słowa kluczowe: Finanse dla niefinansistów, Tworzenie biznesplan, Rozliczanie POIG, innowacyjna gospodarka

Opis szkolenia

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

W trakcie szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą nabierać umiejętności:

analizowania zdarzeń pod kątem ich opłacalności,

podstawowego szacowania przepływów pieniężnych,

elementarnego uwzględniania w decyzjach ryzyka i niepewności.

Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa.

Program szkolenia

Różnica między rachunkowością a finansami

jakie finansowe cele może mieć przedsiębiorstwo

jak mierzyć realizację tych celów

jak powstaje bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów

jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa

Ćwiczenia:

Rozpoznawanie finansowej natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na finansowe rezultaty przedsiębiorstwa.

Wpływ zmiany wartości pieniądza w czasie na postrzeganie i ocenę przyszłości

elementy matematyki finansowej (prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej)

dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest deflacja czy inflacja

jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych

Ćwiczenia:

Przeliczanie kwot z przyszłości na mierzalne w pieniądzu na dzień dzisiejszy.

Ocena przyszłych działań przedsiębiorstwa oparta o kryteria decyzyjne

jak stosować okres zwrotu, poprawiony (zdyskontowany) okres zwrotu, NPV, IRR

jak interpretować kryteria decyzyjne

kiedy nie stosować IRR

Ćwiczenia:

Wyznaczanie i interpretacja kryteriów decyzyjnych na podstawie danych liczbowych

Podstawowe informacje o wolnych przepływach pieniężnych wypracowywanych przez przedsiębiorstwo

zasady prawidłowego szacowania wolnych przepływów pieniężnych

jakich parametrów nie bierzemy pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych

różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i do jakich celów właściwe wybrać

Ćwiczenia:

Podstawowe przykłady pokazujące sposób szacowania przepływów pieniężnych.

Elementy biznesplanu.

Niefinansowe składniki biznesplanu.

Finansowe elementy biznesplanu.

Najistotniejsze informacje jakie biznesplan musi przekazać.

Finansowy cel tworzenia biznesplanu.

Ćwiczenia:

10 kroków sporządzania finansowej części biznesplanu

Aktywa bieżące (aktywa płynne)

przegląd podstawowych elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami

jak zarządzać zapasami

jakie poziomy należności utrzymywać

ile gotówki powinna mieć firma

Ćwiczenia:

Dyskusja nad elementami wchodzącymi w skład aktywów bieżących.

Zarys rozliczania projektu w ramach PO IG

Wolne przepływy pieniężne i system przepływow finansowych

Wnioskowanie o płatność i kwalifikowalność wydatkow

Wskaźniki osiągnięcia celow projektu i podstawy oceny wskaźnikowej.

Kontrola projektu w ramach PO IG

Ćwiczenia:

szacowanie wskaźników finansowych na potrzeby rozliczania projektu w ramach PO IG

Zakończenie szkolenia

Informacje dodatkowe

Agenda:

Dzień 1 – Godziny: 10:00 ÷ 15:00 (z możliwością dostosowania do życzeń szkolonych)

Dzień 2 – Godziny: 09:00 ÷ 14:00