.odt

szkoleniamichalski2019V30.pdf

szkoleniamichalski2019V30.docx

Reklama